40.000 εκτρώσεις ανήλικων κοριτσιών κάθε χρόνο στην Ελλάδα

| upd 17 Νοεμβρίου 2017 14:28
0
215

Τα παι­διά των Ελλή­νων τα μεγα­λώ­νει η τηλε­ό­ρα­ση και το Youtube κι εννο­εί­ται τα απο­βλα­κώ­νουν. 40.000 εκτρώ­σεις ετη­σί­ως από ανή­λι­κα κορί­τσια …που ακο­λου­θούν τη «μόδα» που δια­φη­μί­ζει η τηλε­ό­ρα­ση.

Ανώ­μα­λοι και παι­δό­φι­λοι άνθρω­ποι των ΜΜΕ «φυτεύ­ουν» στο ανώ­ρι­μο μυα­λό των ανη­λί­κων το σεξ …ως κάτι αυτο­νό­η­το, απλό κι εύκο­λο. Φτά­σα­με δηλα­δή να βλέ­που­με κορι­τσά­κια που δυσκο­λεύ­ο­νται στην προ­παί­δεια και που δεν ξέρουν ούτε πως κόβε­ται μια φέτα ψωμί …να τρέ­χουν σε γυναι­κο­λό­γους για εκτρώ­σεις.

Δημο­σιεύ­ει σχε­τι­κά το “Documento”:

Ακό­μη και από την τρυ­φε­ρή ηλι­κία των 12 ετών ξεκι­νούν τη σεξουα­λι­κή τους ζωή χιλιά­δες κορί­τσια στην Ελλά­δα, πλη­ρώ­νο­ντας πολ­λές φορές ιδιαί­τε­ρα ακρι­βά την άγνοια και τη βια­σύ­νη τους, καθώς, όπως προ­κύ­πτει από πλή­θος ερευ­νών, κάθε χρό­νο γίνο­νται περί­που 40.000 εκτρώ­σεις από κορί­τσια κάτω των 18 ετών, ενώ σε έξαρ­ση βρί­σκο­νται και τα σεξουα­λι­κώς μετα­δι­δό­με­να νοσή­μα­τα (ΣΜΝ) σε κορί­τσια και αγό­ρια!

«Η ηλι­κία έναρ­ξης της σεξουα­λι­κής ζωής μικραί­νει ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο στη χώρα μας, ενώ η ηλι­κία των πρώ­των πει­ρα­μα­τι­σμών, χωρίς ολο­κλή­ρω­ση της επα­φής, ξεκι­νά­ει για κάποια παι­διά ακό­μη και από τα δώδε­κα έτη» εξη­γεί στο Documento η Αρτε­μις Τίτσι­κα, επί­κου­ρη καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής — Εφη­βι­κής Ιατρι­κής και επι­στη­μο­νι­κά υπεύ­θυ­νη της Μονά­δας Εφη­βι­κής Υγεί­ας (ΜΕΥ) στη Β΄ Παι­δια­τρι­κή Κλι­νι­κή του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων Π. & Α. Κυρια­κού.

Όπως προ­κύ­πτει από έρευ­να της μονά­δας, το 2010 το 20% των εφή­βων στην Ελλά­δα (ένα­ντι 16% το 2007) έχει ολο­κλη­ρω­μέ­νη σεξουα­λι­κή επα­φή, ενώ το 51,8% των εφή­βων (ένα­ντι 20% το 2007) έχει κάποιου είδους σεξουα­λι­κή εμπει­ρία πλην της διεισ­δυ­τι­κής επα­φής.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα συχνά είναι ιδιαί­τε­ρα τραυ­μα­τι­κά για τα νεα­ρά κορί­τσια, καθώς, σύμ­φω­να με την ίδια έρευ­να, οι μισές εφη­βι­κές κυή­σεις συμ­βαί­νουν μέσα στους πρώ­τους έξι μήνες μετά την έναρ­ξη σεξουα­λι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας. Τα στοι­χεία της Eurostat (2014) για την Ελλά­δα είναι ιδιαί­τε­ρα απο­κα­λυ­πτι­κά, αφού, όπως προ­κύ­πτει, κάθε χρό­νο γίνο­νται στην Ελλά­δα 40.000 εκτρώ­σεις από κορί­τσια ηλι­κί­ας κάτω των 18 ετών. Μάλι­στα, το 50% των νεα­ρών κορι­τσιών που έχουν κάνει έκτρω­ση δεν έχει ενη­με­ρώ­σει τη μητέ­ρα του, ενώ το 80% των αμβλώ­σε­ων πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε ιδιω­τι­κό πλαί­σιο με μέσο κόστος 600 ευρώ.

«Είναι αδύ­να­τον να μιλή­σου­με με από­λυ­τη σιγου­ριά για τα νού­με­ρα των κυή­σε­ων και των αμβλώ­σε­ων από έφη­βες. Δεν υπάρ­χουν οι απα­ραί­τη­τοι μηχα­νι­σμοί κατα­γρα­φής, ενώ παράλ­λη­λα σε πολ­λές περι­πτώ­σεις δεν ανα­γρά­φε­ται η πραγ­μα­τι­κή αιτία της εισα­γω­γής μιας έφη­βης, προ­κει­μέ­νου να μη στιγ­μα­τι­στεί. Το μόνο που είναι σίγου­ρο είναι ότι το φαι­νό­με­νο της εφη­βι­κής εγκυ­μο­σύ­νης και των ΣΜΝ είναι πολύ πιο συχνό απ’ ό,τι θεω­ρεί ο κόσμος» σημειώ­νει ο μαιευ­τή­ρας-γυναι­κο­λό­γος δρ Πανα­γιώ­της Χρι­στό­που­λος.

«Κορί­τσια 14 ακό­μη και δώδε­κα ετών σε ορι­σμέ­νες μεμο­νω­μέ­νες περι­πτώ­σεις επι­σκέ­πτο­νται τα γυναι­κο­λο­γι­κά ιατρεία της χώρας ρωτώ­ντας για τρό­πους δια­κο­πής της κύη­σης ή για τρό­πους θερα­πεί­ας νοση­μά­των που κόλ­λη­σαν από κάποιον σύντρο­φό τους κατά τη διάρ­κεια της σεξουα­λι­κής επα­φής» συμπλη­ρώ­νει ο ίδιος.

Οι αιτί­ες της αύξη­σης του εν λόγω φαι­νο­μέ­νου σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς είναι πολ­λές και μετα­ξύ τους είναι η ελλι­πής σεξουα­λι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση, οι τάσεις μίμη­σης συμ­μα­θη­τών τους, η ανά­γκη απο­δο­χής, καθώς και το πλή­θος των λαν­θα­σμέ­νων ερε­θι­σμά­των που λαμ­βά­νουν από πολύ νεα­ρή ηλι­κία μέσω της τηλε­ό­ρα­σης και των υπο­λο­γι­στών.

Μαθαίνουν για το σεξ από το διαδίκτυο

Σύμ­φω­να με έρευ­να της μονά­δας του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων Π. & Α. Κυρια­κού, βασι­κή πηγή ενη­μέ­ρω­σης για το σεξ είναι το δια­δί­κτυο για το 37,2% των παι­διών και ακο­λου­θούν οι φίλοι και οι γονείς. Από την ίδια έρευ­να προ­κύ­πτει μάλι­στα πως το 20% των εφή­βων ανα­φέ­ρει χρή­ση πορ­νο­γρα­φι­κού υλι­κού η οποία ωστό­σο, όταν γίνε­ται συχνά, επη­ρε­ά­ζει σε πολ­λά επί­πε­δα την ψυχο­κοι­νω­νι­κή υγεία των εφή­βων.

«Μήπως τώρα που έκανα σεξ θα αλλάξει η φωνή μου;»

Απο­κα­λυ­πτι­κές της πλή­ρους άγνοιας και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης είναι οι ερω­τή­σεις που δέχο­νται πολ­λές φορές οι για­τροί στα γρα­φεία τους από έγκυ­ες έφη­βες οι οποί­ες δεν γνω­ρί­ζουν τι είναι οι γόνι­μες μέρες, τι θα πει αντι­σύλ­λη­ψη, ακό­μη και αν υπάρ­χει περί­πτω­ση να στα­μα­τή­σουν να ψηλώ­νουν ή να αλλά­ξει η φωνή τους μετά τη σεξουα­λι­κή επα­φή…

«Παράλ­λη­λα, πρέ­πει να ληφθεί υπό­ψη και η οικο­νο­μι­κή κρί­ση, καθώς όταν έχει μειω­θεί το χαρ­τζι­λί­κι ενός αγο­ριού δεν θα δώσει τα χρή­μα­τά του για να αγο­ρά­σει προ­φυ­λα­κτι­κά» ανα­φέ­ρει ο κ. Χρι­στό­που­λος. Ωστό­σο, όπως δια­πι­στώ­νει από την πεί­ρα του, φαί­νε­ται να υπάρ­χει μεγά­λη ευκο­λία ως προς τη χρή­ση του χαπιού της επό­με­νης ημέ­ρας, το οποίο έχει ανα­χθεί από πολ­λά κορί­τσια σε… μέτρο πρό­λη­ψης εγκυ­μο­σύ­νης, χωρίς ωστό­σο να λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη οι ενδε­χό­με­νες συνέ­πειες.

«Κατα­γρά­φε­ται πράγ­μα­τι κατά­χρη­ση στο χάπι της επό­με­νης ημέ­ρας. Υπάρ­χουν έφη­βες που μπο­ρεί να το λάβουν τρεις τέσ­σε­ρις φορές μέσα στον ίδιο μήνα. Η χρή­ση προ­φυ­λα­κτι­κού, όπως ανα­φέρ­θη­κε ήδη, μπο­ρεί να μη γίνε­ται για οικο­νο­μι­κούς λόγους αλλά και για άλλες αιτί­ες. Για παρά­δειγ­μα, ορι­σμέ­να νεα­ρά ζευ­γά­ρια θεω­ρούν ότι τους χαλά­ει τον αυθορ­μη­τι­σμό ή ότι μειώ­νει την από­λαυ­ση αν χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν προ­φυ­λα­κτι­κό» συμπλη­ρώ­νει.

Η άγνοια φέρνει νοσήματα

Απόρ­ροια των πρώ­ι­μων σεξουα­λι­κών επα­φών, της άγνοιας για θέμα­τα προ­φύ­λα­ξης αλλά και της συχνής εναλ­λα­γής συντρό­φων είναι και η σημα­ντι­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των σεξουα­λι­κώς μετα­δι­δό­με­νων νοση­μά­των (ΣΜΝ) σε έφη­βους.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία από τη ΜΕΥ στη Β΄ Παι­δια­τρι­κή Κλι­νι­κή στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων Π. & Α. Κυρια­κού, περί­που 25% των εφή­βων στην Ελλά­δα θα νοσή­σουν από ΣΜΝ έως την απο­φοί­τη­σή τους από το λύκειο, ενώ στο 40% αυτών των εφή­βων θα συνυ­πάρ­χουν περισ­σό­τε­ρα από ένα ΣΜΝ!

Το πιο συχνό νόση­μα που συνα­ντά­ται σε αυτές τις ηλι­κί­ες είναι ο ιός HPV και ακο­λου­θούν τα χλα­μύ­δια, η γονόρ­ροια, η σύφι­λη, ο έρπη­τας κ.ά.

«Εδώ και χρό­νια γνω­ρί­ζου­με πλέ­ον για τον ιό των επί­πε­δων κον­δυ­λω­μά­των (HPV), ο οποί­ος αν δεν λάβει άμε­ση θερα­πεία και φρο­ντί­δα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε καρ­κι­νο­γε­νέ­σεις. Δυστυ­χώς, αυτή η λοί­μω­ξη αφο­ρά μεγά­λο κομ­μά­τι νεα­ρών κορι­τσιών» ανα­φέ­ρει και ο καθη­γη­τής Μαιευ­τι­κής-Γυναι­κο­λο­γί­ας / Παι­δι­κής και Εφη­βι­κής Γυναι­κο­λο­γί­ας και διευ­θυ­ντής της Β΄ Μαιευ­τι­κής – Γυναι­κο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής της Ιατρι­κής Σχο­λής του Αρε­ταί­ειου, Ευθύ­μιος Δελη­γε­ώ­ρο­γλου.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με έρευ­να της ΜΕΥ του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων Π. & Α. Κυρια­κού, σε συνερ­γα­σία με την Α΄ Γυναι­κο­λο­γι­κή Κλι­νι­κή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και των εργα­στη­ρί­ων Υγιει­νής και Επι­δη­μιο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Λοι­μώ­ξε­ων του Λαϊ­κού Νοσο­κο­μεί­ου και Ιολο­γί­ας του νοσο­κο­μεί­ου «Ο Αγιος Σάβ­βας», από σεξουα­λι­κά δρα­στή­ριες έφη­βες ηλι­κί­ας 14 έως 20 ετών που προ­σήλ­θαν στη ΜΕΥ, το 48% εξ αυτών ήταν θετι­κό σε κάποιον τύπο HPV, ενώ το 22% ήταν θετι­κό σε τύπο υψη­λού κιν­δύ­νου.

«Σχε­τι­κά με την HPV λοί­μω­ξη, μελέ­τες υπο­δει­κνύ­ουν ότι όσο πιο νωρίς ξεκι­νή­σει η σεξουα­λι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα τόσο μεγα­λώ­νει και η πιθα­νό­τη­τα προ­καρ­κι­νι­κών αλλοιώ­σε­ων και καρ­κί­νου στον τρά­χη­λο της μήτρας στο μέλ­λον» συμπλη­ρώ­νει η κ. Τσί­τσι­κα.

«Επί­σης πρέ­πει να σημειώ­σου­με πως συνα­ντά­με πολύ συχνά σε έφη­βα κορί­τσια μυκη­τια­σι­κές κολ­πί­τι­δες. Ειδι­κά μετά την καλο­και­ρι­νή περί­ο­δο τα περι­στα­τι­κά πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται, καθώς λόγω της χαλα­ρό­τη­τας της περιό­δου αυξά­νο­νται οι επα­φές και πολ­λοί έφη­βοι δεν χρη­σι­μο­ποιούν προ­φυ­λα­κτι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να έχου­με πολ­λά περι­στα­τι­κά. Σε κάθε περί­πτω­ση, προ­σπα­θού­με πάντα να υπο­γραμ­μί­ζου­με πως η ιδα­νι­κή μέθο­δος αντι­σύλ­λη­ψης και απο­φυ­γής νοση­μά­των είναι η χρή­ση αντρι­κού προ­φυ­λα­κτι­κού και η λήψη αντι­συλ­λη­πτι­κού χαπιού από τα κορί­τσι. Εξάλ­λου το χάπι βοη­θά πολύ και σε άλλες κατα­στά­σεις, όπως ο έντο­νος πόνος της περιό­δου (δυσμη­νόρ­ροια), οι δια­τα­ρα­χές της περιό­δου, η ακμή, το σύν­δρο­μο πολυ­κυ­στι­κών ωοθη­κών» ανα­φέ­ρει ο κ. Δελη­γε­ώ­ρο­γλου.

Ανα­φο­ρι­κά με τις αιτί­ες έναρ­ξης της σεξουα­λι­κής ζωής από τόσο μικρή ηλι­κία, όπως ανα­φέ­ρει η κ. Τίτσι­κα, τα μηνύ­μα­τα που δίνο­νται από το περι­βάλ­λον είναι εξαι­ρε­τι­κής σημα­σί­ας για την ποιό­τη­τα της μελ­λο­ντι­κής σεξουα­λι­κής ζωής των παι­διών. «Οταν τα παι­διά εκτί­θε­ται από μικρή ηλι­κία σε ερε­θί­σμα­τα τα οποία προ­ά­γουν μια εικό­να σεξουα­λι­κό­τη­τας και βάζουν στο επί­κε­ντρο την εμφά­νι­ση, όπως είναι λογι­κό, τοπο­θε­τούν τη φυσι­κή ελκυ­στι­κό­τη­τα στο κέντρο της αξί­ας της προ­σω­πι­κό­τη­τάς τους, υπο­τι­μώ­ντας την ικα­νό­τη­τά τους να ανα­πτύ­ξουν υγιή σεξουα­λι­κή αυτοει­κό­να» κατα­λή­γει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

40.000 εκτρώ­σεις κάθε χρό­νο γίνο­νται στην Ελλά­δα από ανή­λι­κα κορί­τσια

20% των εφή­βων στην Ελλά­δα (ένα­ντι 16% το 2007) έχουν ολο­κλη­ρω­μέ­νη σεξουα­λι­κή επα­φή

80% των αμβλώ­σε­ων πραγ­μα­το­ποιού­νται σε ιδιω­τι­κό πλαί­σιο

600 ευρώ είναι το μέσο κόστος μιας έκτρω­σης που γίνε­ται σε ιδιω­τι­κό φορέα (ιατρείο ή θερα­πευ­τή­ριο)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας