14χρονο ζευγάρι έσφαξε τη μητέρα και την αδελφή του κοριτσιού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
2
9

Ζευ­γά­ρι, δηλα­δή ένα αγο­ρά­κι κι ένα κορι­τσά­κι 14 ετών έσφα­ξαν την μάνα και την αδερ­φή του κορι­τσιού, μετά έκα­ναν σεξ στο ίδιο σπί­τι και είδαν χολι­γου­ντια­νό σήριαλ.

 

Ποιος άρα­γε να έβα­λε αυτήν την αλλη­λου­χία πρά­ξε­ων στο μυα­λό τους με τόσο εντυ­πω­σια­κό και φιλή­δο­νο τρό­πο ώστε να αισθαν­θούν την ανά­γκη να τις εφαρ­μό­σουν;

Μήπως η τηλε­ό­ρα­ση και το Hollywood που ελέγ­χο­νται πλή­ρως από τους ανώ­μα­λους κι ακα­τα­νό­μα­στους επι­κυ­ρί­αρ­χους;

Πηγή: newsbeast.gr

Η εικο­νι­ζό­με­νη Κιμ Έντουαρντς και ο σύντρο­φός της Λού­κας Μάρ­καμ πιστεύ­ε­ται πως είναι το νεα­ρό­τε­ρο ζευ­γά­ρι δολο­φό­νων στη Βρε­τα­νία, καθώς τον Απρί­λιο του 2016 σκό­τω­σαν τη μητέ­ρα της πρώ­της και τη μικρή αδελ­φή της, μέσα στο σπί­τι τους στο Λιν­κολν­σάιρ.

Όπως ανα­φέ­ρει το BBC, οι δύο έφη­βοι, που ήταν 14 ετών όταν διέ­πρα­ξαν το έγκλη­μά τους, κατα­δι­κά­στη­καν σε ποι­νή φυλά­κι­σης του­λά­χι­στον είκο­σι ετών. Τα ονό­μα­τά τους δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν με άδεια από το δικα­στή­ριο.

Ο Μάρ­καμ ομο­λό­γη­σε πως χρη­σι­μο­ποί­η­σε ένα κου­ζι­νο­μά­χαι­ρο για να μαχαι­ρώ­σει και τα δύο θύμα­τα στο λαι­μό την ώρα που κοι­μού­νταν.

Η Έντουαρντς, που βοή­θη­σε στον σχε­δια­σμό των δολο­φο­νιών, αρνή­θη­κε την ενο­χή της λέγο­ντας πως είχε το ακα­τα­λό­γι­στο λόγω μιας ψυχο­λο­γι­κής δια­τα­ρα­χής που δεν την άφη­νε να κάνει σωστές κρί­σεις. Το δικα­στή­ριο ωστό­σο απο­φά­σι­σε την ενο­χή της.

Οι δύο έφη­βοι οδη­γή­θη­καν στη φυλα­κή το Νοέμ­βριο και θα εκτί­σουν ποι­νή του­λά­χι­στον είκο­σι ετών πριν εξε­τα­στεί το ενδε­χό­με­νο να απο­φυ­λα­κι­στούν.

Μετά τον απο­τρό­παιο φόνο της γυναί­κας και του κορι­τσιού το ζευ­γά­ρι έκα­νε σεξ, μπά­νιο μαζί και στη συνέ­χεια είδαν τη σει­ρά ται­νιών Twilight μέσα στο ίδιο σπί­τι που είχαν μόλις σκο­τώ­σει δύο ανθρώ­πους.

Τελι­κά εντο­πί­στη­καν και συνε­λή­φθη­σαν 36 ώρες αργό­τε­ρα ενώ στην αστυ­νο­μία είχε καταγ­γελ­θεί η εξα­φά­νι­σή τους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας