370.000 άνεργοι χωρίς δουλειά για μια τετραετία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Νέα στοι­χεία — σοκ κατα­γρά­φο­νται για την ανερ­γία, την ίδια ώρα που η κυβέρ­νη­ση πανη­γυ­ρί­ζει για τη μεί­ω­σή της! Οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι (άνερ­γοι πάνω από 12 μήνες) καλύ­πτουν το 70% του συνό­λου, ενώ το 33,1% από αυτούς δεν μπο­ρούν να βρουν δου­λειά πάνω από τέσ­σε­ρα χρό­νια.

 

Παράλ­λη­λα, η ανερ­γία των νέων κινεί­ται στο 60%, ενώ η μία στις δύο νέες θέσεις απα­σχό­λη­σης είναι με μισό ωρά­ριο και μισό μισθό. Τονί­ζε­ται ότι η χώρα μας κρα­τά­ει τα πρω­τεία στην ανερ­γία στην ΕΕ, ενώ το ΙΝΕ — ΓΣΕΕ εκτι­μά ότι το πραγ­μα­τι­κό ποσο­στό ανερ­γί­ας στη χώρα μας αγγί­ζει το 30%. Παράλ­λη­λα επι­ση­μαί­νε­ται πως σε 350.000 οικο­γέ­νειες δεν υπάρ­χει εργα­ζό­με­νο μέλος.

Ενώ οι 9 στους 10 ανέρ­γους βρί­σκο­νται στο περι­θώ­ριο και δεν λαμ­βά­νουν καμία απο­λύ­τως στή­ρι­ξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επί­δο­μα ανερ­γί­ας ούτε ως επι­δό­τη­ση απα­σχό­λη­σης.

Ειδι­κό­τε­ρα, από τα στοι­χεία που έδω­σε χθες στη δημο­σιό­τη­τα η ΕΛΣΤΑΤ προ­κύ­πτει ότι η ανερ­γία μειώ­θη­κε στο 23,3% κατά το α’ τρί­μη­νο του 2017 από 23,6% που ήταν το δ’ τρί­μη­νο του 2016 και 24,9% που είχε φτά­σει το αντί­στοι­χο τρί­μη­νο της περ­σι­νής χρο­νιάς. Ο αριθ­μός των ανέρ­γων έφτα­σε τα 1.114.715 άτο­μα, μειω­μέ­νος κατά 0,8% συγκρι­τι­κά με το δ’ τρί­μη­νο του 2016 και κατά 6,7% σε σχέ­ση με έναν χρό­νο νωρί­τε­ρα. Ο αριθ­μός των απα­σχο­λου­μέ­νων έφτα­σε τα 3.659.250 άτο­μα, κατα­γρά­φο­ντας αύξη­ση κατά 0,3% συγκρι­τι­κά με το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο και κατά 1,5% σε σχέ­ση με πριν από ένα έτος.

Προ­βλη­μα­τι­σμό δημιουρ­γούν όμως τα στοι­χεία για τους μακρο­χρό­νια ανέρ­γους. Συνο­λι­κά, οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι φτά­νουν στα 779,2 χιλιά­δες άτο­μα, αριθ­μός που αντι­στοι­χεί στο 69,8% του συνό­λου. Το 33,1% του συνό­λου, δηλα­δή 369,4 χιλιά­δες άτο­μα, είναι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι και βρί­σκο­νται χωρίς δου­λειά πάνω από τέσ­σε­ρα έτη, ενώ το 17,4% ή 194,4 χιλιά­δες άτο­μα ψάχνουν μάταια για δου­λειά από 24 έως 47 μήνες.

Ανά ηλι­κια­κή κατη­γο­ρία παρα­μέ­νει πολύ υψη­λό το ποσο­στό της ανερ­γί­ας στους νέους 15–19 ετών (60,2%), αλλά και 20–24 ετών (45%).
Ανά περι­φέ­ρεια η πιο υψη­λή ανερ­γία κατά το πρώ­το τρί­μη­νο της τρέ­χου­σας χρο­νιάς κατα­γρά­φη­κε στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία (30,8%), με τη Δυτι­κή Ελλά­δα (27,3%) και τα Ιόνια Νησιά (27,2%). Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι κάτω από τον εθνι­κό μέσο όρο ((23,3%) βρί­σκο­νται μόνο οι Περι­φέ­ρειες της Θεσ­σα­λί­ας (23,1%), της Στε­ρε­άς Ελλά­δας (22,9%), της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (22,1%), της Αττι­κής (22%) και της Πελο­πον­νή­σου (19,2%).

Σε επί­πε­δο εκπαί­δευ­σης, την πιο υψη­λή ανερ­γία παρου­σιά­ζουν οι πολί­τες που έχουν τελειώ­σει έως λίγες τάξεις του δημο­τι­κού (38%). Ομως στην αμέ­σως επό­με­νη θέση (28,6%) βρί­σκο­νται όσοι έχουν σπου­δές Μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης.

Από τα υπό­λοι­πα στοι­χεία ξεχω­ρί­ζει το ποσο­στό της μερι­κής απα­σχό­λη­σης που φτά­νει το 10,5% κατά το α’ τρί­μη­νο του 2017. Το ποσο­στό αυτό είναι αυξη­μέ­νο κατά 2,9% συγκρι­τι­κά με το δ’ τρί­μη­νο του 2016 και κατά 9,5% σε σχέ­ση με το α’ τρί­μη­νο του 2016. Επί­σης, στο 6,2% ανέρ­χε­ται το ποσο­στό όσων έχουν προ­σω­ρι­νή εργα­σία. Το ποσο­στό αυτό είναι μειω­μέ­νο κατά 5,7% συγκρι­τι­κά με ένα τρί­μη­νο νωρί­τε­ρα και κατά 10,1% σε σχέ­ση με ένα έτος νωρί­τε­ρα.

Δια­πι­στώ­νε­ται ότι το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό των εργα­ζο­μέ­νων είναι μισθω­τοί (65,4%). Επί­σης, είναι υψη­λό το ποσο­στό (23,3%) των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων χωρίς προ­σω­πι­κό.

Το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό απα­σχο­λου­μέ­νων (23,4%) κατα­γρά­φη­κε στους πωλη­τές και στην παρο­χή υπη­ρε­σιών. Ακο­λου­θούν οι επαγ­γελ­μα­τί­ες (19,8%), οι ειδι­κευ­μέ­νοι γεωρ­γοί, κτη­νο­τρό­φοι, δασο­κό­μοι και αλιείς (11,5%).

Πηγή: tanea.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας