9.433 ευρώ το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων

0
22

Στο 67,7% του μέσου ευρω­παϊ­κού όρου βρί­σκε­ται η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη των Ελλή­νων, γεγο­νός που κατα­τάσ­σει την Ελλά­δα στην 22η θέση μετα­ξύ 42 ευρω­παϊ­κών χωρών που εξε­τά­ζει η εται­ρεία ερευ­νών αγο­ράς GfK.

Πλου­σιό­τε­ροι, προ­φα­νώς λόγω ενα­σχό­λη­σης με τον του­ρι­σμό, εμφα­νί­ζο­νται οι κάτοι­κοι της Περι­φέ­ρειας Νοτί­ου Αιγαί­ου, με την αγο­ρα­στι­κή τους δύνα­μη να βρί­σκε­ται στο 90% του μέσου ευρω­παϊ­κού όρου. Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δημο­σιο­ποί­η­σε χθες η GfK, η ευρω­παϊ­κή αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη, δηλα­δή το δια­θέ­σι­μο κατά κεφα­λήν εισό­δη­μα των Ευρω­παί­ων για δαπά­νες και απο­τα­μί­ευ­ση, ανέρ­χε­ται σε 13.937 ευρώ. Σημειώ­νε­ται εδώ ότι η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη είναι το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα μετά την αφαί­ρε­ση φόρων και εισφο­ρών κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τυχόν κρα­τι­κών παρο­χών.

Στην Ελλά­δα, ειδι­κό­τε­ρα, η μέση αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη ανά κάτοι­κο είναι κατά 1/3 χαμη­λό­τε­ρη από τον μέσο ευρω­παϊ­κό όρο και συγκε­κρι­μέ­να στις 9.433 ευρώ. Αν και σε σύγκρι­ση με πέρυ­σι παρα­τη­ρεί­ται ονο­μα­στι­κή αύξη­ση της τάξης του 2,7%, η Ελλά­δα εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται πολύ χαμη­λά.

Ενδια­φέ­ρον, επί­σης, παρου­σιά­ζει το γεγο­νός ότι η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη των Ελλή­νων βρί­σκε­ται σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα σε σύγκρι­ση με άλλων χωρών του ευρω­παϊ­κού Νότου όπου εφαρ­μό­στη­καν προ­γράμ­μα­τα δημο­σιο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής ή πολύ σκλη­ρά μέτρα λιτό­τη­τας.

Στην Ισπα­νία, για παρά­δειγ­μα, η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη ανά κάτοι­κο δια­μορ­φώ­νε­ται το 2017 σε 14.080 ευρώ, ελα­φρώς πάνω από τον μέσο ευρω­παϊ­κό όρο. Η αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη στις «μνη­μο­νια­κές» Πορ­το­γα­λία και Κύπρο βρί­σκε­ται κάτω από τον μέσο ευρω­παϊ­κό όρο, όμως πολύ υψη­λό­τε­ρα σε σχέ­ση με την Ελλά­δα, στο 80% και στο 79,7% αντι­στοί­χως του μέσου ευρω­παϊ­κού όρου.

Υψηλά το Ν. Αιγαίο

Η υψη­λό­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη εντός Ελλά­δας παρα­τη­ρεί­ται στο Νότιο Αιγαίο. Με σχε­δόν 12.496 ευρώ κατά κεφα­λήν, οι κάτοι­κοι της περιο­χής αυτής έχουν 32,5% περισ­σό­τε­ρο δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα από τον μέσο όρο της χώρας και βρί­σκο­νται στο 89,7% του μέσου ευρω­παϊ­κού όρου. Στον αντί­πο­δα βρί­σκε­ται η Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας, η περι­φέ­ρεια με τη χαμη­λό­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη στη χώρα μας, με 7.710 κατά κεφα­λήν δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα, 18% χαμη­λό­τε­ρα από τον μέσο όρο της χώρας.

Οι κάτοι­κοι της Αττι­κής έχουν τη δεύ­τε­ρη υψη­λό­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη με μέσο κατά κεφα­λήν δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα 10.679 ευρώ, δηλα­δή 13% περισ­σό­τε­ρο από τον μέσο όρο της χώρας, αλλά 23% χαμη­λό­τε­ρο από τον μέσο ευρω­παϊ­κό όρο.

Μετα­ξύ των 42 χωρών, αυτές με την υψη­λό­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη είναι το Λιχτεν­στάιν, η Ελβε­τία και η Ισλαν­δία, ενώ οι χώρες με τη χαμη­λό­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύνα­μη είναι η Λευ­κο­ρω­σία, η Μολ­δα­βία και η Ουκρα­νία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας