80.000 ευρώ πήραν μη δικαιούχοι από τον ΕΦΚΑ Βόλου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Έλεγ­χο στο περι­φε­ρεια­κό υπο­κα­τά­στη­μα του Ενιαί­ου Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ) στο Βόλο, σχε­τι­κά με την χορή­γη­ση επι­δο­μά­των παρο­χών και την πίστω­ση χρη­μα­τι­κών ποσών σε λογα­ρια­σμούς IBAN μη δικαιού­χων, πραγ­μα­το­ποιεί κλι­μά­κιο των επι­θε­ω­ρη­τών του ΕΦΚΑ.

Μέχρι στιγ­μής, κατά την πρώ­τη φάση του ελέγ­χου, έχει προ­κύ­ψει το ποσό των 80.000 ευρώ, το οποίο έχει απο­δο­θεί σε μη δικαιού­χους από παρά­νο­μες ενέρ­γειες συγκε­κρι­μέ­νων υπαλ­λή­λων.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχε­τι­κά με τη διε­νέρ­γεια εσω­τε­ρι­κού ελέγ­χου στο περι­φε­ρεια­κό υπο­κα­τά­στη­μα μισθω­τών Μαγνη­σί­ας του ΕΦΚΑ -πρώ­ην ΙΚΑ Βόλου- η διοί­κη­ση του φορέα διευ­κρι­νί­ζει, ότι για όσους υπαλ­λή­λους προ­κύ­ψει παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, θα κινη­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες για την από­δο­ση ποι­νι­κών και πει­θαρ­χι­κών κυρώ­σε­ων, ενώ επι­ση­μαί­νει ότι η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται και σε άλλους τομείς λει­τουρ­γί­ας του εν λόγω υπο­κα­τα­στή­μα­τος.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΕΦΚΑ, η έρευ­να ξεκί­νη­σε με πρω­το­βου­λία της αρμό­διας Υπη­ρε­σί­ας Επι­θε­ώ­ρη­σης, σε συνερ­γα­σία με τη διοί­κη­ση του ΕΦΚΑ και όχι εξαι­τί­ας καταγ­γε­λιών τρί­των, όπως ανα­γρά­φη­κε στον τοπι­κό Τύπο.

Η διοί­κη­ση του ΕΦΚΑ σημειώ­νει, ότι από την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του φορέα και την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων της, έχει δια­κη­ρύ­ξει τη θέση αρχής της για πλή­ρη δια­φά­νεια και νομι­μό­τη­τα στη λει­τουρ­γία του φορέα και τη δια­χεί­ρι­ση των υπο­θέ­σε­ών του, στο πλαί­σιο και της σχε­τι­κής κατεύ­θυν­σης του επο­πτεύ­ο­ντος υπουρ­γεί­ου. «Σε αυτήν την πορεία θα συνε­χί­σει να κινεί­ται ατα­λά­ντευ­τα, εντα­τι­κο­ποιώ­ντας τους ελέγ­χους, στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα της μηδε­νι­κής ανο­χής σε σχέ­ση με τη δια­φθο­ρά» τονί­ζει.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας