200 χρόνια μας γαλούχησαν τον πατριωτισμό …σήμερα μας αποκαλούν «φασίστες»

| upd 2 Φεβρουαρίου 2018 21:42
0
46

Τα ξένα αφε­ντι­κά μας ήθε­λαν πατριώ­τες και χρι­στια­νο­τα­λι­μπάν για να δια­με­λί­σουν την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία το 1821, ώστε να ανα­λά­βου­με εμείς το κόστος σε αίμα και χρή­μα και τα καθα­ρά κέρ­δη αυτοί ως δανει­στές και πωλη­τές όπλων.

Μας ήθε­λαν πατριώ­τες και Μακε­δο­νο­μά­χους για να μην επι­τρέ­ψου­με σε Βουλ­γα­ρία και Ρωσία να φτά­σουν στο Αιγαίο με τους Βαλ­κα­νι­κούς Πολέ­μους. Ανα­λά­βα­με το κόστος εμείς …τα οφέ­λη πάλι σ’ αυτούς.

Μας ήθε­λαν πατριώ­τες και χρι­στια­νο­τα­λι­μπάν για να χρη­μα­το­δο­τή­σου­με εμείς την Μικρα­σια­τι­κή Εκστρα­τεία και να βοη­θή­σου­με τον Κεμάλ να πάρει τον έλεγ­χο της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και να βάλουν τα ξένα αφε­ντι­κά χέρι στα πετρέ­λαια της Μοσού­λης. Πέθα­ναν άσκο­πα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Έλλη­νες και τα ξένα αφε­ντι­κά ανε­ρυ­θρί­α­στα ήθε­λαν να δώσουν στον πρά­κτο­ρα Κεμάλ …το Νόμπελ της Ειρή­νης.

Τα ίδια ξένα αφε­ντι­κά μας ήθε­λαν πατριώ­τες για να αντι­στα­θού­με στους Ιτα­λούς και στους Γερ­μα­νούς, για να ΜΗΝ χάσουν το λιβά­δι και το κοπά­δι που λέγε­ται Ελλά­δα.

«Οι ήρω­ες πολε­μούν ως Έλλη­νες» …πανέ­ξυ­πνε Ελλη­να­ρά.

Μόλις τελεί­ω­σε ο πόλε­μος μας ήθε­λαν και πάλι χρι­στια­νούς και πατριώ­τες, να κυνη­γά­με τους διε­θνι­στές κομ­μου­νι­στές και να τους κατα­δί­δου­με και να τους εξο­ρί­ζου­με, για να ΜΗΝ απο­κτή­σει την παρα­μι­κρή επιρ­ροή η Ρωσία στην Ελλά­δα.

Στα σχο­λεία …έπε­φτε άγριο ξύλο, αν δεν μάθαι­νες το εθνι­κι­στι­κό σου ποί­η­μα, το «Μακε­δο­νία Ξακου­στή», τον «Εθνι­κό Ύμνο» (όλα εννο­εί­ται εγκε­κρι­μέ­να από το ΝΑΤΟ).

Όλοι ήταν κατα­κτη­τές της πατρί­δας μας …εκτός από τους Αγγλο­α­με­ρι­κα­νούς …που ήταν πάντα «απε­λευ­θε­ρω­τές».

Στο στρά­τευ­μα δεν έκα­νε κανείς καριέ­ρα, αν δεν απο­στή­θι­ζε τα ΝΑΤΟϊ­κά εγχει­ρί­δια περί της «κομ­μου­νι­στι­κής απει­λής».

Ούτε τα τσα­ρού­χια και οι φου­στα­νέ­λες τους πεί­ρα­ζαν, ούτε οι περι­κε­φα­λαί­ες, ούτε η Αρχαία Ελλά­δα, ούτε η Πανα­γιά παντα­χού παρού­σα… Εφό­σον οι εχθροί των αφε­ντι­κών μας ήταν αλλό­θρη­σκοι, ή αλλο­ε­θνείς, ή άθε­οι διε­θνι­στές… τους βόλευε μια χαρά να επι­βάλ­λε­ται δια νόμου ο εθνι­κι­σμός και ο χρι­στια­νι­σμός και η Εκκλη­σία.

Το 1967 τα ξένα αφε­ντι­κά απο­φά­σι­σαν να γίνου­με ακό­μα πιο πατριώ­τες και να στη­ρί­ξου­με τη ΝΑΤΟϊ­κή Χού­ντα, ώστε να φύγει ο Καρα­μαν­λής και να μην ανέ­βει η αρι­στε­ρά στην εξου­σία.
Αλί­μο­νο αν δεν είχε Ελλη­νι­κή Σημαία στο μπαλ­κό­νι σε κάθε εθνι­κή εορ­τή.

Μέχρι και σήμε­ρα τιμω­ρού­νται οι φαντά­ροι όταν δεν κάθο­νται σού­ζα κατά την έπαρ­ση της σημαί­ας, αν δεν διπλώ­σουν σωστά τη σημαία, αν δεν χαι­ρε­τούν σωστά το εθνό­ση­μο στο καπέ­λο τους ή αν δεν τρα­γου­δούν ζωη­ρά τον Εθνι­κό Ύμνο.

Για δια­κό­σια συνε­χό­με­να χρό­νια τα ξένα αφε­ντι­κά επέ­βαλ­λαν κυβερ­νή­σεις που τιμω­ρού­σαν αυστη­ρά όσους δεν σήκω­ναν την Ελλη­νι­κή Σημαία, όσους δια­νο­ού­νταν να αμφι­σβη­τή­σουν την Ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας και όσους δεν ήταν αρκε­τά «εθνι­κο­πα­τριώ­τες».

Δια­κό­σια συνε­χή έτη επι­βε­βλη­μέ­νου φιλο­δυ­τι­κού «πατριω­τι­σμού» δια της ωμής βίας και δια του νόμου, υπό την επί­βλε­ψη των ξένων αφε­ντι­κών… του «δια­φω­τι­σμού» και της «δημο­κρα­τί­ας».

Και τώρα που μάθα­με το «ποί­η­μα», τώρα που ο πατριω­τι­σμός έφτα­σε στο μεδού­λι, ακό­μα και στο DNA μας, τώρα που ολο­κλη­ρω­θή­κα­με ως πατριώ­τες, σύμ­φω­να με τα ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ συμ­φέ­ρο­ντα και κατό­πιν ατε­λεί­ω­της προ­πα­γάν­δας… τους επι­δει­κνύ­ου­με με περη­φά­νια τους πατριω­τι­κά σφυ­ρη­λα­τη­μέ­νους όρχεις μας… και τους κακο­φαί­νε­ται!

Βλέ­πε­τε αλλα­ξαν από­το­μα τα συμ­φέ­ρο­ντα στην περιο­χή με τη διά­λυ­ση του Σοβιε­τι­κού Μπλοκ, οι κατα­ζη­τού­με­νοι κομ­μου­νι­στές έγι­ναν οι ευνο­ού­με­νοι των τοκο­γλύ­φων και της CIA και οι ευνο­ού­με­νοι εθνι­κο­πα­τριώ­τες και Χρι­στια­νοί …έγι­ναν «καρ­νά­βα­λοι», «φοντα­με­ντα­λι­στές», «φασί­στες» και «νεο­να­ζί»!

Προ­σπα­θούν αγω­νιω­δώς να στα­μα­τή­σουν την πατριω­τι­κή ορμή που απέ­κτη­σαν οι Έλλη­νες με την επι­μο­νή του κρά­τους …αλλά όταν παίρ­νεις φόρα επί δια­κό­σια χρό­νια …ποιοι μπο­ρούν να σε στα­μα­τή­σουν;
Οι 19 Ρου­βί­κω­νες εκπαι­δευό­με­νοι της Μοσάντ υπό την επί­βλε­ψη της ΕΛΑΣ;

Ήρθε η ώρα να «λου­στούν» τη βία με την οποία μας έστελ­ναν στα μέτω­πα των ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ πολέ­μων, για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας