Το θύμα βιασμού του Πολάνσκι ζήτησε το κλείσιμο της υπόθεσης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
19
Η 54χρονη σήμερα Γκάιμερ προτίθεται να υποστηρίξει το επιχείρημα του Γαλλο-Πολωνού σκηνοθέτη, σύμφωνα με το οποίο αυτός έχει ήδη εκτίσει την ποινή του για την εγκληματική πράξη που έγινε το 1977

Όταν συλ­λη­φθεί ένας οποιοσ­δή­πο­τε παι­δό­φι­λος, η Δικαιο­σύ­νη και ο Τύπος είναι αμεί­λι­κτοι απέ­να­ντί του. Αν ο παι­δό­φι­λος είναι σιω­νι­στής …η Δικαιο­σύ­νη παθαί­νει συνε­χείς «κρά­μπες» και δεν προ­χω­ρά­ει τίπο­τα (βλέ­πε Epstein, Polanski).

 

O σκη­νο­θέ­της Polanski …βία­σε μία 13χρονη κοπε­λί­τσα, έμει­νε μόνο 42 μέρες στη φυλα­κή και μετά, όχι μόνο δεν μπή­κε στο περι­θώ­ριο, αλλά ανα­δεί­χτη­κε και προ­ω­θή­θη­κε από τις κινη­μα­το­γρα­φι­κές εται­ρί­ες που ελέγ­χει ο Σιω­νι­σμός στην Ευρώ­πη. 40 χρό­νια πάλευε το θύμα να δικαιω­θεί και έφτα­σε πλέ­ον να παρα­κα­λά­ει τη Δικαιο­σύ­νη να στα­μα­τή­σει… για­τί τελι­κά περισ­σό­τε­ρο ταλαι­πώ­ρη­σαν το θύμα, παρά τον ανώ­μα­λο Polanski. Ο Polanski φυσι­κά βρέ­θη­κε στην Χώρα των Τοκο­γλύ­φων την Ελβε­τία …η οποία εννο­εί­ται ότι αρνή­θη­κε να τον εκδώ­σει στις ΗΠΑ για να δικα­στεί, όπως όλοι οι κοι­νοί θνη­τοί.

Και παρό­λο που δεν του κόστι­σε το παρα­μι­κρό το έγκλη­μα που διέ­πρα­ξε, παρό­λο που συνέ­χι­σε να δου­λεύ­ει ανε­νό­χλη­τος, υπό την προ­στα­σία του Σιω­νι­στι­κού Λόμπι… βρί­ζει την Αμε­ρι­κά­νι­κη Δικαιο­σύ­νη και την απο­κα­λεί από­λυ­τα διε­φθαρ­μέ­νη!

Πάγια τακτι­κή του «Φωνά­ζει ο κλέ­φτης να φύγει ο νοι­κο­κύ­ρης» …Την είδα­με να εφαρ­μό­ζε­ται κι από έναν Ισραη­λι­νό έμπο­ρο όπλων με 500.000.000 στη Λίστα Λαγκάρντ… που αντί να συλ­λη­φθεί …κατη­γό­ρη­σε όσους τον στο­χο­ποί­η­σαν ως …ρατσι­στές …παρό­λο που δεν τόλ­μη­σε κανείς να τον ακου­μπή­σει.

Πηγή: naftemporiki.gr

Σαρά­ντα χρό­νια μετά τον βια­σμό της, σε ηλι­κία 13 ετών, από τον σκη­νο­θέ­τη, παρα­γω­γό, σενα­ριο­γρά­φο και ηθο­ποιό Ρομάν Πολάν­σκι, η Σαμάν­θα Γκάι­μερ παρου­σιά­στη­κε σε δικα­στή­ριο του Λος Άντζε­λες προ­κει­μέ­νου να ζητή­σει από την αμε­ρι­κα­νι­κή δικαιο­σύ­νη να μπει ένα τέλος σε αυτήν την υπό­θε­ση και να κλεί­σει ο φάκε­λος.

Η 54χρονη σήμε­ρα Γκάι­μερ προ­τί­θε­ται να υπο­στη­ρί­ξει το επι­χεί­ρη­μα του Γαλ­λο-Πολω­νού σκη­νο­θέ­τη, σύμ­φω­να με το οποίο αυτός έχει ήδη εκτί­σει την ποι­νή του για την εγκλη­μα­τι­κή πρά­ξη που έγι­νε το 1977, όπως δήλω­σε στο AFP ο δικη­γό­ρος του Πολάν­σκι, Χάρ­λαντ Μπρά­ουν.

«Έρχε­ται με τον σύζυ­γό της στο δικα­στή­ριο διό­τι έχει κου­ρα­στεί από αυτή την υπό­θε­ση που συνε­χί­ζε­ται εδώ και 40 χρό­νια. Θέλει πια να τελειώ­νει με όλο αυτό», είπε ο Μπρά­ουν. Ο δικη­γό­ρος ενη­μέ­ρω­σε ήδη τον Πολάν­σκι για την τελευ­ταία αυτή εξέ­λι­ξη και είπε ότι ο πελά­της του «πιστεύ­ει ότι αυτό θα βοη­θή­σει».

Σαμάν­θα Γκάι­μερ

Ενα­πό­κει­ται πλέ­ον στον δικα­στή να κρί­νει εάν το αίτη­μα της Σαμάν­θα Γκάι­μερ μπο­ρεί να ληφθεί υπό­ψη σε αυτήν την υπό­θε­ση που διαρ­κεί εδώ και 40 χρό­νια.

Ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ σκη­νο­θέ­της είχε δηλώ­σει ένο­χος το 1977 για σεξουα­λι­κή επα­φή με τη 13χρονη, κατά τη διάρ­κεια φωτο­γρά­φη­σης στο Λος Άντζε­λες. Στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας για την ομο­λο­γία της ενο­χής του εξέ­τι­σε ποι­νή 42 ημε­ρών φυλά­κι­σης. Τον επό­με­νο χρό­νο έφυ­γε από τις ΗΠΑ,καθώς πίστευε ότι ο δικα­στής που είχε ανα­λά­βει την υπό­θε­σή του θα απέρ­ρι­πτε τη συμ­φω­νία και θα τον κατα­δί­κα­ζε σε πολυ­ε­τή κάθειρ­ξη.

Το 2009, ο δημιουρ­γός της «Τσάι­να­τα­ουν» και του «Πια­νί­στα» συνε­λή­φθη στη Ζυρί­χη κατό­πιν εντάλ­μα­τος που είχαν εκδώ­σει οι ΗΠΑ και τέθη­κε σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό. Αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος το 2010, όταν οι ελβε­τι­κές αρχές απο­φά­σι­σαν να μην τον εκδώ­σουν.

«Αυτό που θα αντι­με­τω­πί­σει εάν επι­στρέ­ψει στο Λος Άντζε­λες, είναι ένα ανέ­ντι­μο δικα­στι­κό σύστη­μα το οποίο θα αγνο­ή­σει τα γεγο­νό­τα και τον νόμο και θα προ­σπα­θή­σει να εντυ­πω­σιά­σει για να δεί­ξει στο κοι­νό ότι είναι «σκλη­ρό με τους εγκλη­μα­τί­ες», έγρα­ψε ο δικη­γό­ρος του, Χάρολντ Μπρά­ουν, σε μία έκθε­σή του προς το Εφε­τείο για να δικαιο­λο­γή­σει την απου­σία του πελά­τη του.

Σύμ­φω­να με τον Μπρά­ουν, ο 83χρονος σκη­νο­θέ­της «δρα­πέ­τευ­σε και είναι κατα­νοη­τό για­τί. Για να δια­φύ­γει από ένα απί­στευ­τα διε­φθαρ­μέ­νο δικα­στι­κό σύστη­μα».

Από την πλευ­ρά της, η Σαμάν­θα Γκάι­μερ, η οποία υπο­στη­ρί­ζει εδώ και και­ρό την επι­θυ­μία του Πολάν­σκι να δοθεί τέλος σε αυτή την υπό­θε­ση ώστε να μπο­ρέ­σει και εκεί­νη να συνε­χί­σει τη ζωή της, έγρα­ψε επι­στο­λή προς το δικα­στή­ριο νωρί­τε­ρα φέτος, στην οποία κατη­γο­ρού­σε τους εισαγ­γε­λείς ότι θέλουν να προ­ω­θή­σουν την καριέ­ρα τους παρά να λύσουν την υπό­θε­ση.

«Οι περι­πτώ­σεις που αφο­ρούν δια­ση­μό­τη­τες δεν πρέ­πει να γίνο­νται αντι­κεί­με­να κατά­χρη­σης από τους ομοί­ους σας, οι οποί­οι επι­διώ­κουν τη φήμη και την προ­ώ­θη­ση της καριέ­ρας τους», γρά­φει στην επι­στο­λή της η Γκάι­μερ απευ­θυ­νό­με­νη στην εισαγ­γε­λέα της πολι­τεί­ας Τζά­κι Λάσεϊ και στη βοη­θό της, Μισέλ Χάνις.

«Τόσο εσείς, όσο και αυτοί πριν από εσάς δεν με προ­στα­τέ­ψα­τε ποτέ, μου συμπε­ρι­φερ­θή­κα­τε με περι­φρό­νη­ση, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα έγκλη­μα ενα­ντί­ον μου για να προ­ω­θή­σε­τε την καριέ­ρα σας», γρά­φει.

Όσον αφο­ρά τον Πολάν­σκι, αφό­του πήγε στη Γαλ­λία η καριέ­ρα του έφθα­σε στο ζενίθ, σε βάρος του όμως εκκρε­μεί το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, και η υπό­θε­ση αυτή τον εμπο­δί­ζει να επι­στρέ­ψει στο αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος και να ταξι­δεύ­ει. Δεν πήγε στο Λος Άντζε­λες για να παρα­λά­βει το Όσκαρ για την ται­νία του «Ο Πια­νί­στας» το 2003 και παραι­τή­θη­κε από την προ­ε­δρία της τελε­τής απο­νο­μής των γαλ­λι­κών κινη­μα­το­γρα­φι­κών βρα­βεί­ων Σεζάρ τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας