Ακτιβιστής του Ferguson συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων

0
42
Ο Charles Wade, διακεκριμένος διοργανωτής του Black Lives Matter και συνιδρυτής του Operation Help ή Hush, συνελήφθη τον περασμένο μήνα και κατηγορήθηκε για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία.

Ο Soros δια­λέ­γει τους «αυθόρ­μη­τους» ακτι­βι­στές που θα πολε­μή­σουν για τους «ιερούς» φιλαν­θρω­πι­κούς του σκο­πούς …από την αφρό­κρε­μα της «δια­νό­η­σης» και του «ήθους». Πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­γέρ­σε­ων στο Ferguson των ΗΠΑ για τα δικαιώ­μα­τα των μαύ­ρων… συνε­λή­φθη για μαστρο­πεία και για trafficking (εμπό­ριο ανθρώ­πων). Εξέ­δι­δε μία δεκα­ε­πτά­χρο­νη …ο «αυθόρ­μη­τος» ακτι­βι­στής που πάλευε για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα. 

Και στην Ελλά­δα ο Soros πάντα επι­λέ­γει τους καλύ­τε­ρους.

Οι δικοί μας «αντι­ρα­τσι­στές» μπαί­νουν στα διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια δια­φό­ρων ΜΚΟ που ασχο­λού­νται με πρό­σφυ­γες, για να μπο­ρούν να ψωνί­ζουν ανή­λι­κα φτω­χό­παι­δα από Ασια­τι­κές κι Αφρι­κα­νι­κές χώρες.

Παι­δά­κια που πει­νά­νε και τα οποία για μερι­κά ευρώ θα ανε­χθούν τη βρω­μιά, τις ανω­μα­λί­ες και την δια­στρο­φή των πάμπλου­των «δια­νο­ού­με­νων». Παι­διά που δεν θα τολ­μή­σουν να ανοί­ξουν το στό­μα τους …για­τί δεν υπάρ­χει κανέ­νας να τους προ­στα­τεύ­σει.

Πηγή: washingtontimes.com

Πηγή: washingtontimes.com

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή: koutipandoras.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας