Δύση: Ο Γκρουέφσκι θα υποστεί τις συνέπειες της φιλορωσικής του στάσης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Αβα­ντά­ρο­ντας και λαδώ­νο­ντας τους Εθνι­κι­στές …αιμα­το­κύ­λη­σαν και κατά­φε­ραν να δια­με­λί­σουν την ενω­μέ­νη και πολυ­ε­θνι­κή Γιου­γκο­σλα­βία και τώρα, που θέλουν άρον-άρον να «σώσουν» και τα Σκό­πια, εντάσ­σο­ντας τη χώρα δια της βίας στο χαρέ­μι των τοκο­γλύ­φων, που λέγε­ται Ε.Ε.-ΝΑΤΟ… τους «θερα­πεύ­ουν» από τον εθνι­κι­σμό…

Ταυ­τό­χρο­να γκρε­μί­ζουν τα εθνι­κι­στι­κά δίκτυα του Γκρού­εφ­σκι ώστε να απο­κτή­σουν και οι Σκο­πια­νοί μία Βου­λή γεμά­τη πρά­κτο­ρες της Δύσης …από άκρη σ’ άκρη …όπως και η «προ­ο­δευ­μέ­νη» Ελλά­δα. Έτσι δεν θα υπάρ­χει πλέ­ον κανέ­νας σύν­δε­σμος με τη Ρωσία του Πού­τιν σε θέση εξου­σί­ας… κι ό,τι σχέ­δια υπήρ­χαν για αγω­γούς κ.λπ. …θα πάνε στα σκου­πί­δια όπως κι ο αγω­γός Μπουρ­γκάς-Αλε­ξαν­δρού­πο­λη.
Η κατά­ρα της Δύσης που πέφτει στα κεφά­λια όσων συνερ­γά­στη­καν με τον Πού­τιν …πάντα στο προ­σκή­νιο.
Δεν πρό­λα­βαν οι υπο­στη­ρι­κτές του Γκρού­εφ­σκι να δημιουρ­γή­σουν κίνη­μα κατά του Soros …κι ο Γκρού­εφ­σκι θα υπο­στεί τις συνέ­πειες της φιλο­ρω­σι­κής του στά­σης. Είναι ήδη κατη­γο­ρού­με­νος για δια­φθο­ρά και για ξέπλυ­μα χρή­μα­τος μέσω των κομ­μα­τι­κών ταμεί­ων. Κι εκεί οι Δικα­στές… «μεγά­λοι πατριώ­τες»… σαν τους δικούς μας ένα πράγ­μα.
Και τώρα που οι Σκο­πια­νοί μπο­ρεί να πει­στούν να παρα­τή­σουν την εμμο­νή με το όνο­μα «Μακε­δο­νία» …εμείς έχου­με στην κυβέρ­νη­ση εκλεγ­μέ­νους πρά­κτο­ρες που μάζευαν υπο­γρα­φές για να ονο­μα­στούν τα Σκό­πια Μακε­δο­νία και στην αντι­πο­λί­τευ­ση τον γιο του Μητσο­τά­κη που θεω­ρού­σε το όνο­μα ασή­μα­ντη λεπτο­μέ­ρεια.

Υπο­γράμ­μι­ση:  ψευ­δοι­δε­ο­λο­γία που εκπέ­μπει το σχέ­διο Γκρου­έφ­σκι και συνε­χί­ζει να κρα­τά σε ομη­ρία τη χώρα σαν κατά­ρα κάποιου κακού μάγου” […] η νέα κυβέρ­νη­ση λέει πως θέλει λύση και για το όνο­μα, καθώς επι­διώ­κει έντα­ξη στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και το ΝΑΤΟ.
Πηγή: newsit.gr
Τίτλος: “Μακε­δο­νία, το νέο αμε­ρι­κα­νο­ρω­σι­κό μέτω­πο”.
Υπο­γράμ­μι­ση: “…απει­λή για τα σχέ­δια των αγω­γών”.
Πηγή: bloomberg.com
Τίτλος: “Από φιλο­α­με­ρι­κα­νός, φιλο­ρώ­σος; Ο Nikola Gruevski ως πολι­τι­κός χαμαι­λέ­ο­ντας”.
Πηγή: opendemocracy.net
Τίτλος: “Νέο Κίνη­μα ‘Στα­μα­τή­στε τον Σόρος’ απο­κα­λύ­φθη­κε στη Μακε­δο­νία”
Πηγή: protothema.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας