Κατάρ: Τι πληρώνει;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Τέσ­σε­ρις ημέ­ρες πριν από τις επι­θέ­σεις στο Λον­δί­νο, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Βρε­τα­νί­ας παρα­δέ­χτη­κε ότι δεν θα δημο­σιο­ποι­ή­σει έκθε­ση για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση οργα­νώ­σε­ων εξτρε­μι­στών ισλα­μι­στών που δρουν στη χώρα.

 

Σύμ­φω­να με την Guardian («”Sensitive” UK terror funding inquiry may never be published», 31/5), η έκθε­ση ανα­με­νό­ταν να εστιά­ζει στον ρόλο της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας. Αλή­θεια, ψέμα­τα, το μόνο σίγου­ρο είναι ότι η πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας τον Απρί­λιο πέρα­σε από το Ριάντ, έκλει­σε συμ­φω­νί­ες πώλη­σης οπλι­κών συστη­μά­των δισ. στερ­λι­νών και απήλ­θε. Χωρίς μαντί­λα.

Πέρα­σε και ο ένοι­κος του Λευ­κού Οίκου από τους Σαου­δά­ρα­βες, υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νί­ες-μαμούθ, που έχουν ως στό­χο να αντι­με­τω­πί­σουν «την κακή ιρα­νι­κή επιρ­ροή», εγκαι­νί­α­σε το «Παγκό­σμιο Κέντρο Κατα­πο­λέ­μη­σης της Εξτρε­μι­στι­κής Ιδε­ο­λο­γί­ας» και απήλ­θε.

Αν η πιο σοβα­ρή κατη­γο­ρία που δια­τύ­πω­σαν οι «4+2» αφο­ρά ότι το Κατάρ στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία, τότε το «σπί­τι» της λογι­κής τους μοιά­ζει με μπορ­ντέ­λο, όπως θα έλε­γε ο Καστο­ριά­δης. Και αντί για τον γάι­δα­ρο (Ιράν) φαί­νε­ται ότι επι­λέ­γουν να χτυ­πή­σουν το σαμά­ρι (Κατάρ).

Ούτως ή άλλως είναι ο πιο αδύ­να­μος κρί­κος στον Κόλ­πο, κάνει «κακές παρέ­ες» με το σιι­τι­κό Ιράν αλλά και τους Αδελ­φούς Μου­σουλ­μά­νους -κρα­τή­στε το αυτό για­τί το δίκτυο στην Ευρώ­πη είναι ιδιαί­τε­ρα ενερ­γό-, ενώ προ­κα­λεί με το Al Jazeera και την υπερ­δρα­στη­ριό­τη­τα, αγο­ρά­ζο­ντας από ποδο­σφαι­ρι­κές ομά­δες μέχρι τρά­πε­ζες. Η βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια ελέγ­χει το Shard του Λον­δί­νου, πολ­λά κτή­ρια των Ηλυ­σί­ων Πεδί­ων, ενώ είναι ο τρί­τος μεγα­λύ­τε­ρος μέτο­χος της VW με 17%, για να περιο­ρι­στού­με σε Βρε­τα­νία, Γαλ­λία και Γερ­μα­νία.

Μια χώρα με πλη­θυ­σμό περί τα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια, από τους οποί­ους μόλις 20% είναι γηγε­νείς, με τα τρί­τα σε μέγε­θος απο­θέ­μα­τα φυσι­κού αερί­ου στον κόσμο, που θέλει να μετα­τρα­πεί σε περι­φε­ρεια­κή δύνα­μη δημιουρ­γεί έχθρες. Σε μια Μέση Ανα­το­λή η οποία βρί­σκε­ται σε μετα­βα­τι­κή κατά­στα­ση, με τον εμφύ­λιο στην Υεμέ­νη και ιδί­ως τη Συρία, όπου ανα­κα­τεύ­ο­νται κάρ­τες και χάρ­τες.

Οι Κατα­ρια­νοί πλη­ρώ­νουν και το «ψήλω­μα» πλη­ρώ­νουν. Χρη­μα­το­δο­τούν τζι­χα­ντι­στές; Υπο­ψί­ες υπάρ­χουν, όπως και για άλλα κρά­τη που ανή­κουν στον διε­θνή συνα­σπι­σμό ενα­ντί­ον του ISIS, μαζί με το Κατάρ. Οι αντα­γω­νι­σμοί, όμως, δεν στα­μα­τούν με το ιφτάρ.

Κατε­ρί­να Τζωρ­τι­νά­κη

Πηγή: naftemporiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας