Άγαλμα του Τρούμαν έχει η Αθήνα… του Μεγαλέξανδρου;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
26

Γνω­ρί­ζα­τε ότι οι πρά­κτο­ρες που μας κυβερ­νούν φρό­ντι­σαν να υπάρ­χει στην Αθή­να το άγαλ­μα του Τρού­μαν, ενός Αμε­ρι­κα­νού πολι­τι­κά­ντη …αλλά να ΜΗΝ υπάρ­χει ούτε ένα άγαλ­μα του Μεγα­λέ­ξαν­δρου;

 

Στην Αθή­να όπου οι κυβερ­νή­σεις συγκέ­ντρω­ναν και σπα­τα­λού­σαν εκα­το­ντά­δες δισε­κα­τομ­μύ­ρια του ιδρώ­τα των πολι­τών …βρή­καν λεφτά να τιμή­σουν όλους τους ξένους ντα­βα­τζή­δες και τα ξένα αφε­ντι­κά τους …αλλά ούτε ευρώ για τον Μεγα­λέ­ξαν­δρο.

Οι ίδιες οικο­γέ­νειες πρα­κτό­ρων των ξένων συμ­φε­ρό­ντων φρό­ντι­σαν να υπάρ­χουν τερά­στιες λεω­φό­ροι αφιε­ρω­μέ­νες σε ξένους ανώ­μα­λους Πολι­τι­κούς ή Βασι­λείς …αλλά μόλις ένας ασή­μα­ντος δρό­μος φέρει το όνο­μα του Μεγα­λέ­ξαν­δου.

Ελλά­δα… 200 χρό­νια οι προ­δό­τες στα­θε­ρά στην εξου­σία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας