Το Facebook «ανοίγει» Instagram και «WhatsApp» για να εντοπίσει τρομοκράτες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Το Facebook θα χρη­σι­μο­ποιεί προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να χρη­στών και θα μετα­φέ­ρει στις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας στοι­χεία που μπο­ρεί να οδη­γούν σε τρο­μο­κρά­τες.

 

To Facebook φαί­νε­ται πως έχει απο­φα­σί­σει να ανα­λά­βει ενερ­γό ρόλο στη μάχη ενα­ντί­ον της τρο­μο­κρα­τί­ας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να των χρη­στών της.

Η εται­ρεία δημο­σί­ευ­σε ένα άρθρο, στο οποίο εξη­γεί τους τρό­πους με τους οποί­ους σχε­διά­ζει να κρα­τή­σει στοι­χεία τρο­μο­κρα­τί­ας μακριά από το Facebook. Ένας από αυτούς τους τρό­πους, ωστό­σο, είναι αρκε­τά αμφι­λε­γό­με­νος, καθώς θα χρη­σι­μο­ποιεί τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να των χρη­στών τους μέσα από τους λογα­ρια­σμούς τους στο Instagram και στο WhatsApp, δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες που ανή­κουν στο Facebook.

 

Όπως εξη­γού­σε το άρθρο: «Επει­δή δεν θέλου­με οι τρο­μο­κρά­τες να έχουν οποια­δή­πο­τε θέση στην οικο­γέ­νεια των εφαρ­μο­γών του Facebook, ξεκι­νή­σα­με να εργα­ζό­μα­στε σε συστή­μα­τα που θα μας επι­τρέ­πουν να λαμ­βά­νου­με δρά­ση ενα­ντί­ον λογα­ρια­σμών τρο­μο­κρα­τών σε όλες μας τις πλατ­φόρ­μες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των WhatsApp και Instagram. Λόγω των περιο­ρι­σμέ­νων δεδο­μέ­νων που συλ­λέ­γουν οι εφαρ­μο­γές μας στις υπη­ρε­σί­ες τους, η ικα­νό­τη­τα του να μοι­ρα­ζό­μα­στε τα δεδο­μέ­να σε όλη την οικο­γέ­νεια είναι ανα­γκαία για τις προ­σπά­θειες μας να κρα­τή­σου­με όλες μας τις πλατ­φόρ­μες ασφα­λείς».

Όσο για την υπη­ρε­σία των κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­νων συνο­μι­λιών που προ­σφέ­ρει η πλατ­φόρ­μα του WhatsApp, μέσω του άρθρου τονί­ζε­ται πως: «Εξαι­τί­ας του τρό­που που λει­τουρ­γεί η κρυ­πτο­γρά­φη­ση, δεν μπο­ρού­με να δια­βά­σου­με τα συγκε­κρι­μέ­να μηνύ­μα­τα, αλλά προ­μη­θεύ­ου­με με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που μπο­ρού­με τις υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου».

Ωστό­σο, μια τέτοια κίνη­ση ανα­μέ­νε­ται να ξεση­κώ­σει αντι­δρά­σεις, όπως προ­κύ­πτει και από τα σχό­λια του διευ­θυ­ντή του οργα­νι­σμού «Open Rights Group», που προ­στα­τεύ­ει τα δια­δι­κτυα­κά δικαιώ­μα­τα του ατό­μου, ο οποί­ος δήλω­σε: «Χρεια­ζό­μα­στε μεγα­λύ­τε­ρη δια­φά­νεια σχε­τι­κά με το πώς σχε­διά­ζει το Facebook να μοι­ρά­ζει τα δεδο­μέ­να μετα­ξύ των πλατ­φορ­μών του».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας