84 επαγγέλματα που πρέπει να βάλουν POS σε ένα μήνα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Λιγό­τε­ρο από ένα μήνα έχουν στη διά­θε­σή τους οι επαγ­γελ­μα­τί­ες και κατα­στη­μα­τάρ­χες που δεν έχουν εγκα­τα­στή­σει ακό­μα POS προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν το πρό­στι­μο.

Συγκε­κρι­μέ­να οι επαγ­γελ­μα­τί­ες θα πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να εγκα­τα­στή­σουν μηχα­νή­μα­τα POS ως τις 27 Ιου­λί­ου, αλλιώς θα πέσει βαρύς ο πέλε­κυς και θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν πρό­στι­μο 1.500 ευρώ. Πάντως όποιος πλη­ρώ­σει το πρό­στι­μο εντός ενός μηνός θα πλη­ρώ­σει το μισό ποσό, δηλα­δή 750 ευρώ.

Οι μόνοι που θα γλι­τώ­σουν το πρό­στι­μο και θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να το απο­φύ­γουν έως και τις 27 Αυγού­στου είναι όσοι έκα­ναν έναρ­ξη δρα­στη­ριό­τη­τας από 27 Ιου­νί­ου ως 27 Ιου­λί­ου.

Οι κωδι­κοί ΚΑΔ ανά επαγ­γελ­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα οι οποί­οι πρέ­πει να τοπο­θε­τή­σουν τερ­μα­τι­κά POS έως 27 Ιου­λί­ου 2017 είναι οι παρα­κά­τω:

ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας

 • 33.12 Επι­σκευή μηχα­νη­μά­των
 • 33.13 Επι­σκευή ηλε­κτρο­νι­κού και οπτι­κού εξο­πλι­σμού
 • 33.14 Επι­σκευή ηλε­κτρι­κού εξο­πλι­σμού
 • 35.11 Παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος
 • 35.12 Μετά­δο­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος
 • 35.13 Δια­νο­μή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος
 • 35.14 Εμπό­ριο ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος
 • 35.21 Παρα­γω­γή φυσι­κού αερί­ου
 • 35.22 Δια­νο­μή αέριων καυ­σί­μων μέσω αγω­γών
 • 35.23 Εμπό­ριο αέριων καυ­σί­μων μέσω αγω­γών
 • 36.00 Συλ­λο­γή, επε­ξερ­γα­σία και παρο­χή νερού
 • 43.21 Ηλε­κτρι­κές εγκα­τα­στά­σεις
 • 43.22 Υδραυ­λι­κές και κλι­μα­τι­στι­κές εγκα­τα­στά­σεις θέρ­μαν­σης και ψύξης
 • 45.11 Πώλη­ση αυτο­κι­νή­των και ελα­φρών μηχα­νο­κί­νη­των οχη­μά­των
 • 45.19 Πώλη­ση άλλων μηχα­νο­κί­νη­των οχη­μά­των
 • 45.20 Συντή­ρη­ση και επι­σκευή μηχα­νο­κί­νη­των οχη­μά­των
 • 45.32 Λια­νι­κό εμπό­ριο μερών και εξαρ­τη­μά­των μηχα­νο­κί­νη­των οχη­μά­των σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 45.40 Πώλη­ση, συντή­ρη­ση και επι­σκευή μοτο­σι­κλε­τών και των μερών και εξαρ­τη­μά­των τους
 • 47.21 Λια­νι­κό εμπό­ριο φρού­των και λαχα­νι­κών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.22 Λια­νι­κό εμπό­ριο κρέ­α­τος και προ­ϊ­ό­ντων κρέ­α­τος σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.23 Λια­νι­κό εμπό­ριο ψαριών, καρ­κι­νοει­δών και μαλα­κί­ων σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.24 Λια­νι­κό εμπό­ριο ψωμιού, αρτο­σκευα­σμά­των και λοι­πών ειδών αρτο­ποι­ί­ας και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.25 Λια­νι­κό εμπό­ριο ποτών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.26 Λια­νι­κό εμπό­ριο προ­ϊ­ό­ντων καπνού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.30 Λια­νι­κό εμπό­ριο καυ­σί­μων κίνη­σης σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.41 Λια­νι­κό εμπό­ριο ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών, περι­φε­ρεια­κών μονά­δων υπο­λο­γι­στών και λογι­σμι­κού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.42 Λια­νι­κό εμπό­ριο τηλε­πι­κοι­νω­νια­κού εξο­πλι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.43 Λια­νι­κό εμπό­ριο εξο­πλι­σμού ήχου και εικό­νας σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.52 Λια­νι­κό εμπό­ριο σιδη­ρι­κών, χρω­μά­των και τζα­μιών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.54 Λια­νι­κό εμπό­ριο ηλε­κτρι­κών οικια­κών συσκευών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.59 Λια­νι­κό εμπό­ριο επί­πλων, φωτι­στι­κών και άλλων ειδών οικια­κής χρή­σης σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.61 Λια­νι­κό εμπό­ριο βιβλί­ων σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.64 Λια­νι­κό εμπό­ριο αθλη­τι­κού εξο­πλι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.65 Λια­νι­κό εμπό­ριο παι­χνι­διών κάθε είδους σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.71 Λια­νι­κό εμπό­ριο ενδυ­μά­των σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.72 Λια­νι­κό εμπό­ριο υπο­δη­μά­των και δερ­μά­τι­νων ειδών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.73 Λια­νι­κό εμπό­ριο φαρ­μα­κευ­τι­κών ειδών (φαρ­μα­κεία)
 • 47.74 Λια­νι­κό εμπό­ριο ιατρι­κών και ορθο­πε­δι­κών ειδών σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.75 Λια­νι­κό εμπό­ριο καλ­λυ­ντι­κών και ειδών καλ­λω­πι­σμού σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 47.77 Λια­νι­κό εμπό­ριο ρολο­γιών και κοσμη­μά­των σε εξει­δι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα
 • 55.10 Ξενο­δο­χεία και παρό­μοια κατα­λύ­μα­τα
 • 55.20 Κατα­λύ­μα­τα δια­κο­πών και άλλα κατα­λύ­μα­τα σύντο­μης δια­μο­νής
 • 55.30 Χώροι κατα­σκή­νω­σης, εγκα­τα­στά­σεις για οχή­μα­τα ανα­ψυ­χής και ρυμουλ­κού­με­να οχή­μα­τα
 • 55.90 ‘Αλλα κατα­λύ­μα­τα
 • 56.10 Δρα­στη­ριό­τη­τες υπη­ρε­σιών εστια­το­ρί­ων και κινη­τών μονά­δων εστί­α­σης
 • 56.30 Δρα­στη­ριό­τη­τες παρο­χής ποτών
 • 59.14 Δρα­στη­ριό­τη­τες προ­βο­λής κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών
 • 61.10 Ενσύρ­μα­τες τηλε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 61.20 Ασύρ­μα­τες τηλε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 61.30 Δορυ­φο­ρι­κές τηλε­πι­κοι­νω­νια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 69.10 Νομι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 69.20 Δρα­στη­ριό­τη­τες λογι­στι­κής, τήρη­σης βιβλί­ων και λογι­στι­κού ελέγ­χου, παρο­χή φορο­λο­γι­κών συμ­βου­λών
 • 71.11 Δρα­στη­ριό­τη­τες αρχι­τε­κτό­νων
 • 71.12 Δρα­στη­ριό­τη­τες μηχα­νι­κών και συνα­φείς δρα­στη­ριό­τη­τες παρο­χής τεχνι­κών συμ­βου­λών
 • 75.00 Κτη­νια­τρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 77.11 Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση αυτο­κι­νή­των και ελα­φρών μηχα­νο­κί­νη­των οχη­μά­των
 • 77.12 Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση φορ­τη­γών
 • 77.21 Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση ειδών ανα­ψυ­χής και αθλη­τι­κών ειδών
 • 77.22 Ενοι­κί­α­ση βιντε­ο­κα­σε­τών και δίσκων
 • 77.29 Ενοι­κί­α­ση και εκμί­σθω­ση άλλων ειδών προ­σω­πι­κής ή οικια­κής χρή­σης
 • 79.11 Δρα­στη­ριό­τη­τες ταξι­διω­τι­κών πρα­κτο­ρεί­ων
 • 79.12 Δρα­στη­ριό­τη­τες γρα­φεί­ων οργα­νω­μέ­νων ταξι­διών
 • 85.20 Πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση
 • 85.31 Γενι­κή δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση
 • 85.32 Τεχνι­κή και επαγ­γελ­μα­τι­κή δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση
 • 85.41 Μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μια μη τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση
 • 85.51 Αθλη­τι­κή και ψυχα­γω­γι­κή εκπαί­δευ­ση
 • 85.53 Δρα­στη­ριό­τη­τες σχο­λών οδη­γών
 • 85.59 ‘Αλλη εκπαί­δευ­ση πδκα
 • 86.10 Νοσο­κο­μεια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες
 • 86.21 Δρα­στη­ριό­τη­τες άσκη­σης γενι­κών ιατρι­κών επαγ­γελ­μά­των
 • 86.22 Δρα­στη­ριό­τη­τες άσκη­σης ειδι­κών ιατρι­κών επαγ­γελ­μά­των
 • 86.23 Δρα­στη­ριό­τη­τες άσκη­σης οδο­ντια­τρι­κών επαγ­γελ­μά­των
 • 86.90 ‘Αλλες δρα­στη­ριό­τη­τες ανθρώ­πι­νης υγεί­ας
 • 87.10 Δρα­στη­ριό­τη­τες νοσο­κο­μεια­κής φρο­ντί­δας με παρο­χή κατα­λύ­μα­τος
 • 87.20 Δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με παρο­χή κατα­λύ­μα­τος για άτο­μα με νοη­τι­κή υστέ­ρη­ση, ψυχι­κές δια­τα­ρα­χές και χρή­ση ουσιών
 • 87.30 Δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με παρο­χή κατα­λύ­μα­τος για ηλι­κιω­μέ­νους και άτο­μα με ανα­πη­ρία
 • 87.90 ‘Αλλες δρα­στη­ριό­τη­τες φρο­ντί­δας με παρο­χή κατα­λύ­μα­τος
 • 88.91 Δρα­στη­ριό­τη­τες βρε­φο­νη­πια­κών και παι­δι­κών σταθ­μών
 • 92.00 Τυχε­ρά παι­χνί­δια και στοι­χή­μα­τα
 • 93.13 Εγκα­τα­στά­σεις γυμνα­στι­κής
 • 93.21 Δρα­στη­ριό­τη­τες πάρ­κων ανα­ψυ­χής και άλλων θεμα­τι­κών πάρ­κων
 • 93.29 ‘Αλλες δρα­στη­ριό­τη­τες δια­σκέ­δα­σης και ψυχα­γω­γί­ας
 • 95.11 Επι­σκευή ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών και περι­φε­ρεια­κού εξο­πλι­σμού
 • 96.02 Δρα­στη­ριό­τη­τες κομ­μω­τη­ρί­ων, κου­ρεί­ων και κέντρων αισθη­τι­κής

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση της ΓΣΕΒΕΕ εδώ:

ΓΣΕΒΕΕ_30.06.2017 by aznews.site on Scribd

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας