Η αύξηση του κινεζικού χρέους προβληματίζει τις αγορές

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Ενώ οι επεν­δυ­τές ήταν απα­σχο­λη­μέ­νοι με τον πρό­ε­δρο Τραμπ και το χάος της Ουά­σιγ­κτον, τις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις στην Ευρώ­πη και την αβε­βαιό­τη­τα που έχει προ­κλη­θεί από την πολι­τι­κή της αμε­ρι­κα­νι­κής Ομο­σπον­δια­κής Τρά­πε­ζας και την από­φα­ση της Βρε­τα­νί­ας να εγκα­τα­λεί­ψει την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, μία γνώ­ρι­μη και δυνη­τι­κά ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη απει­λή για τις παγκό­σμιες αγο­ρές ενι­σχύ­ε­ται στο παρα­σκή­νιο. Η Κίνα.

 

Του Michael Schuman / The New York Times

Δύο χρό­νια μετά την κατάρ­ρευ­ση των κινε­ζι­κών χρη­μα­τι­στη­ρί­ων, την υπο­τί­μη­ση του γουόν και την ανη­συ­χία για την αύξη­ση του χρέ­ους που είχαν προ­κα­λέ­σει συνα­γερ­μό μετα­ξύ των επεν­δυ­τών, πολ­λοί δεί­χνουν να έχουν ξεχά­σει αυτά τα προ­βλή­μα­τα. Στο μετα­ξύ, οι κινε­ζι­κές μετο­χές έχουν αναρ­ρι­χη­θεί σε επί­πε­δο ρεκόρ. «Η επι­κρα­τού­σα άπο­ψη είναι πως η Κίνα είναι μια χαρά», λέει ο Κέβιν Σμιθ, ιδρυ­τής και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Crescat Capital με έδρα το Ντέν­βερ. Ανα­φε­ρό­με­νος γενι­κά στο κινε­ζι­κό χρέ­ος και στα χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά παρα­τη­ρεί πως «ο κόσμος πράγ­μα­τι δεν εξε­τά­ζει τη δυνη­τι­κή φού­σκα, η οποία εξα­κο­λου­θεί να μεγα­λώ­νει». Ήδη ορι­σμέ­νοι ενθαρ­ρύ­νουν τους επεν­δυ­τές να εισέλ­θουν στην κινε­ζι­κή αγο­ρά. Τον Μάρ­τιο η Goldman Sachs είχε συστή­σει στους επεν­δυ­τές να αυξή­σουν τις τοπο­θε­τή­σεις τους σε κινε­ζι­κές μετο­χές επι­κα­λού­με­νη τον βελ­τιω­μέ­νο ρυθ­μό ανά­πτυ­ξης, τη στα­θε­ρή πολι­τι­κή και άλλα.

Ωστό­σο, ορι­σμέ­νοι επεν­δυ­τές έχουν αρχί­σει να ανη­συ­χούν και πάλι. Σε έρευ­να μετα­ξύ δια­χει­ρι­στών επεν­δυ­τι­κών κεφα­λαί­ων που είχε δημο­σιεύ­σει τον Μάιο η Bank of America, η πλειο­νό­τη­τα είχε εκτι­μή­σει, πρώ­τη φορά από τον Ιανουά­ριο του 2016, πως η Κίνα απο­τε­λεί την πιθα­νό­τε­ρη πηγή αρνη­τι­κής έκπλη­ξης για τις παγκό­σμιες αγο­ρές. Τον περα­σμέ­νο μήνα η Moody’s είχε υπο­βαθ­μί­σει το αξιό­χρεο της Κίνας πρώ­τη φορά έπει­τα από 28 χρό­νια. Η εντει­νό­με­νη ανη­συ­χία αφο­ρά στην αύξη­ση του κινε­ζι­κού χρέ­ους. Στην προ­σπά­θειά του να στα­θε­ρο­ποι­ή­σει την οικο­νο­μία, το Πεκί­νο έχει αυξή­σει την παρο­χή πιστώ­σε­ων αυξά­νο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το βου­νό του χρέ­ους. Σύμ­φω­να με την Τρά­πε­ζα Διε­θνών Δια­κα­νο­νι­σμών (BIS) το κινε­ζι­κό χρέ­ος είχε ανέλ­θει στα τέλη του 2016 στο 257% του ΑΕΠ, δηλα­δή είναι λίγο μεγα­λύ­τε­ρο από το αμε­ρι­κα­νι­κό και σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρο από αυτό των υπό­λοι­πων ανα­δυό­με­νων οικο­νο­μιών που ανήλ­θε στο 184% του ΑΕΠ. Όμως αυτό που ανη­συ­χεί ιδιαί­τε­ρα τους επεν­δυ­τές είναι ο ρυθ­μός αύξη­σης του κινε­ζι­κού χρέ­ους, το οποίο βρι­σκό­ταν στα τέλη του 2007 μόλις στο 152% του ΑΕΠ. Σε μελέ­τη που είχε δημο­σιευ­τεί τον Ιού­νιο η εται­ρεία Capital Economics προει­δο­ποιού­σε πως το κινε­ζι­κό χρέ­ος «έχει αυξη­θεί ταχύ­τε­ρα απ’ ό,τι σε οποια­δή­πο­τε άλλη σημα­ντι­κή οικο­νο­μία» και πως η συνε­χι­ζό­με­νη αύξη­ση του απο­τε­λεί «τη σημα­ντι­κό­τε­ρη απει­λή που αντι­με­τω­πί­ζει η ανα­δυό­με­νη Ασία». Τους τελευ­ταί­ους μήνες το Πεκί­νο είχε προ­σπα­θή­σει να αντι­στρέ­ψει αυτή την τάση, αλλά και αυτό προ­κά­λε­σε ανη­συ­χία στις αγο­ρές που φοβή­θη­καν πως ο περιο­ρι­σμών των πιστώ­σε­ων θα πλή­ξει την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και θα φέρει σε δύσκο­λη θέση υπερ­χρε­ω­μέ­νες εται­ρεί­ες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας