Άφωνοι οι επιστήμονες από σφραγιδόλιθο που ανακαλύφθηκε στην Πύλο

0
835

Ένας σφρα­γι­δό­λι­θος που βρέ­θη­κε στην Πύλο, έχει αφή­σει άφω­νους τους επι­στή­μο­νες.

Πρό­κει­ται για ένα πραγ­μα­τι­κό κόσμη­μα από αχά­τη, το οποίο απει­κο­νί­ζει τρεις πολε­μι­στές όπου βρέ­θη­κε στον τάφο του πολε­μι­στή στην Πύλο και χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1500 ΠΧ.

Πριν δυο χρό­νια, οι Αμε­ρι­κα­νοί αρχαιο­λό­γοι Τζακ Ντέι­βις και Σάρον Στό­κερ από το Πανε­πι­στή­μιο του Σιν­σι­νά­τι ανα­κά­λυ­ψαν στον τάφο του «Γρύ­πα Πολε­μι­στή» στην Πύλο ένα μικρο­σκο­πι­κό αντι­κεί­με­νο, μεγέ­θους περί­που 3,5 εκα­το­στών.

Όταν όμως στη συνέ­χεια ο συντη­ρη­τής του αντι­κει­μέ­νου απο­μά­κρυ­νε όλες τις προ­σμί­ξεις από την επι­φά­νεια της «χάντρας», αυτό που απο­κα­λύ­φθη­κε άφη­σε εμβρό­ντη­τους ειδι­κούς και μη: Ένας σφρα­γι­δό­λι­θος από αχά­τη με εγχά­ρα­κτο σχέ­διο εκπλη­κτι­κής τέχνης και λεπτο­μέ­ρειας, που απει­κο­νί­ζει μια εντυ­πω­σια­κή σκη­νή μάχης, όπου «πρω­τα­γω­νι­στεί» ένας πολε­μι­στής-ήρω­ας, γυμνός και με μακριά μαλ­λιά.

Σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα το οποίο επι­κα­λεί­ται δήλω­ση του Malcolm H. Wiener, ειδι­κού στην αιγαια­κή προϊ­στο­ρία, πρό­κει­ται για «ένα από τα σπου­δαιό­τε­ρα αρι­στουρ­γή­μα­τα τέχνης στο Αιγαίο που μπο­ρεί να συγκρι­θεί με μερι­κά σχέ­δια του Μιχα­ήλ Αγγέ­λου στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Μου­σείο Τέχνης της Νέας Υόρ­κης».

«Η λεπτο­μέ­ρεια είναι απί­στευ­τη, ειδι­κά αν ανα­λο­γι­στεί κανείς το μέγε­θος. Αισθη­τι­κά μιλώ­ντας, πρό­κει­ται για ένα αρι­στούρ­γη­μα μικρο­τε­χνί­ας» δήλω­σε στους New York Times, ο John Bennet, διευ­θυ­ντής της Βρε­τα­νι­κής Σχο­λής στην Αθή­να.

Είναι ακό­μη ασα­φές πάντως αν απει­κο­νί­ζει σκη­νή μάχης από την «Ιλιά­δα» ή την «Οδύσ­σεια» του Ομή­ρου, ή κάποια άλλη περί­στα­ση.

Σφρα­γι­δό­λι­θος από αχά­τη που απει­κο­νί­ζει τρεις πολε­μι­στές όπου βρέ­θη­κε στον τάφο του πολε­μι­στή στην Πύλο και χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1500 ΠΧ, Τρί­τη 7 Νοεμ­βρί­ου 2017.

Πηγές: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ/STR

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας