1ο Forum Κοινωνικών Φορέων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Δελ­τίο Τύπου — Πρό­σκλη­ση της Ανώ­τα­της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Ελλά­δος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) στο 1. FORUM Κοι­νω­νι­κών Φορέ­ων, στο οποίο εκτός από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα λάβουν μέρος και άλλοι 9 Κοι­νω­νι­κοί Φορείς.

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

Η χώρα βρί­σκε­ται τα τελευ­ταία επτά χρό­νια σε μια δίνη που φαί­νε­ται να οδη­γεί σε βαθύ­τε­ρη και πιο οδυ­νη­ρή κρί­ση. Πέρα από την αυτο­νό­η­τη ανη­συ­χία μας για τους πολί­τες που εκπρο­σω­πού­με, δέκα (10) Κοι­νω­νι­κοί Φορείς πραγ­μα­το­ποιούν στις:

30 Μαϊ­ου 2017 & ώρα 17.00 μ.μ., ημέ­ρα Τρί­τη
στο ξενο­δο­χείο ΤΙΤΑΝΙΑ το

1ο FORUM Κοινωνικών Φορέων

Είναι μια προ­σπά­θεια η οποία ενώ­νει τις ανη­συ­χί­ες και τον προ­βλη­μα­τι­σμό μας, τις σκέ­ψεις μας αλλά και τις προ­τά­σεις μας, με στό­χο να βοη­θή­σουν στην έξο­δο από την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κοί κρί­ση.

Είναι πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας ότι καμία Κοι­νω­νι­κοί Ομά­δα δεν μπο­ρεί να ευη­με­ρεί από μόνη της. Αντί­θε­τα, πιστεύ­ου­με, ότι ενώ­νο­ντας τις ανη­συ­χί­ες και κυρί­ως τη φωνή μας, θα κατα­φέ­ρου­με να δημιουρ­γή­σου­με μια νέα αφε­τη­ρία προσ­δο­κί­ας.

Στο FORUM συμ­με­τέ­χουν: Α.Γ.Σ.Σ.Ε (Ανω­τά­τη Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Συντα­ξιού­χων Ελλά­δος) — Aνω­τά­τη Συνο­μο­σπον­δία Πολυ­τέ­κνων Ελλά­δος — ΓΣΕΒΕΕ (Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών Εμπό­ρων Ελλά­δος) — Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών — ΕΣΕΕ (Ελλη­νι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εμπο­ρί­ου & Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας) – Επαγ­γελ­μα­τι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Αθη­νών — Ένω­ση Φορο­λο­γου­μέ­νων Ελλά­δος – Πανελ­λή­νιος Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος – Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Στρα­τιω­τι­κών — ΠΟΜΙΔΑ (Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ιδιο­κτη­τών Ακι­νή­των).

Γρα­φείο Τύπου Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας