Οι αυξημένες εξουσίες Ερντογάν και Πούτιν …ξινίζουν Έλληνες και Δυτικούς

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Κεμα­λι­στές ήταν αυτοί που αιμα­το­κύ­λη­σαν τους Μικρα­σιά­τες, Κεμα­λι­στές ήταν αυτοί που αιμα­το­κύ­λη­σαν την Κύπρο, Κεμα­λι­στές ήταν οι Δημο­σιο­γρά­φοι που κατέ­βα­σαν τη σημαία από τα Ίμια και Κεμα­λι­στές στρα­τιω­τι­κοί σκό­τω­σαν τους 3 Έλλη­νες αξιω­μα­τι­κούς.

Κεμα­λι­στές ήταν κι αυτοί που διέ­τα­ξαν την κατάρ­ρι­ψη του Ρωσι­κού μαχη­τι­κού για να προ­κα­λέ­σουν πρό­βλη­μα στις Ρωσο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και Κεμα­λι­στές ήταν αυτοί που έκα­ναν το πρα­ξι­κό­πη­μα και προ­κά­λε­σαν πάνω από 250 νεκρούς.
Αυτούς τους «καη­μέ­νους» Κεμα­λι­στές στρα­τιω­τι­κούς φυλά­κι­σε ο Ερντο­γάν και τους «καη­μέ­νους» Κεμα­λι­στές δημο­σιο­γρά­φους επί­σης συλ­λαμ­βά­νει.

  • Για­τί όμως ο «πατριω­τι­κός» χώρος δεν χαί­ρε­ται καθό­λου με αυτές τις εξε­λί­ξεις όπως ακρι­βώς δεν χαί­ρε­ται το ΝΑΤΟ και το Ισρα­ήλ;
  • Για­τί δεν χαί­ρο­νται ούτε οι αρι­στε­ροί, ούτε οι δεξιοί;
  • Για­τί όλοι τους ήθε­λαν να προ­στα­τεύ­σουν τους Κεμα­λι­στές Πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες;
  • Για­τί δεν χαί­ρο­νται οι δήθεν φιλο­ρώ­σοι με τις συμ­φω­νί­ες Πού­τιν-Ερντο­γάν, εξέ­λι­ξη που ισχυ­ρο­ποιεί τον Πού­τιν, καθώς απο­κτά­ει έναν ισχυ­ρό σύμ­μα­χο και δημιουρ­γεί­ται μαζί με το Ιράν και τη Συρία ένα ισχυ­ρό φιλο­ρω­σι­κό μέτω­πο;
  • Για­τί ο πατριω­τι­κός χώρος τσου­βα­λιά­ζει Κεμα­λι­στές κι Ερντο­γάν …μιλώ­ντας γενι­κά για «κακούς» Τούρ­κους… όταν όλες οι επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον της Ελλά­δας και της Ρωσί­ας έγι­ναν από τους φιλο­δυ­τι­κούς Κεμα­λι­στές;
  • Για­τί ενο­χλή­θη­καν από το ξύλο που έφα­γαν οι δολο­φό­νοι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες, αλλά δεν τους ενό­χλη­σαν οι βομ­βαρ­δι­σμοί αμά­χων μέσα στις πόλεις κατά το πρα­ξι­κό­πη­μα;

Αν όμως θεω­ρή­σου­με ότι ο πατριω­τι­κός χώρος δημιουρ­γή­θη­κε υπό την επί­βλε­ψη του ΝΑΤΟ και της CIA-Μοσάντ ως ανά­χω­μα της Σοβιε­τι­κής επιρ­ρο­ής στην Ελλά­δα (βλέ­πε Κόκ­κι­νη Προ­βιά, Gladio, Ergenekon)… διό­τι ανή­κου­με στη Δύση… και προ­σθέ­σου­με τα 84 δισε­κα­τομ­μύ­ρια σε μαϊ­μού-εξο­πλι­στι­κά που μας φόρ­τω­σαν οι δυτι­κό­φι­λοι «πατριώ­τες» Στρα­τη­γοί, και Πολι­τι­κοί, με τη συμ­με­το­χή δυτι­κό­φι­λων δημο­σιο­γρά­φων… τότε απο­κτά νόη­μα αυτή η ταύ­τι­ση αρι­στε­ρο­δε­ξιών απέ­να­ντι στους «καη­μέ­νους» συνα­δέλ­φους τους Κεμα­λι­στές Στρα­τιω­τι­κούς και Δημο­σιο­γρά­φους.
Υπήρ­χε περί­πτω­ση να καθα­ρι­στεί το Τουρ­κι­κό κρά­τος από τους πρά­κτο­ρες, χωρίς αυξη­μέ­νες εξου­σί­ες στα χέρια του Ερντο­γάν;
Υπήρ­χε περί­πτω­ση να καθα­ρί­σει τη Ρωσία ο Πού­τιν, χωρίς αυξη­μέ­νες εξου­σί­ες; Τυχαία απο­κα­λούν τον Πού­τιν δικτά­το­ρα οι Δυτι­κοί;

Πηγή: newsit.gr

 

Πηγή: real.gr

 

Πηγή: kathimerini.gr

 

Πηγή: tovima.gr

 

Πηγή: infognomonpolitics

 

Πηγή: crashonline.gr

 

Πηγή: zougla.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας