Πρώτο βήμα για συμβιβαστική λύση στο όνομα της ΠΓΔΜ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Συστή­νε­ται ο άλλος αντι­κα­πι­τα­λι­στής κι έχει τρία τέσ­σε­ρα εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε κατα­θέ­σεις αλλά και επεν­δύ­σεις στην Goldman Sachs.

 

Συστή­νε­ται ο άλλος Κομ­μου­νι­στής και θέλει να βάλει τα Βαλ­κά­νια στο ΝΑΤΟ. Και δεν είναι να γελά­με με αυτούς για­τί αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν , ξέρουν τι λένε και σε ποιους ηλί­θιους απευ­θύ­νο­νται.

Βασί­ζο­νται στη δική μας χαμη­λή νοη­μο­σύ­νη, στη δική μας αδυ­να­μία αντί­λη­ψης κι αντί­δρα­σης. Η τακτι­κή του «ότι δηλώ­σεις είσαι» … είναι το μυστι­κό επι­τυ­χί­ας κι ανέ­λι­ξης στην εξου­σία.

Πηγή: voria.gr

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών είχε συνά­ντη­ση με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της γει­το­νι­κής χώρας, Νίκο­λα Ντι­μι­τρόφ — Σε θετι­κό κλί­μα οι συζη­τή­σεις

Η Ελλά­δα θέλει να γίνει η ΠΓΔΜ μέλος και της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, αλλά «αυτό μπο­ρεί να γίνει πολύ απλά με το να βρού­με μία συμ­βι­βα­στι­κή λύση στο ονο­μα­το­λο­γι­κό, τόνι­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Κοτζιάς σε δηλώ­σεις του μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της γει­το­νι­κής χώρας Νίκο­λα Ντι­μι­τρόφ.

Από την πλευ­ρά του, ο Νίκο­λα Ντι­μι­τρόφ ανέ­φε­ρε: «Θα δου­λέ­ψου­με για να γίνου­με ένας καλύ­τε­ρος γεί­το­νας. Δεν έχου­με αλυ­τρω­τι­κές δια­θέ­σεις» ενώ συμπλή­ρω­σε: «Έχω μελε­τή­σει πολύ καλά τα Μέτρα Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης και θέλω να τα συνε­χί­σου­με».

Η συνά­ντη­ση των δύο υπουρ­γών ξεπέ­ρα­σε τις δύο ώρες και χαρα­κτη­ρί­στη­κε και από τις δύο πλευ­ρές ως μια πολύ καλή αρχή, μέσα σε καλή ατμό­σφαι­ρα και με καλή διά­θε­ση για την περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη των σχέ­σε­ων Ελλά­δας-πΓΔΜ και την πορεία επί­λυ­σης του προ­βλή­μα­τος με το όνο­μα.

Σύμ­φω­να με το ΑΜΠΕ, ο κ. Κοτζιάς, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου, επι­σή­μα­νε ότι «η Ελλά­δα θέλει όλη η περιο­χή των δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων να γίνει μέρος -όπως εκεί­νοι το επι­θυ­μούν, όχι για­τί το θέλου­με εμείς- του ευρω­α­τλα­ντι­κού συστή­μα­τος».

«Το θέμα είναι πόσο πολύ το επι­θυ­μούν αυτές οι χώρες» σημεί­ω­σε και πρό­σθε­σε: «Για­τί δεν μπο­ρούν να απαι­τούν να το επι­θυ­μού­με εμείς περισ­σό­τε­ρο από τις ίδιες. Να μας καλούν λοι­πόν να κάνου­με πίσω στις από­ψεις μας, αλλά εκεί­νες να μη κάνουν πίσω για κάτι που υπο­τί­θε­ται ότι τους ενδια­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρο από εμάς … Εμείς ενδια­φε­ρό­μα­στε, αλλά πιστεύ­ου­με ότι ενδια­φέ­ρο­νται και αυτές οι χώρες. Όταν λοι­πόν ενδια­φε­ρό­μα­στε και οι δύο πλευ­ρές, πρέ­πει να βρού­με το δρό­μο της συνεν­νό­η­σης και των συμ­βι­βα­σμών».

Στο πλαί­σιο αυτό, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών απο­σα­φή­νι­σε ότι η Ελλά­δα θέλει να γίνει η ΠΓΔΜ μέλος -εφό­σον κι εκεί­νη το επι­θυ­μεί βέβαια- και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά «αυτό μπο­ρεί να γίνει πολύ απλά με το να βρού­με μία συμ­βι­βα­στι­κή λύση στο ονο­μα­το­λο­γι­κό και αμέ­σως μετά να πάμε στον ΟΗΕ να υπο­γρά­ψου­με τη νέα μας συμ­φω­νία, να πάμε στις Βρυ­ξέλ­λες και να το ανα­κοι­νώ­σου­με στους διε­θνείς οργα­νι­σμούς που βρί­σκο­νται εκεί».

Παράλ­λη­λα δεσμεύ­θη­κε τόσο προ­σω­πι­κά όσο και ως ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ότι θα κατα­βά­λει κάθε προ­σπά­θεια «να βρε­θεί ένας δρό­μος ορθού, επω­φε­λούς και για τις δύο πλευ­ρές συμ­βι­βα­σμού».

Ο κ. Κοτζιάς χαρα­κτή­ρι­σε πολύ σημα­ντι­κό το γεγό­νος ότι «σήμε­ρα ξανα­πιά­σα­με το νήμα με τον Νίκο­λα» και έκα­νε γνω­στό ότι ο διά­λο­γος θα συνε­χι­στεί πιο σχε­δια­σμέ­να, όπως είπε, την τελευ­ταία εβδο­μά­δα του Αυγού­στου στα Σκό­πια. Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, ο διά­λο­γος και η δημο­κρα­τι­κή διά­θε­ση που έχου­με και οι δύο πλευ­ρές είναι η καλύ­τε­ρη εγγύ­η­ση ότι θα βρού­με λύση.

Κατα­λή­γο­ντας, ανέ­φε­ρε πως από τη σημε­ρι­νή συζή­τη­ση δεν λύθη­κε κανέ­να ζήτη­μα όσον αφο­ρά αυτό το θέμα, «αλλά η καλή ατμό­σφαι­ρα είναι θετι­κή και άρα έχου­με τα καλύ­τε­ρα δυνα­τά πλαί­σια για να κου­βε­ντιά­σου­με το δύσκο­λο αυτό ζήτη­μα». «Και για αυτή την καλή ατμό­σφαι­ρα και την καλή διά­θε­ση ευχα­ρι­στώ και πάλι τον Νίκο­λα, αν και ξέρε­τε ότι η καλή διά­θε­ση δεν αρκεί, είναι όμως μια καλή προ­ϋ­πό­θε­ση για να λυθεί ένα πρό­βλη­μα».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας