Ακόμη χωρίς ανάληψη ευθύνης το χτύπημα στον Παπαδήμο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3
Φωτογραφία Δημαρχείο. EUROKINISI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ

To Indymedia-Soros …δεν δημο­σί­ευ­σε ακό­μα επι­στο­λή ανά­λη­ψης ευθύ­νης για το χτύ­πη­μα στον Παπα­δή­μο… Θα προ­τί­μη­σε να την προ­ω­θή­σει απευ­θεί­ας στη Μοσάντ ίσως.

Και το λέμε αυτό διό­τι, συνή­θως την τεχνο­γνω­σία αυτή την κατέ­χουν δικοί τους ή πρώ­ην δικοί τους. Κι ίσως κάποιοι πρώ­ην να αισθά­νο­νται αδι­κη­μέ­νοι και να στέλ­νουν μηνύ­μα­τα στους έξω …χτυ­πώ­ντας τους μέσα.
Με λίγα λόγια, αυτοί που ξέρουν τις δυνα­τό­τη­τες του κρά­τους και ξέρουν πως να απο­φεύ­γουν τη σύλ­λη­ψη, είναι σε θέση να κάνουν πράγ­μα­τα. Μήπως πιστεύ­ει κανείς σας ότι το έκα­ναν κάποιοι γνή­σιοι πατριώ­τες αυτό το χτύ­πη­μα;
Με τα παρα­πά­νω, και πριν μας θεω­ρή­σε­τε υπο­στη­ρι­κτι­κούς προς τον Παπα­δή­μο (αν και έχει μαλ­λιά­σει η γλώσ­σα μας να τα βάζου­με με τους τοκο­γλύ­φους, πως θα μπο­ρού­σα­με να υπο­στη­ρί­ξου­με τον Παπα­δή­μο;), θέλου­με να σημειώ­σου­με ότι περιέρ­γως οι τρο­μο­κρά­τες δεν εμφα­νί­στη­καν στο Indymedia… Εκεί συνή­θως δημο­σιεύ­ο­νται χτυ­πή­μα­τα που ωφε­λούν το σύστη­μα και που επι­κρο­τούν οι δημο­σιο­γρά­φοι. Τώρα που δεν επι­κρο­τούν …δεν υπάρ­χει ανα­φο­ρά στο Indymedia… Όταν σκό­τω­σαν έναν αστυ­νο­μι­κό… στο Indymedia είχαν χαρές και πανη­γύ­ρια… Για τον Παπα­δή­μο μάλ­λον πεν­θούν κι αυτοί!
Κατά τα άλλα, αν τους συλ­λά­βουν, κι αν μας πουν ποιοι ήταν ίσως μάθου­με…

Όπως και με τους δύο χρυ­σαυ­γί­τες …τα κου­κού­λω­σαν όλα μια χαρά.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας