Η Σερβία αντιστέκεται στον διορισμό της ομοφυλόφιλης πρωθυπουργού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Όταν ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας πρό­τει­νε την ανοι­χτά ομο­φυ­λό­φι­λη Ana Brnabić την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, ως υπο­ψή­φια πρω­θυ­πουρ­γό, η έγκρι­ση του κοι­νο­βου­λί­ου θεω­ρή­θη­κε από τους περισ­σό­τε­ρους παρα­τη­ρη­τές ως μια απλή τυπι­κή δια­δι­κα­σία.

Ωστό­σο, πολ­λά μέλη του κοι­νο­βου­λί­ου αρνού­νται να ψηφί­σουν υπέρ της Brnabic, ακρι­βώς λόγω του «σεξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού» της, εμπο­δί­ζο­ντας την εύκο­λη επι­βε­βαί­ω­σή της.

Εάν το κοι­νο­βού­λιο δεν δώσει τελι­κά την επι­κύ­ρω­σή του στον διο­ρι­σμό, το ζήτη­μα θα μετα­τε­θεί στον λαό της Σερ­βί­ας για μια “snap vote”, το οποίο είναι ένα είδος πρό­ω­ρων γενι­κών εκλο­γών.

Ήταν μόλις πριν από μία εβδο­μά­δα ότι η ανά­δει­ξη ομο­φυ­λό­φι­λων σε ηγε­τι­κές θέσεις στην Ευρώ­πη χαι­ρε­τί­στη­κε ως κάτι το ανα­πό­φευ­κτο. Το Λου­ξεμ­βούρ­γο είχε ήδη έναν «ανοι­χτά ομο­φυ­λό­φι­λο» πρω­θυ­πουρ­γό, τον Xavier Bettel, ο οποί­ος είναι «παντρε­μέ­νος» με έναν άλλο άνδρα. Νωρί­τε­ρα αυτό το μήνα η καθο­λι­κή Ιρλαν­δία απέ­κτη­σε τον ομο­φυ­λό­φι­λο Leo Varadkar ως νέο πρω­θυ­πουρ­γό της. [Τον Varadkar, που έχει πατέ­ρα Ινδό και ανή­κει στην κεντρο-δεξιά, εξέ­λε­ξε η Ιρλαν­δι­κή Βου­λή, με ψήφους 57 υπέρ, 50 κατά και 47 απο­χές].

Με την υπο­ψη­φιό­τη­τα της Brnabic, η «τάση» φάνη­κε να εδραιώ­νε­ται. Αλλά μάλ­λον, όχι πια. Η ορθό­δο­ξη Σερ­βία φαί­νε­ται να πατά­ει το φρέ­νο.

Μετά την υπο­ψη­φιό­τη­τά της, η Brnabic δήλω­σε στον Associated Press: “Ας ελπί­σου­με ότι αυτό θα περά­σει μέσα σε τρεις ή τέσ­σε­ρις μέρες και τότε δεν θα είμαι γνω­στή ως η ομο­φυ­λό­φι­λη υπουρ­γός”.

Σε μια κοι­νω­νι­κά συντη­ρη­τι­κή Σερ­βία, όπως ανα­φέ­ρει ο Guardian, “το 65% πιστεύ­ει ότι η ομο­φυ­λο­φι­λία είναι μια ασθέ­νεια και το 78% πιστεύ­ει ότι η ομο­φυ­λο­φι­λία δεν πρέ­πει να εκφρά­ζε­ται έξω από τα σπί­τια”.

Η ψηφο­φο­ρία στο Κοι­νο­βού­λιο, ήταν αρχι­κά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αυτή την εβδο­μά­δα, αλλά μετα­τέ­θη­κε για την επό­με­νη εβδο­μά­δα.

Πηγή: lifesitenews.com

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας