1,5 εκατ. εργαζόμενοι δουλεύουν απλήρωτοι!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Συνο­λι­κά 1,5 εκατ. εργα­ζό­με­νοι στην Ελλά­δα δου­λεύ­ουν απλή­ρω­τοι για διά­στη­μα από έναν έως έξι μήνες, σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων.

 

Την ίδια ώρα, το “Βήμα” παρου­σιά­ζει η μελέ­τη των καθη­γη­τών Σάβ­βα Ρομπό­λη (ομό­τι­μου καθη­γη­τή του Παντεί­ου) και Βασί­λη Μπέ­τση (υπο­ψη­φί­ου διδά­κτο­ρα του Παντεί­ου) στην οποία περι­γρά­φε­ται η δρα­μα­τι­κή εικό­να της αγο­ράς εργα­σί­ας και οι συν­θή­κες ζού­γκλας που έχουν παγιω­θεί – ύστε­ρα από 7 χρό­νια εφαρ­μο­γής των μνη­μο­νί­ων.

«Η παρα­τε­τα­μέ­νη ύφε­ση και η υψη­λή ανερ­γία στις συν­θή­κες βίαι­ης ανα­τρο­πής των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων που βίω­σε η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία έχουν μετα­τρέ­ψει σε ζού­γκλα την αγο­ρά εργα­σί­ας» σημειώ­νε­ται στη μελέ­τη, στην οποία επι­ση­μαί­νε­ται ότι, πέραν των άλλων συνε­πειών που προ­κα­λεί η επι­κρά­τη­ση των ευέ­λι­κτων μορ­φών απα­σχό­λη­σης (μερι­κή και εκ περι­τρο­πής) στην αγο­ρά, αυξά­νε­ται και το έλλειμ­μα των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων, λόγω της απώ­λειας εισφο­ρών.

Το ποσό του επι­πλέ­ον ελλείμ­μα­τος στα 2,4 δις ευρώ κατά μέσον όρο ετη­σί­ως.

Σύμ­φω­να με το “Βήμα”, τα σχε­τι­κά στοι­χεία της μελέ­της των δυο καθη­γη­τών δεί­χνουν τα εξής:

1.Η μερι­κή απα­σχό­λη­ση απο­τε­λεί κατά το 2016, το 50,3% των νέων προ­σλή­ψε­ων. Η ανα­σφά­λι­στη εργα­σία αφο­ρά σε έναν στους 5 εργα­ζό­με­νους (500.000 άτο­μα). Περί­που 300.000 εργα­ζό­με­νοι, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απα­σχο­λού­νται ως μισθω­τοί στην πρά­ξη απα­σχο­λού­νται ως αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι ανα­λαμ­βά­νο­ντας εξ ολο­κλή­ρου την υπο­χρέ­ω­ση κατα­βο­λής των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών. Περί­που 200.000 άτο­μα, ενώ εργά­ζο­νται 8 ώρες την ημέ­ρα, στην πρά­ξη κατα­χω­ρί­ζο­νται ως μερι­κά απα­σχο­λού­με­νοι.

2. Σε περί­που 900.000 εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα, ενώ εργά­ζο­νται καθη­με­ρι­νά και κανο­νι­κά η κατα­βο­λή του μισθού τους γίνε­ται με καθυ­στέ­ρη­ση από έναν μέχρι δεκα­πέ­ντε μήνες.

3. Το 38% των εργα­ζο­μέ­νων έχει απο­δο­χές χαμη­λό­τε­ρες από τον κατώ­τα­το μισθό.

Στην εικό­να αυτή θα πρέ­πει να συμπε­ρι­λη­φθεί και η καθιε­ρω­μέ­νη- πλέ­ον απλή­ρω­τη εργα­σία , η οποία έγι­νε καθε­στώς στην πλειο­νό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων. Όπως ανα­φέ­ρει “Το Βήμα”, σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο εργα­ζό­με­νοι δου­λεύ­ουν απλή­ρω­τοι για διά­στη­μα από έναν έως έξι μήνες. Το «καθε­στώς της καθυ­στέ­ρη­σης των πλη­ρω­μών» είναι ο κανό­νας στην αγο­ρά εργα­σί­ας, ενώ οι τακτι­κές αμοι­βές θεω­ρού­νται « επι­πλέ­ον προ­σόν» μιας επι­χεί­ρη­σης, το οποίο προ­βάλ­λουν οι εργο­δό­τες.

 
 Πηγή: enikonomia.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας