Πανελλήνιες 2017: «Σφαγή» για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Παρά το επαγ­γελ­μα­τι­κό αδιέ­ξο­δο, οι ανθρω­πι­στι­κές σπου­δές παρα­μέ­νουν ο πιο δημο­φι­λής προ­ο­ρι­σμός για τους υπο­ψη­φί­ους των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων.

Οι επι­λο­γές των μαθη­τών στα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα κατα­γρά­φουν το αδιέ­ξο­δο των υπο­ψη­φί­ων της θεω­ρη­τι­κής κατεύ­θυν­σης που έχουν περιο­ρι­σμέ­νες επι­λο­γές σε σχο­λές, ενώ ξεχω­ρί­ζουν τους υπο­ψή­φιους των θετι­κών και οικο­νο­μι­κών σπου­δών που φαί­νε­ται ότι φέτος έμα­θαν το παι­χνί­δι του νέου συστή­μα­τος και «παί­ζουν» με πολ­λα­πλές επι­λο­γές ώστε να μη μεί­νουν εκτός της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Ειδι­κή μνεία αξί­ζει να γίνει στα παι­δα­γω­γι­κά, που επα­νέρ­χο­νται δυνα­μι­κά στον αντα­γω­νι­σμό.

Αν και στα­τι­στι­κά μόλις ένας στους επτά μπαί­νει στη σχο­λή της πρώ­της επι­λο­γής του, οι υπο­ψή­φιοι των θετι­κών και οικο­νο­μι­κών σπου­δών έχουν περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρί­ες να κερ­δί­σουν μία θέση στα ελλη­νι­κά αμφι­θέ­α­τρα. Ο αντα­γω­νι­σμός -σε αντί­θε­ση με τις ανθρω­πι­στι­κές σπου­δές που θα παλέ­ψουν για να μη μεί­νουν εκτός Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης- θα «παι­χτεί» στις πρώ­τες επι­λο­γές τους, καθώς διεκ­δι­κούν δημο­φι­λείς σχο­λές.
Από το σύνο­λο των 85.908 που συμ­με­τεί­χαν φέτος στις εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις, οι 32.732 επέ­λε­ξαν το 1ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο, παρα­κάμ­πτο­ντας το γεγο­νός ότι και φέτος θα γίνει σφα­γή των υπο­ψη­φί­ων για μία θέση. Πολυ­πλη­θής με τάσεις ανό­δου απο­δει­κνύ­ε­ται και ο προ­σα­να­το­λι­σμός των Θετι­κών Σπου­δών (ανά­με­σά τους οι δημο­φι­λείς σχο­λές των Πολυ­τε­χνεί­ων και οι Ιατρι­κές) με 31.383 υπο­ψη­φί­ους, για τους οποί­ους όμως υπάρ­χουν σχε­δόν αντί­στοι­χες θέσεις. Στα ίδια επί­πε­δα με πέρ­σι παρα­μέ­νει η κατεύ­θυν­ση Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής με 21.793 υπο­ψη­φί­ους.

1ο Ανθρωπιστικές Σπουδές

Ενδει­κτι­κό της ανι­σο­μέ­ρειας που παρα­τη­ρεί­ται στις ανθρω­πι­στι­κές σπου­δές είναι το γεγο­νός ότι πέρ­σι είχαν μεί­νει εκτός περί­που 13.000 υπο­ψή­φιοι, όχι λόγω των κακών τους επι­δό­σε­ων αλλά λόγω της έλλει­ψης θέσε­ων. Φέτος, ο αριθ­μός υπο­ψη­φί­ων, ο οποί­ος είναι αυξη­μέ­νος κατά 3.474, προ­μη­νύ­ει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο αγώ­να για καλές επι­δό­σεις. Βέβαια, φέτος, στη δεύ­τε­ρη εφαρ­μο­γή του νέου συστή­μα­τος οι υπο­ψή­φιοι για τις παι­δα­γω­γι­κές σχο­λές διπλα­σιά­στη­καν και απέ­κτη­σαν μια δεύ­τε­ρη εναλ­λα­κτι­κή.

Στο αδιέ­ξο­δο των περιο­ρι­σμέ­νων σχο­λών προ­στί­θε­ται και το άνοιγ­μα στα παραϊ­α­τρι­κά. Η εισα­γω­γή προ­βλέ­πει εξέ­τα­ση στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας Γενι­κής Παι­δεί­ας για να ανοί­ξουν κάποιες σχο­λές από το 3ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο. Η ποι­νή μορί­ων αλλά και οι υψη­λές επι­δό­σεις όσων εξε­τά­ζο­νται απο­κλει­στι­κά για τις επι­στή­μες υγεί­ας δεν αφή­νουν πολ­λά περι­θώ­ρια για τους υπο­ψη­φί­ους των ανθρω­πι­στι­κών σπου­δών, που δεν μπο­ρούν ούτε σε αυτή την επι­λο­γή να βρουν μια εύκο­λη διέ­ξο­δο για το ελλη­νι­κό αμφι­θέ­α­τρο.

2ο Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές

Η συνο­λι­κή αύξη­ση των υπο­ψη­φί­ων πρα­κτι­κά μοι­ρά­ζε­ται στις κατευ­θύν­σεις της θεω­ρη­τι­κής και της θετι­κής. Η Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών κέρ­δι­σε φέτος 31.383 υπο­ψη­φί­ους, δηλα­δή 2.726 περισ­σό­τε­ρους σε σχέ­ση με πέρ­σι. Φέτος όμως άνοι­ξαν για τους υπο­ψή­φιους του 2ου πεδί­ου και θέσεις σε 12 τμή­μα­τα και σχο­λές πανε­πι­στη­μί­ων και ΤΕΙ.

Στα στοι­χεία που δίνει στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας παρα­τη­ρεί­ται μεγα­λύ­τε­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση από τους υπο­ψη­φί­ους των δυνα­το­τή­των που έχουν για να παί­ξουν με τις εναλ­λα­κτι­κές επι­λο­γές τους. Μειώ­νο­νται ελα­φρώς οι υπο­ψή­φιοι που πάνε απο­κλει­στι­κά για σχο­λές του 2ου επι­στη­μο­νι­κού πεδί­ου (π.χ. πολυ­τε­χνι­κές) και αυξά­νο­νται όσοι έδω­σαν και πέμ­πτο μάθη­μα, παί­ζο­ντας και στα δύο πεδία (πολυ­τε­χνι­κές-ιατρι­κές), ενώ εντυ­πω­σια­κή, δεδο­μέ­νων των επαγ­γελ­μα­τι­κών συν­θη­κών αλλά και της -απο­τρε­πτι­κής- εξέ­τα­σης της Ιστο­ρί­ας Γενι­κής Παι­δεί­ας, είναι η αύξη­ση των υπο­ψη­φί­ων που ανοί­γουν και την επι­λο­γή των παι­δα­γω­γι­κών.

Πρα­κτι­κά αυτό σημαί­νει ότι οι βάσεις στο 2ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο θα δια­μορ­φω­θούν απο­κλει­στι­κά από τις επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων, στους οποί­ους ανα­μέ­νε­ται βαθ­μο­λο­γι­κή σφα­γή λόγω των Μαθη­μα­τι­κών κατεύ­θυν­σης, όμως η ζήτη­ση των θέσε­ων θα καλυ­φθεί και φέτος από την προ­σφο­ρά.

3ο Επιστήμες Υγείας

Το πιο αντα­γω­νι­στι­κό πεδίο απο­δεί­χτη­κε πέρ­σι αυτό των Επι­στη­μών Υγεί­ας, το οποίο, παρά τις αυξο­μειώ­σεις στο σύνο­λο των σχο­λών, κρά­τη­σε σχε­δόν το σύνο­λο των τμη­μά­των σε υψη­λά επί­πε­δα.

Οι υπο­ψή­φιοι που επέ­λε­ξαν απο­κλει­στι­κά το 3ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο είναι μειω­μέ­νοι κατά 1.000 περί­που σε σχέ­ση με πέρ­σι, όμως στο σύνο­λο αυξά­νο­νται καθώς πολ­λοί από το 2ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο επέ­λε­ξαν ως πέμ­πτο μάθη­μα τη Βιο­λο­γία κατεύ­θυν­σης για να έχουν περισ­σό­τε­ρες επι­λο­γές. Οι επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων θα φωτί­σουν την πορεία των βάσε­ων ενώ και οι επι­λο­γές των μηχα­νο­γρα­φι­κών θα απο­τε­λέ­σουν σημα­ντι­κό παρά­γο­ντα στις εκτι­μή­σεις καθώς, όπως φαί­νε­ται, από φέτος οι υπο­ψή­φιοι αρχί­ζουν να μαθαί­νουν τα μυστι­κά του νέου συστή­μα­τος και να είναι πιο τολ­μη­ροί στις επι­λο­γές των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των.

4ο Παιδαγωγικά

Μετά την περ­σι­νή τους κατάρ­ρευ­ση, τα παι­δα­γω­γι­κά επα­νέρ­χο­νται δυνα­μι­κά στις επι­λο­γές των υπο­ψη­φί­ων. Οι υπο­ψή­φιοι από τη θεω­ρη­τι­κή κατεύ­θυν­ση αυξά­νο­νται από τους 4.332 που ήταν πέρ­σι στους 9.024. Αύξη­ση όμως παρα­τη­ρεί­ται και στις άλλες ομά­δες προ­σα­να­το­λι­σμού, όπου αυξά­νο­νται περί­που κατά 500 από τις Θετι­κές Σπου­δές και κατά 1.000 από τις Σπου­δές Οικο­νο­μί­ας. Βέβαια, οι ευνοη­μέ­νοι είναι ξεκά­θα­ρα αυτοί της θεω­ρη­τι­κής κατεύ­θυν­σης που εξε­τά­στη­καν σε Μαθη­μα­τι­κά Γενι­κής Παι­δεί­ας με τα θέμα­τα να είναι τα ευκο­λό­τε­ρα των τελευ­ταί­ων ετών.

Αντί­θε­τα, οι υπο­ψή­φιοι των άλλων δύο ομά­δων προ­σα­να­το­λι­σμού ζορί­στη­καν με το μάθη­μα της Ιστο­ρί­ας Γενι­κής Παι­δεί­ας.

5ο Οικονομία και Πληροφορική

Παρά το άνοιγ­μα πολ­λών τμη­μά­των ΤΕΙ στο μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο για το 5ο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο, οι σπου­δές οικο­νο­μί­ας και πλη­ρο­φο­ρι­κής δεν κέρ­δι­σαν πολ­λούς υπο­ψή­φιους, με τον αριθ­μό να κυμαί­νε­ται στους 21.793. Ελα­φρώς αυξη­μέ­νοι είναι όσοι επέ­λε­ξαν εισα­γω­γή στα παραϊ­α­τρι­κά και τα παι­δα­γω­γι­κά, όμως οι βάσεις θα καθο­ρι­στούν και σε αυτό το πεδίο από τις επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων στα Μαθη­μα­τι­κά Κατεύ­θυν­σης.

Πάντως τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα βαθ­μο­λο­γι­κά κέντρα δεί­χνουν βαθ­μο­λο­γι­κό Βατερ­λώ, με σχε­δόν σίγου­ρη την κατα­κό­ρυ­φη πτώ­ση. Σημειώ­νε­ται ότι και πέρ­σι είχε κατα­γρα­φεί σημα­ντι­κή πτώ­ση ακό­μα και στις δημο­φι­λείς οικο­νο­μι­κές σχο­λές των κεντρι­κών Ιδρυ­μά­των.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας