200 εκατ. προσωπικά δεδομένα εκτέθηκαν δημόσια στις Η.Π.Α.

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

Για παρα­πά­νω από τους μισούς Αμε­ρι­κα­νούς είχαν απο­θη­κευ­μέ­να δεδο­μέ­να που αφο­ρού­σαν πολι­τι­κές και θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις και άλλα ενδια­φέ­ρο­ντα. Αυτά τα στοι­χεία φυσι­κά διέρ­ρευ­σαν και εκλά­πη­σαν μαζικά…καθώς είναι πολύ εύκο­λο πλέ­ον να μετα­φέ­ρει μεγά­λους όγκους δεδο­μέ­νων με ένα δίσκο σε μέγε­θος πακέ­του με τσί­χλες.

 

Τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να του­λά­χι­στον 200 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Αμε­ρι­κα­νών πολι­τών διέρ­ρευ­σαν από λάθος μίας εται­ρεί­ας μάρ­κε­τινγκ η οποία συνερ­γά­ζε­ται με την Εθνι­κή Ρεπου­μπλι­κα­νι­κή Επι­τρο­πή.

Τα δεδο­μέ­να, συνο­λι­κού όγκου 1.1 Terabytes, περι­λαμ­βά­νουν ημε­ρο­μη­νί­ες γέν­νη­σης, διευ­θύν­σεις κατοι­κί­ας, αριθ­μούς τηλε­φώ­νων και πολι­τι­κές από­ψεις περί­που του 62% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού των ΗΠΑ. Τα δεδο­μέ­να ήταν δια­θέ­σι­μα σε έναν δημό­σιο δια­κο­μι­στή cloud της Amazon. Το ανη­συ­χη­τι­κό στοι­χείο σε αυτή την υπό­θε­ση είναι το γεγο­νός ότι οποιοσ­δή­πο­τε θα μπο­ρού­σε να έχει πρό­σβα­ση στα δεδο­μέ­να εφό­σον γνώ­ρι­ζε τον αντί­στοι­χο σύν­δε­σμο.

Όπως ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά του το βρε­τα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο BBC, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ήταν απο­θη­κευ­μέ­νες σε υπο­λο­γι­στι­κά φύλ­λα, τα οποία είχαν μετα­φορ­τω­θεί σε έναν δια­κο­μι­στή που ανή­κει στην εται­ρεία Deep Root Analytics. Η τελευ­ταία φορά που είχε ενη­με­ρω­θεί η βάση ήταν τον Ιανουά­ριο, μετά την ορκω­μο­σία του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ, ενώ παρα­μέ­νει άγνω­στο το χρο­νι­κό διά­στη­μα που τα δεδο­μέ­να αυτά ήταν εκτε­θει­μέ­να.

«Ανα­λαμ­βά­νου­με πλή­ρως την ευθύ­νη για αυτή την κατά­στα­ση που προ­έ­κυ­ψε», δήλω­σε στην ιστο­σε­λί­δα τεχνο­λο­γί­ας Gizmodo ο ‘Αλεξ Λόντρι, ιδρυ­τής της εται­ρεί­ας. «Βάσει των πλη­ρο­φο­ριών που έχου­με συγκε­ντρώ­σει μέχρι στιγ­μής, δεν πιστεύ­ου­με ότι τα συστή­μα­τά μας έχουν παρα­βια­στεί», πρό­σθε­σε. «Μόλις κατα­λά­βα­με τι είχε συμ­βεί, πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με ενη­με­ρώ­σεις στις ρυθ­μί­σεις πρό­σβα­σης και θέσα­με πρω­τό­κολ­λα σε ισχύ προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η περαι­τέ­ρω πρό­σβα­ση στα δεδο­μέ­να».

Εκτός από τα προ­σω­πι­κά στοι­χεία εκα­τομ­μυ­ρί­ων Αμε­ρι­κα­νών πολι­τών, τα δεδο­μέ­να περιεί­χαν επί­σης πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις, εθνό­τη­τες και πολι­τι­κούς προ­σα­να­το­λι­σμούς, αλλά και στοι­χεία για θέμα­τα που αφο­ρού­σαν σε αμφι­λε­γό­με­να ζητή­μα­τα όπως ο έλεγ­χος των όπλων, το δικαί­ω­μα στην άμβλω­ση και η έρευ­να των βλα­στο­κυτ­τά­ρων.
Όπως ανα­φέ­ρει στο δημο­σί­ευ­μά του το BBC, τα ονό­μα­τα και οι κατά­λο­γοι των αρχεί­ων υπο­δει­κνύ­ουν ότι τα δεδο­μέ­να προ­ο­ρί­ζο­νταν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από πολι­τι­κές οργα­νώ­σεις που προ­σπα­θούν να δημιουρ­γή­σουν ένα προ­φίλ για όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους ψηφο­φό­ρους.

Παρά το γεγο­νός ότι είναι γνω­στό πως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα συγκε­ντρώ­νουν συστη­μα­τι­κά στοι­χεία για τους ψηφο­φό­ρους, αυτή απο­τε­λεί τη μεγα­λύ­τε­ρη παρα­βί­α­ση στην ιστο­ρία των ΗΠΑ και οι ειδι­κοί εκφρά­ζουν τις ανη­συ­χί­ες τους για την τερά­στια κλί­μα­κα των δεδο­μέ­νων που είχαν συγκε­ντρω­θεί.

«Οι πιθα­νό­τη­τες αυτού του είδους τα δεδο­μέ­να να γίνουν δια­θέ­σι­μα δημό­σια αλλά και στο σκο­τει­νό Δια­δί­κτυο είναι πολύ μεγά­λες», δήλω­σε στο BBC ο Πολ Φλέ­τσερ, ειδι­κός σε θέμα­τα κυβερ­νο-ασφά­λειας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας