Πλιάτσικο: Μαζικές συλλήψεις σε Μάνδρα και Ν. Πέραμο

Μετά την καταστροφή ...ένα κύμα «αλληλεγγύης» προς τους άτυχους κατοίκους της Μάνδρας από κλεφτρόνια πάσης φύσεως...

1
116

Στη σύλ­λη­ψη 13 ατό­μων, τα οποία προ­έ­βη­σαν ή απο­πει­ρά­θη­καν να προ­βούν σε πλιά­τσι­κο περιου­σιών κατοί­κων και επι­χει­ρη­μα­τιών της Δυτι­κής Αττι­κής προ­χώ­ρη­σε η αστυ­νο­μία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Στο πλαί­σιο των ειδι­κών δρά­σε­ων της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής, για την πρό­λη­ψη κλο­πών στις πλη­γεί­σες από τις πρό­σφα­τες πλημ­μύ­ρες, περιο­χές της Μάν­δρας Αττι­κής και της Νέας Περά­μου, συνε­λή­φθη­σαν συνο­λι­κά δεκα­τρία (13) άτο­μα και ειδι­κό­τε­ρα:

  • απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 15-11-2017, συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Μάν­δρας, 24χρονος υπή­κο­ος Αλβα­νί­ας, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα μαζί με συνερ­γό του που ανα­ζη­τεί­ται, είχε εισέλ­θει στο Ταχυ­δρο­μείο Μάν­δρας, από σημείο του οποί­ου ο υαλο­πί­να­κας είχε κατα­στρα­φεί από την πλημ­μύ­ρα, με σκο­πό την κλο­πή.
  • πρω­ι­νές ώρες της 16-11-2017, συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς της Άμε­σης Δρά­σης (Ομά­δα ΔΙ.ΑΣ.), τέσ­σε­ρις (4) ημε­δα­ποί ηλι­κί­ας 29, 32, 38 και 41 ετών, οι οποί­οι νωρί­τε­ρα είχαν μετα­βεί στις εγκα­τα­στά­σεις εται­ρεί­ας στη Μάν­δρα και εκμε­ταλ­λευό­με­νοι τις εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές που είχαν προ­ξε­νη­θεί στην περιο­χή, αφαί­ρε­σαν εξο­πλι­σμό (ψυγεία, παλέ­τες κλπ),
  • μεσημ­βρι­νές ώρες της 17-11-2017, συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς της Ο.Π.Κ.Ε., δύο (2) ημε­δα­ποί ηλι­κί­ας 27 και 51 ετών, διό­τι κατε­λή­φθη­σαν να αφαι­ρούν αντι­κεί­με­να από οικί­ες στη Νέα Πέρα­μο, που είχαν υπο­στεί ζημιές από την πλημ­μύ­ρα,
  • απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 19-11-2017, συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Δυτι­κής Αττι­κής, στη Μάν­δρα, τρεις (3) ανή­λι­κοι ημε­δα­ποί, την στιγ­μή που επι­χει­ρού­σαν να αφαι­ρέ­σουν αυτο­κί­νη­το που είχε παρα­συρ­θεί στο σημείο από την πλημ­μύ­ρα,
  • απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 19-11-2017, συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 18χρονος ημε­δα­πός την στιγ­μή που αφαι­ρού­σε αντι­κεί­με­να από ισό­γεια οικία στη Μάν­δρα, που είχε υπο­στεί ζημιές από την πλημ­μύ­ρα και τα τοπο­θε­τού­σε σε φορ­τη­γό, έμφορ­το με σιδε­ρέ­νια αντι­κεί­με­να και ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές, και
  • απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της 19-11-2017, συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς της Άμε­σης Δρά­σης (Ομά­δα ΔΙ.ΑΣ) δύο (2) ημε­δα­ποί, ηλι­κί­ας 34 και 46 ετών, την στιγ­μή που απο­συ­ναρ­μο­λο­γού­σαν και επι­χει­ρού­σαν να αφαι­ρέ­σουν εξαρ­τή­μα­τα ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νου οχή­μα­τος, στο ρέμα του Σαρα­ντα­πό­τα­μου στη Μάν­δρα, το οποίο είχε παρα­συρ­θεί από τον χεί­μαρ­ρο. Στην κατο­χή τους βρέ­θη­κε πλή­θος διαρ­ρη­κτι­κών εργα­λεί­ων.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τις σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σες δικο­γρα­φί­ες, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας