«Πράσινο φως» από Τσίπρα και Καμμένο στις ΗΠΑ για «αναβάθμιση» της Σούδας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Κι άλλο «χτύ­πη­μα» στη Νέα Τάξη από τους «πολέ­μαρ­χους» Τσί­πρα και Καμ­μέ­νο. Ανα­βαθ­μί­ζο­νται οι Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις… δηλα­δή ακό­μα περισ­σό­τε­ρες υπο­χρε­ώ­σεις απέ­να­ντι στο ΝΑΤΟ και μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή στις επι­θέ­σεις της Συμ­μα­χί­ας ενά­ντια σε χώρες που δεν υπα­κούν στους τοκο­γλύ­φους.

Πηγή: newpost.gr

Με δεδο­μέ­νη την όξυν­ση της ρητο­ρι­κής μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και Δυτι­κών στον από­η­χο της απο­τυ­χη­μέ­νης κατά αρκε­τούς ανα­λυ­τές συνά­ντη­σης του Ντό­ναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, εμφα­νί­ζο­νται εκ νέου στην επι­φά­νεια τα σενά­ρια περί της ανα­βάθ­μι­σης της βάσης της Σού­δας. Πρό­κει­ται επί της ουσί­ας για σκέ­ψεις του Αμε­ρι­κα­νι­κού Πεντα­γώ­νου για μετα­φο­ρά κομ­μα­τιών της στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας βάσης του Ιντσιρ­λίκ στην ελλη­νι­κή βάση.

Όπως μετα­δί­δει η εφη­με­ρί­δα Καθη­με­ρι­νή, επί πρα­κτι­κού επι­πέ­δου η βάση της Σού­δας ήδη χρη­σι­μο­ποιεί­ται πολύ περισ­σό­τε­ρο απ’ ό,τι στο παρελ­θόν και, μάλι­στα, επε­κτεί­νε­ται διαρ­κώς. Ένα σκέ­λος της πολύ έντο­νης αμε­ρι­κα­νι­κής παρου­σί­ας στην Ελλά­δα αυτή την επο­χή είναι οι πολύ πυκνές συνεκ­παι­δεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν μονά­δες των ΗΠΑ με ελλη­νι­κές ειδι­κές δυνά­μεις και όχι μόνο. Σε πολι­τι­κό –αλλά και ουσια­στι­κό– επί­πε­δο απο­μέ­νει η ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA) για πέντε –ή και περισ­σό­τε­ρα– χρό­νια, αντί της ετή­σιας ισχύ­ος που έχει αυτήν τη στιγ­μή. Στις ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές επα­φές που πραγ­μα­το­ποιού­νται διαρ­κώς, σε πολ­λα­πλά επί­πε­δα, τους τελευ­ταί­ους μήνες η διά­θε­ση για ανα­νέ­ω­ση της συμ­φω­νί­ας, και μάλι­στα για περισ­σό­τε­ρα του ενός χρό­νια, επα­να­λαμ­βά­νε­ται διαρ­κώς.

Ανταλλάγματα

Ένα σκέ­λος της καθυ­στέ­ρη­σης αφο­ρά το πιθα­νό πολι­τι­κό κόστος και ένα δεύ­τε­ρο τα ανταλ­λάγ­μα­τα που ζητά­ει η Αθή­να. Για την Ουά­σιγ­κτον είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη η παρα­χώ­ρη­ση αντι­τορ­πι­λι­κών Arleigh Burke, τα οποία φέρουν πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα Aegis. Αυτού του είδους τα πλοία δεν έχουν εντα­χθεί στην κατη­γο­ρία του πλε­ο­νά­ζο­ντος πολε­μι­κού υλι­κού (EDA-Excess Defense Articles) των αμε­ρι­κα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων και δεν θα μπο­ρού­σαν να παρα­χω­ρη­θούν κατ’ αυτόν τον τρό­πο στην Ελλά­δα. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως τα ελι­κό­πτε­ρα τύπου «Καϊ­ό­βας» μετα­φέ­ρο­νται στην Ελλά­δα ακρι­βώς μέσω EDA, που είναι ένα πρό­γραμ­μα το οποίο απευ­θύ­νε­ται κατά κύριο λόγο σε ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες, αλλά έχει γίνει δίαυ­λος για παρα­χώ­ρη­ση υλι­κού και σε ισχυ­ρές οικο­νο­μί­ες όπως το Ισρα­ήλ.

Γίνε­ται απο­λύ­τως σαφές ότι δίχως την απα­ραί­τη­τη οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα, η Ελλά­δα δεν μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει ειδι­κούς όρους ούτε για τα πέμ­πτης γενιάς αερο­σκά­φη F-35, παρά την καλή αμε­ρι­κα­νι­κή διά­θε­ση να διευ­κο­λύ­νουν τις δια­δι­κα­σί­ες που αφο­ρούν την αρχι­κή προ­ώ­θη­ση του αιτή­μα­τος, αλλά και τη θετι­κή αντι­με­τώ­πι­ση από τη γρα­φειο­κρα­τία. Στα πλέ­ον σαφή και ήδη ορα­τά αντι­σταθ­μι­στι­κά ωφε­λή­μα­τα θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται η έμμε­ση –αλλά ουσιώ­δης– αμε­ρι­κα­νι­κή βοή­θεια στην ανα­βάθ­μι­ση του ναυ­στάθ­μου Κρή­της, στη γεω­πο­λι­τι­κή θέση και την επι­χει­ρη­σια­κή αξία του οποί­ου το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΝ έχουν επεν­δύ­σει σημα­ντι­κά. Από αρκε­τούς εκτι­μά­ται, επι­πλέ­ον, ότι η Αθή­να πρέ­πει να κινη­θεί στην κατεύ­θυν­ση της ενί­σχυ­σης από τις ΗΠΑ σε μικρό­τε­ρα αλλά τακτι­κής σημα­σί­ας οπλι­κά συστή­μα­τα, η τεχνο­λο­γι­κή εξέ­λι­ξη των οποί­ων είναι ταχύ­τα­τη, όπως τα drones ή τα μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη.

Αναβαθμίζονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Σε γενι­κές γραμ­μές, εκτι­μά­ται πως από ένα σημείο και έπει­τα η σχέ­ση Ουά­σιγ­κτον — Αθή­νας, λόγω της κατά­στα­σης στην περιο­χή, έχει απο­κτή­σει μια δυνα­μι­κή ανε­ξάρ­τη­τη από τις αμε­ρι­κα­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις. Εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν και προς τις δύο πλευ­ρές του Ατλα­ντι­κού φόβοι για πιθα­νή εξα­γω­γή της άλλο­τε αυξη­μέ­νης, άλλο­τε μειω­μέ­νης έντα­σης μετα­ξύ Ουά­σιγ­κτον και Άγκυ­ρας, ωστό­σο γενι­κά εκτι­μά­ται ότι η Ελλά­δα μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει ένα αγκυ­ρο­βό­λιο στα­θε­ρό­τη­τας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Διπλω­μα­τι­κές πηγές ανέ­φε­ραν ότι η συνά­ντη­ση των κ. Τραμπ και Ερντο­γάν την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα κατέ­δει­ξε με τρό­πο ανά­γλυ­φο για όσους δια­θέ­τουν εμπει­ρία τις δυνα­τό­τη­τες, αλλά και τους περιο­ρι­σμούς της Τουρ­κί­ας. Όπως ανέ­φε­ραν, ο κ. Ερντο­γάν αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι η από­φα­ση για στή­ρι­ξη των Κούρ­δων από τους Αμε­ρι­κα­νούς είναι δεδο­μέ­νη, ωστό­σο αρχί­ζει να δια­μορ­φώ­νε­ται ένα πλαί­σιο στή­ρι­ξης της Τουρ­κί­ας από το ΝΑΤΟ, το οποίο θα μπο­ρού­σε να λάβει μορ­φή σε μια πιθα­νή επι­χεί­ρη­ση με στό­χο –μετά την εκδί­ω­ξη του ISIS– τον ίδιο τον Ασαντ. Ήδη στη στρα­τιω­τι­κή επι­τρο­πή του ΝΑΤΟ συζη­τή­θη­κε το ενδε­χό­με­νο ενερ­γό­τε­ρης συμ­με­το­χής του ΝΑΤΟ σε επι­χει­ρή­σεις κατά του ISIS και ανα­μέ­νε­ται να φανεί εάν κάτι τέτοιο λάβει πιο σαφή χαρα­κτη­ρι­στι­κά στη σύνο­δο των ηγε­τών της Συμ­μα­χί­ας την Πέμ­πτη.

Παρά τη μεί­ω­ση της ρητο­ρι­κής –του­λά­χι­στον– έντα­σης (με τις ΗΠΑ, διό­τι στο στό­χα­στρο της Αγκύ­ρας παρα­μέ­νει το Βερο­λί­νο), στο εσω­τε­ρι­κό της Τουρ­κί­ας έχει έλθει ξανά στην επι­φά­νεια η ρητο­ρι­κή περί ανά­γκης στρο­φής στην Ανα­το­λή, μακριά από την επιρ­ροή της Δύσης. Στην Τουρ­κία έχει αρχί­σει να δια­κι­νεί­ται (όχι για πρώ­τη φορά) και μια εγχώ­ρια εκδο­χή «Ευρα­σια­τι­σμού». Έμπει­ροι διπλω­μά­τες ανα­φέ­ρουν ότι από τη ρητο­ρι­κή ως την πρά­ξη υπάρ­χει μεγά­λη από­στα­ση. Και πρό­σθε­ταν ότι το μέτω­πο του κ. Ερντο­γάν με τη Δύση είναι περισ­σό­τε­ρο επι­κοι­νω­νια­κό και λιγό­τε­ρο ουσια­στι­κό. Και ανέ­φε­ραν ως χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα τα 300 ταξί­δια που έκα­νε ως πρω­θυ­πουρ­γός (2003–2014) στο εξω­τε­ρι­κό. Εξ αυτών, οι περισ­σό­τε­ρες επι­σκέ­ψεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στη Γερ­μα­νία (16), στις ΗΠΑ (15) και στις Βρυ­ξέλ­λες, όπου εδρεύ­ει η Ε.Ε. (13). Τέταρ­τη χώρα στη λίστα με 12 επι­σκέ­ψεις είναι το γει­το­νι­κό Αζερ­μπαϊ­τζάν και η Ρωσία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας