Οι Γάλλοι μαθητές διδάσκονται για την Ε.Ε. χωρίς τη Βρετανία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Οι Γάλ­λοι μαθη­τές διδά­σκο­νται ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση έχει μόνο 27 κρά­τη-μέλη, ανέ­φε­ρε σε δημο­σί­ευ­μα του ο σαβ­βα­τιά­τι­κος Independent, επι­ση­μαί­νο­ντας πως η Βρε­τα­νία έχει, ήδη, αφαι­ρε­θεί από τους χάρ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στο γαλ­λι­κό εκπαι­δευ­τι­κό εγχει­ρί­διο Petit Guide Aedis.

Το εγχει­ρί­διο, το οποίο απευ­θύ­νε­ται στους μαθη­τές των σχο­λεί­ων, εκδό­θη­κε για πρώ­τη φορά τον Ιανουά­ριο 2007, όμως «επι­και­ρο­ποι­ή­θη­κε» τον Μάιο 2017. Ενδε­χο­μέ­νως να έγι­νε λόγω Brexit”, επι­ση­μαί­νε­ται στο ρεπορ­τάζ της βρε­τα­νι­κής εφη­με­ρί­δας που επι­κα­λεί­ται τον ιστό­το­πο του εκδό­τη.

Έτσι ο φετι­νός Petit Guide Aedis δεί­χνει την Ένω­ση με 27 χώρες-μέλη, καθε­μιά από τις οποί­ες είναι χρω­μα­τι­σμέ­νη με τα χρώ­μα­τα της σημαί­ας της και όλες περι­βάλ­λουν μια μεγα­λύ­τε­ρη σημαία της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Η Βρε­τα­νία εμφα­νί­ζε­ται λευ­κή, χωρίς σημαία, ενώ στο κεί­με­νο ανα­φέ­ρε­ται: «Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση συνα­σπί­ζει 27 χώρες της Ευρώ­πης σε οικο­νο­μι­κούς και πολι­τι­κούς όρους, για να απο­φεύ­γο­νται οι πόλε­μοι και να προ­ω­θού­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα η δημο­κρα­τία, τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, η ευη­με­ρία και η ειρή­νη».

Στον Petit Guide Aedis σημειώ­νε­ται ακό­μη πως «πολυά­ριθ­μες άλλες χώρες της Ευρώ­πης θέλουν να εντα­χθούν» στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και επι­ση­μαί­νε­ται πως «θεσμοί και συν­θή­κες πρέ­πει να προ­σαρ­μο­σθούν ενό­ψει αυτής της διεύ­ρυν­σης».

«Καθη­με­ρι­νά η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση επι­τρέ­πει σε όλους τους πολί­τες της να σπου­δά­ζουν, να ταξι­δεύ­ουν, να ζουν και να εργά­ζο­νται στη χώρα της επι­λο­γής τους ανά­με­σα στα κρά­τη μέλη, χωρίς να χρειά­ζο­νται δια­βα­τή­ρια ή σύνο­ρα», συμπλη­ρώ­νε­ται επί­σης στο εν λόγω εγχει­ρί­διο.

Ο Independent, ταυ­τό­χρο­να, σημειώ­νει στο ρεπορ­τάζ του πως αυτό το νέο εγχει­ρί­διο για την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, που προ­ο­ρί­ζε­ται για τους μικρούς Γάλ­λους, φανε­ρώ­νει πως ο σχε­δια­σμός στο Παρί­σι για το Brexit έχει προ­χω­ρή­σει και οι Γάλ­λοι δεν φαί­νε­ται να νοιά­ζο­νται και πολύ για την απο­χώ­ρη­ση των Βρε­τα­νών.

Αντί­θε­τα πολι­τι­κοί και αξιω­μα­τού­χοι της χώρας έχουν δεί­ξει πως η Γαλ­λία επω­φε­λεί­ται από το Brexit, καθώς έχει εξα­πο­λύ­σει μια επι­χεί­ρη­ση γοη­τεί­ας για να προ­σελ­κύ­σει βρε­τα­νι­κές τρά­πε­ζες και επι­χει­ρή­σεις και να ενθαρ­ρύ­νει Γάλ­λους εργα­ζό­με­νους, που είχαν προη­γου­μέ­νως μετα­κο­μί­σει στον Λον­δί­νο, να επι­στρέ­ψουν στο Παρί­σι.

Δεί­τε το νέο εγχει­ρί­διο:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας