35 μέρες στο νοσοκομείο ο Παπαδήμος

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Ήταν στις 25 Μαΐ­ου όταν ο Παπα­δή­μος τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά από φάκε­λο-βόμ­βα κι έμει­νε για προ­λη­πτι­κούς λόγους στο νοσο­κο­μείο… Είναι 30 Ιου­νί­ου …δηλα­δή 35 μέρες μετά …κι ο Παπα­δή­μος είναι ακό­μα στο νοσο­κο­μείο.

Αν ήταν άλλος θα τον είχαν στεί­λει σπί­τι του από τη δεύ­τε­ρη μέρα … Κι όταν οι κοι­νοί θνη­τοί πεθαί­νουν στο σπί­τι τους …κανείς δεν μπο­ρεί να κατη­γο­ρή­σει τον Υπουρ­γό Υγεί­ας για φόνο εκ προ­με­λέ­της.

Τα ΜΜΕ επί­σης … φρό­ντι­σαν να μην ακου­στεί το παρα­μι­κρό από εκεί­νη την ημέ­ρα. Στην περί­πτω­ση του Παπα­δή­μου δεν θέλη­σαν να μετα­τρέ­ψουν σε τηλε­θέ­α­ση και χρή­μα το συμ­βάν. Έδει­ξαν από­λυ­το σεβα­σμό κάτι που δεν θα έκα­ναν σε άλλη περί­πτω­ση.

Είναι τόσο αξιο­ζή­λευ­τα δια­φο­ρε­τι­κός ο κόσμος στον οποίο ζουν οι άνθρω­ποι των τοκογλύφων…που ζουν πλου­σιο­πά­ρο­χα …απο­λαμ­βά­νο­ντας δωρε­άν τον δικό μας ιδρώ­τα.

Πηγή: real.gr
Πηγή: newsbomb.gr

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας