Αύξηση κατά 54% των θανάτων από τη νόσο Αλτσχάιμερ!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
6
Μετά από χιλιά­δες χρό­νια φυσι­κής εξέ­λι­ξης …τα τελευ­ταία 17 χρό­νια αυξή­θη­καν ξαφ­νι­κά και κατά 54% οι θάνα­τοι εξαι­τί­ας της νόσου Αλτσχάι­μερ. Κι αυτοί που μπο­ρούν να εντο­πί­ζουν μόρια στον Πλα­νή­τη Άρη …δεν βρί­σκουν δήθεν την αιτία αυτού του σύγ­χρο­νου φαι­νο­μέ­νου.

 

Που­θε­νά δεν ανα­φέ­ρουν έστω την πιθα­νή αιτία. Σαν να πρό­κει­ται για φυσι­κό φαι­νό­με­νο που δεν μπο­ρούν να το συν­δέ­σουν με κάποια τοξι­κά χημι­κά που το κρά­τος αδειο­δό­τη­σε ως ασφα­λή για την υγεία των ανθρώ­πων.
Κι αυτός βέβαια είναι ο λόγος που δεν ανα­φέ­ρουν το παρα­μι­κρό. Θέλουν να στή­σουν την κατά­στα­ση νομι­κά όπως έκα­ναν με το τσι­γά­ρο. Το αδειο­δό­τη­σαν ως ασφα­λές για την υγεία των ανθρώ­πων, γνω­ρί­ζο­ντας τα προ­βλή­μα­τα και τον εθι­σμό που προ­κα­λεί, με μονα­δι­κό σκο­πό να μετα­τρέ­ψουν τον εθι­σμό σε στα­θε­ρά έσο­δα… και μετά για να απο­φύ­γουν χιλιά­δες αγω­γές πολ­λών εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, εμφα­νί­στη­καν οι ίδιοι απα­τε­ώ­νες …ως πολέ­μιοι του καπνί­σμα­τος και προ­στά­τες της Δημό­σιας Υγεί­ας.
Για τη νόσο Αλτσχάι­μερ έχουν εντο­πί­σει τι φταί­ει… αλλά μέχρι να βρουν τρό­πο να δια­σφα­λι­στούν νομι­κά οι ένο­χοι από τις ευθύ­νες για τα θύμα­τα που προ­κά­λε­σαν… δεν θα μάθου­με το παρα­μι­κρό.

Τίτλος: ΗΠΑ: Οι θάνα­τοι από τη νόσο Αλτσχάι­μερ αυξή­θη­καν κατά 54% από το 1999 μέχρι το 2014.
Υπο­γράμ­μι­ση: Το Αλτσχάι­μερ είναι η έκτη σημα­ντι­κό­τε­ρη αιτία θανά­του στη χώρα αυτή, με το 3,6% του συνό­λου των θανά­των να απο­δί­δο­νται στη νόσο, τονί­ζε­ται στην έκθε­ση. 

Πηγή: protothema.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας