200 χρόνια μας εξουσιάζουν κι εμείς …τιμούμε τους θεματοφύλακες των ξένων συμφερόντων!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
37

Η σκυ­τα­λο­δρο­μία στην εξου­σία που ξεκί­νη­σε από τον παπ­πού του Μητσο­τά­κη που είχε γαμπρό τον Ελ. Βενι­ζέ­λο κι έφτα­σε στα εγγό­νια του Μητσο­τά­κη… και σε όλους τους απο­γό­νους των Υπουρ­γών του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου …συνε­χί­ζε­ται.

Στα­θε­ρά στις πλά­τες μας, στα­θε­ρά θεμα­το­φύ­λα­κες των ξένων συμ­φε­ρό­ντων ώστε να μην μπο­ρέ­σει να βρε­θεί στην εξου­σία κανέ­νας μη εγκε­κρι­μέ­νος από τους τοκο­γλύ­φους. Η βίαιη αιμο­δο­σία συνε­χί­ζε­ται απρό­σκο­πτα εδώ και 200 χρό­νια για­τί οι τοκο­γλύ­φοι στα­θε­ρά επι­βάλλουν δικούς τους ανθρώ­πους στην εξου­σία κι απο­βάλ­λουν άμε­σα όσους δια­νοη­θούν να φέρουν αντιρ­ρή­σεις. 255 ψήφους πήρε ο Τρα­πε­ζί­της Παπα­δή­μος για να βρε­θεί στην εξου­σία πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά με εντο­λή των ξένων. Και θα ήταν 300 οι ψήφοι …απλά έπρε­πε να κρα­τή­σουν και κάποια προ­σχή­μα­τα.

Εμείς εκλέ­γου­με πολι­τι­κούς… κι αυτοί εκλέ­γουν χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη Τρα­πε­ζί­τες. Πόσο αυτο­νό­η­το έγι­νε πλέ­ον να μας κυβερ­νούν άνθρω­ποι των τοκο­γλύ­φων… όταν πριν μερι­κούς αιώ­νες η τοκο­γλυ­φία ήταν απα­γο­ρευ­μέ­νη αυστη­ρά στον Χρι­στια­νι­κό και Μου­σουλ­μα­νι­κό κόσμο;

Πως κατά­φε­ρε η πανού­κλα των τοκο­γλύ­φων να πάρει τον έλεγ­χο του πλα­νή­τη, το ένα κρά­τος μετά το άλλο, τη μία αυτο­κρα­το­ρία μετά την άλλη;

Στο Ρέθυ­μνο θέλουν να τιμή­σουν τον «τελευ­ταίο μεγά­λο της πολι­τι­κής» για όλ’ αυτά που μας «προ­σέ­φε­ρε»:

Πηγή: protothema.gr

«Οφεί­λου­με να ανα­γνω­ρί­σου­με ότι ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης υπήρ­ξε ο τελευ­ταί­ος μεγά­λος της Πολι­τι­κής» ανα­φέ­ρε­ται στο σκε­πτι­κό του αιτή­μα­τος

Αίτη­μα ονο­μα­το­δο­σί­ας οδού του δήμου Ρεθύ­μνης σε οδό «Κων­στα­ντί­νου Κ. Μητσο­τά­κη» κατα­τέ­θη­κε σήμε­ρα στο δήμο, ως ένδει­ξη ανα­γνώ­ρι­σης και τιμής του έργου και της πολι­τι­κής προ­σφο­ράς του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού και επί­τι­μου προ­έ­δρου της Ν.Δ. Κων­στα­ντί­νου Μητσο­τά­κη, ο οποί­ος απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 99 ετών. Το αίτη­μα υπο­γρά­φει ο αντι­δή­μαρ­χος Ρεθύ­μνης, Στυ­λια­νός Σπα­νου­δά­κης.

Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό του αιτή­μα­τος, «ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης για περισ­σό­τε­ρα από 60 χρό­νια με την έντο­νη πολι­τι­κή του παρου­σία, τις ιδέ­ες του και την πολι­τι­κή του δρά­ση, σφρά­γι­σε τη σύγ­χρο­νη πολι­τι­κή ιστο­ρία της μετα­πο­λε­μι­κής Ελλά­δας, αφή­νο­ντας πλού­σια παρα­κα­τα­θή­κη…».

«Οφεί­λου­με να ανα­γνω­ρί­σου­με ότι ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης υπήρ­ξε ο τελευ­ταί­ος μεγά­λος της Πολι­τι­κής. Από το 1946 που εξε­λέ­γη για πρώ­τη φορά βου­λευ­τής Χανί­ων μέχρι και το 2004 που “ολο­κλή­ρω­σε” την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του παρου­σία, είχε έντο­νη πολι­τι­κή δρά­ση, κατα­λαμ­βά­νο­ντας διά­φο­ρες κυβερ­νη­τι­κές — υπουρ­γι­κές θέσεις, με απο­κο­ρύ­φω­μα την εκλο­γή του στη θέση του προ­έ­δρου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, την οποία και οδή­γη­σε στην εξου­σία στις εκλο­γές του 1990 όπου και ορκί­στη­κε πρω­θυ­πουρ­γός… Οι στα­θε­ρές πολι­τι­κές του αξί­ες, έκα­ναν ακό­μα και τους ιδε­ο­λο­γι­κά πολι­τι­κούς του αντι­πά­λους να ανα­γνω­ρί­ζουν το πολι­τι­κό του δια­μέ­τρη­μα… Ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης σε μια συνέ­ντευ­ξη στην ΕΡΤ στις 4–11-89 είχε πει: “ο Μητσο­τά­κης δεν είναι αυτός που παρου­σιά­ζει μια ορι­σμέ­νη μερί­δα του αστι­κού τύπου. Είναι θα ‘λεγα δια­με­τρι­κά αντί­θε­τος. Έχω σχη­μα­τί­σει μια πάρα πολύ θετι­κή εικό­να. Βέβαια είναι ένας σκλη­ρός ιδε­ο­λο­γι­κά και πολι­τι­κά αντί­πα­λος, ωστό­σο έχει σημα­ντι­κά χαρί­σμα­τα. Το πρώ­το είναι ότι σου λέει, αυτό που σκέ­φτε­ται….”» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων στο αίτη­μά του ο κ. Σπα­νου­δά­κης.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας