185 Σύλλογοι και 5.000 χορευτές στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Η 2η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση γηγε­νών Μακε­δό­νων στέ­φθη­κε με τερά­στια επι­τυ­χία. Να δεί­τε που τα κανά­λια δεν θα κάνουν την παρα­μι­κρή ανα­φο­ρά στη μεγά­λη αυτή εκδή­λω­ση για τη Μακε­δο­νία …αλλά θα αφιε­ρώ­σουν άφθο­νο τηλε­ο­πτι­κό χρό­νο σε ται­νί­ες με ζόμπι ή gay βρι­κό­λα­κες. Δεν δια­νο­ού­νται να πάνε κόντρα στην ατζέ­ντα που επι­βάλ­λει τη Μακε­δο­νία να θεω­ρεί­ται χώρα εκτός Ελλά­δας και μη Ελλη­νι­κή.

Μέσα σε παν­δαι­σία ήχων, χρω­μά­των και παρα­δό­σε­ων της Μακε­δο­νί­ας, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Καυ­τα­τζό­γλειο στά­διο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η 2η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση Μακε­δό­νων, με το «παρών» να δίνουν 185 Σύλ­λο­γοι και 5.000 χορευ­τές και χορεύ­τριες, από τη Φλώ­ρι­να, μέχρι την Καβά­λα. Η εκδή­λω­ση διορ­γα­νώ­θη­κε από την Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Πολι­τι­στι­κών Συλ­λό­γων Μακε­δό­νων (ΠΟΠΣΜ) και το Κέντρο Πολι­τι­σμού Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας.

Πρό­κει­ται για ένα πολι­τι­στι­κό γεγο­νός, όπου παρα­δο­σια­κές μακε­δο­νι­κές ορχή­στρες ταξί­δε­ψαν τους θεα­τές από τη μια άκρη της Μακε­δο­νί­ας μέχρι την άλλη, ενώ μακε­δο­νι­κές φορε­σιές από τη Φλώ­ρι­να μέχρι την Καβά­λα συνέ­θε­σαν το μωσαϊ­κό της γνή­σιας Μακε­δο­νι­κής παρά­δο­σης. Η εκδή­λω­ση τελέ­στη­κε υπό την αιγί­δα του υπουρ­γεί­ου Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης και της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας.

Στην Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση Μακε­δό­νων παρευ­ρέ­θη­σαν, μετα­ξύ άλλων, ο περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, Από­στο­λος Τζι­τζι­κώ­στας, η υφυ­πουρ­γός Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης, Μ. Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά, ο βου­λευ­τής της ΝΔ, Σταύ­ρος Καλα­φά­της και ο πρώ­ην γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Δημο­σί­ων Έργων, Στρά­τος Σιμό­που­λος και πλή­θος κόσμου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας