Το Τελωνείο Ξάνθης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 38,2 εκατ. € στην ΣΕΚΑΠ

| upd 23 Δεκεμβρίου 2017 20:49
0
10

Εξαι­ρε­τι­κά δυσοί­ω­νη τρο­πή λαμ­βά­νει πλέ­ον η υπό­θε­ση της ΣΕΚΑΠ καθώς μετά την επι­βο­λή προ­στί­μου ύψους 38,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που επι­κυ­ρώ­θη­κε από το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο Κομο­τη­νής, με από­φα­σή του το Τελω­νείο Ξάν­θης μπλο­κά­ρει τη δια­νο­μή των προ­ϊ­ό­ντων της καπνο­βιο­μη­χα­νί­ας στην ελλη­νι­κή αγο­ρά και μάλι­στα σε μια περί­ο­δο που κάτι τέτοιο θα επι­φέ­ρει ανε­πα­νόρ­θω­τες ζημί­ες για την εται­ρεία.

Πλέ­ον η κατά­στα­ση γύρω από την ΣΕΚΑΠ είναι ασφυ­κτι­κή και οι εξε­λί­ξεις προ­οιω­νί­ζο­νται δυσοί­ω­νες τόσο για την εται­ρεία, όσο και για τους εργα­ζο­μέ­νους της μετά από αυτή την εξέ­λι­ξη. Η κατά­στα­ση όπως δια­μορ­φώ­νε­ται έχει ως εξής: ο Εθνι­κός Τελω­νεια­κός Κώδι­κας επι­τρέ­πει στις καπνο­βιο­μη­χα­νί­ες να δια­νέ­μουν στην ελλη­νι­κή αγο­ρά προ­ϊ­ό­ντα με πίστω­ση φόρου 28 ημε­ρών. Προς τον σκο­πό αυτό, οι καπνο­βιο­μη­χα­νί­ες έχουν κατα­θέ­σει, όπως προ­βλέ­πε­ται, εγγύ­η­ση υπέρ του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου.

Στην περί­πτω­ση της ΣΕΚΑΠ, η εται­ρεία έχει κατα­θέ­σει εγγύ­η­ση άνω των 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ. Ωστό­σο, το Τελω­νείο Ξάν­θης, μετά την από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Κομο­τη­νής που επι­κύ­ρω­σε το πρό­στι­μο και ενώ η ΣΕΚΑΠ έχει κατα­θέ­σει αίτη­ση ανα­στο­λής των ανα­γκα­στι­κών μέτρων είσπρα­ξης, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, αρνεί­ται αδι­καιο­λό­γη­τα την πίστω­ση. Όπως εξη­γούν στε­λέ­χη της αγο­ράς, το τελω­νείο ουσια­στι­κά επι­βάλ­λει ανα­στο­λή στη λει­τουρ­γία της εται­ρεί­ας “εκ των πραγ­μά­των”.

Όλα αυτά συμ­βαί­νουν ενώ η ΣΕΚΑΠ προ­σπα­θεί να δια­χει­ρι­στεί, τόσο λει­τουρ­γι­κά όσο και δικα­στι­κά, το βαρύ πρό­στι­μο των 38,2 εκατ. ευρώ, που της επι­βλή­θη­κε για τελω­νεια­κές παρα­βά­σεις σε εξα­γω­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το 2008, δηλα­δή πέντε χρό­νια πριν εξα­γο­ρα­στεί από τον όμι­λο Σαβ­βί­δη. Οι κυρώ­σεις γνω­στο­ποι­ή­θη­καν στην εται­ρεία τον Φεβρουά­ριο του 2016, δηλα­δή τρία χρό­νια μετά την εξα­γο­ρά της, προ­κα­λώ­ντας την έντο­νη αντί­δρα­ση του νέου ιδιο­κτή­τη της. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το 2013 η ATEBank πού­λη­σε στην Donskoy Tabak JSC τη συμ­με­το­χή της στη ΣΕΚΑΠ, ένα­ντι 3,3 εκατ, ευρώ.

Η ΣΕΚΑΠ κατέ­θε­σε αίτη­ση ανα­στο­λής των μέτρων στο αρμό­διο δικα­στή­ριο Κομο­τη­νής και θα προ­σφύ­γει στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας κατα­θέ­το­ντας αίτη­ση ακύ­ρω­σης της από­φα­σης του διοι­κη­τι­κού εφε­τεί­ου Κομο­τη­νής. Ωστό­σο, τυχόν αδυ­να­μία να δια­κι­νή­σει τα προ­ϊ­ό­ντα λόγω της συγκε­κρι­μέ­νης από­φα­σης θα προ­κα­λέ­σει “ξαφ­νι­κό θάνα­το” στην ιστο­ρι­κή καπνο­βιο­μη­χα­νία που σήμε­ρα απα­σχο­λεί 170 εργα­ζο­μέ­νους και οι οποί­οι πλέ­ον τελούν σε κατά­στα­ση πλή­ρους αβε­βαιό­τη­τας για το εργα­σια­κό τους μέλ­λον και τις προ­ο­πτι­κές της εται­ρεί­ας.

Εν τω μετα­ξύ, για το ίδιο θέμα, πηγές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων που επι­κα­λεί­ται το ΑΠΕ — ΜΠΕ, σημεί­ω­ναν πως η εγγύ­η­ση που έχει κατα­τε­θεί από την εται­ρεία, έχει σε μεγά­λο βαθ­μό καλυ­φθεί από προη­γού­με­νες συναλ­λα­γές, για τις οποί­ες δεν έχει παρέλ­θει η προ­θε­σμία απο­δέ­σμευ­σης των τεσ­σά­ρων εβδο­μά­δων, που προ­βλέ­πει ο νόμος, με απο­τέ­λε­σμα, μετά και την έκδο­ση της δικα­στι­κής από­φα­σης, η οποία είναι εκτε­λε­στή, και όσο αυτή δεν έχει ανα­στα­λεί, να απαι­τού­νται κατά νόμο πρό­σθε­τες εγγυ­ή­σεις, εφό­σον το δια­θέ­σι­μο υπό­λοι­πο της εγγύ­η­σης δεν επαρ­κεί για τις μελ­λο­ντι­κές της συναλ­λα­γές.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας