Το 1938 ο Χίτλερ φυλακίζει τον Βαρόνο Rothschild… και το 1939 ξεκίνησε ο Β’ Π.Π.

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
22

Όταν κάπο­τε σκο­τώ­θη­καν στο Μάλι στην Αφρι­κή δύο άγνω­στοι Γάλ­λοι ρεπόρ­τερ… ο Βενι­ζέ­λος θρή­νη­σε με πόνο τον άδι­κο χαμό τους… λες και κάποιος του το ζήτη­σε. Ο λόγος;

Δού­λευαν σε ραδιο­σταθ­μό που υπη­ρε­τεί τους Rothschild όπως και η Γαλ­λι­κή Κυβέρ­νη­ση

Όταν έγι­νε η επί­θε­ση στο περιο­δι­κό Charlie Hebdo …ολό­κλη­ρος ο πλα­νή­της δεν μπο­ρού­σε να συνε­φέ­ρει τους πολι­τι­κούς ηγέ­τες από την τρα­γω­δία που τους βρή­κε. Ούτε για τη μάνα τους δεν θα τηρού­σαν τέτοιο πέν­θος. Πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι απαι­τού­σαν να θρη­νή­σει ο πλα­νή­της τον άδι­κο χαμό των συγκε­κρι­μέ­νων αγνώ­στων δημο­σιο­γρά­φων.

Ήταν κι αυτοί άνθρω­ποι των Rothschild.

Το 1940 στη Γερ­μα­νία του Χίτλερ αφιε­ρώ­θη­κε ολό­κλη­ρη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία που περιέ­γρα­φε τον τρό­πο που οι Rothschild κινού­σαν τα νήμα­τα και αισχρο­κερ­δού­σαν χρη­μα­το­δο­τώ­ντας ή επι­βάλ­λο­ντας πολέ­μους εκβιά­ζο­ντας ολό­κλη­ρες κυβερ­νή­σεις.

Μάλι­στα την ίδια επο­χή διά­φο­ρες πηγές ισχυ­ρί­στη­καν ότι οι Χιτλε­ρι­κοί είχαν απα­γά­γει έναν Rothschild ‚του Αυστρια­κού κλά­δου της οικο­γέ­νειας, κι ότι τον απε­λευ­θέ­ρω­σαν αφού εισέ­πρα­ξαν 21.000.000 δολά­ρια ή 10.000.000 δολά­ρια όπως έγρα­ψε άλλη εφη­με­ρί­δα της επο­χής.

Αν λοι­πόν για τον χαμό δημο­σιο­γρά­φων των Rothschild πέφτει τόσο κλά­μα στις μέρες μας από τους παντο­δύ­να­μους ηγέ­τες του πλα­νή­τη …σκε­φτεί­τε τι θα μπο­ρού­σαν να κάνουν οι πολι­τι­κοί τη δεκα­ε­τία του ’40… εάν κιν­δύ­νευε αυτο­προ­σώ­πως ένας Rothschild. Μέχρι και παγκό­σμιος πόλε­μος θα ξεκι­νού­σε…


*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας