Αλλάζει ο κανονισμός της βουλής

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4
Φωτογραφία: EUROKINISSI

Κρί­σι­μες αλλα­γές στο κοι­νο­βου­λευ­τι­κό μέρος του Κανο­νι­σμού της Βου­λής απο­φα­σί­ζει τις επό­με­νες ώρες η Ολο­μέ­λεια.

 

Οι προ­τει­νό­με­νες τρο­πο­ποι­ή­σεις προ­βλέ­πουν εκλο­γή του προ­έ­δρου της Βου­λής με ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία, αντί της ισχύ­ου­σας μυστι­κής, αλλά και δυνα­τό­τη­τα εκλο­γής αντι­προ­έ­δρων που προ­έρ­χο­νται και από την έκτη και την έβδο­μη σε δύνα­μη Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Βου­λής.

Με στό­χο την ανα­βάθ­μι­ση του θεσμού της λεγό­με­νης «ώρας του πρω­θυ­πουρ­γού» αυξά­νε­ται ο χρό­νος ομι­λί­ας των συμ­με­τε­χό­ντων στη συζή­τη­ση.

Η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου της Βου­λής, όπως αυτή θα τεθεί στην κρί­ση της Ολο­μέ­λειας, εισά­γει για πρώ­τη φορά στον Κανο­νι­σμό, δια­δι­κα­σία διόρ­θω­σης ψήφου, όπως και τη δυνα­τό­τη­τα να προ­βάλ­λε­ται αντίρ­ρη­ση ως προς τη συνταγ­μα­τι­κό­τη­τα και τρο­πο­λο­γί­ας.

Ειδι­κά για τη διόρ­θω­ση ψήφου, προ­τεί­νε­ται αυτή να είναι δυνα­τή στην περί­πτω­ση ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας «για λόγους προ­φα­νούς παρα­δρο­μής, με απο­δο­χή του σώμα­τος, ακό­μη και μετά το πέρας της ψηφο­φο­ρί­ας, αλλά πριν την ανα­κοί­νω­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος». Μετά την ανα­κοί­νω­ση του απο­τε­λέ­σμα­τος ψηφο­φο­ρί­ας, θα επι­τρέ­πε­ται διευ­κρί­νι­ση ψήφου, η οποία θα είναι γρα­πτή και θα κατα­τί­θε­ται στο πρα­κτι­κό της συνε­δρί­α­σης.

Για την καλύ­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση των διαρ­κών επι­τρο­πών θα κοι­νο­ποιού­νται οι εκθέ­σεις ελέγ­χου του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου, ενώ προ­κει­μέ­νου να αξιο­ποιού­νται τα πορί­σμα­τά του, οι διαρ­κείς επι­τρο­πές θα μπο­ρούν να καλούν και εκπρο­σώ­πους του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου προς ειδι­κό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση και παρο­χή διευ­κρι­νί­σε­ων. Ταυ­τό­χρο­να, καθιε­ρώ­νε­ται ενη­μέ­ρω­ση της Επι­τρο­πής του απο­λο­γι­σμού και του γενι­κού ισο­λο­γι­σμού του κρά­τους και εκτέ­λε­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού από εκπρο­σώ­πους του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη λει­τουρ­γί­ας της επι­τρο­πής.

Για την ευρύ­τε­ρη συμ­με­το­χή κοι­νω­νι­κών φορέ­ων στη νομο­θε­τι­κή λει­τουρ­γία, προ­τεί­νε­ται εξάλ­λου να αυξη­θεί, από έξι (6) σε δέκα (10) ο μέγι­στος αριθ­μός των εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών προ­σώ­πων που δύνα­νται να κλη­θούν από διαρ­κή επι­τρο­πή, κατά τη συζή­τη­ση νομο­σχε­δί­ων και προ­τά­σε­ων νόμου.

Επι­δί­ω­ξη των τρο­πο­ποι­ή­σε­ων που θα τεθούν σε ψηφο­φο­ρία στην Ολο­μέ­λεια, είναι σύμ­φω­να με κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πηγές, η ενί­σχυ­ση του κοι­νο­βου­λί­ου με την προ­α­γω­γή της δημο­κρα­τι­κής αρχής, της αρχής της δια­φά­νειας και του κοι­νο­βου­λευ­τι­σμού. Η δια­φά­νεια είναι στό­χος και προ­τει­νό­με­νης τρο­πο­ποί­η­σης στη δια­δι­κα­σία για τις άδειες δίω­ξης βου­λευ­τών. Προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­ζε­ται ότι δεν υπάρ­χει κίν­δυ­νος να αλλοιω­θεί το περιε­χό­με­νο των εγγρά­φων που συνο­δεύ­ουν τις αιτή­σεις της εισαγ­γε­λι­κής αρχής για τη χορή­γη­ση άδειας ποι­νι­κής δίω­ξης κατά βου­λευ­τή, ορί­ζε­ται ότι τα έγγρα­φα αυτά θα κατα­τί­θε­νται σε κεκυ­ρω­μέ­νο αντί­γρα­φο και θα είναι αριθ­μη­μέ­να κατά αύξο­ντα αριθ­μό.

Προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί το φαι­νό­με­νο απου­σί­ας των αρμο­δί­ων υπουρ­γών κατά τη συζή­τη­ση επι­καί­ρων ερω­τή­σε­ων, προ­βλέ­πε­ται ότι το κώλυ­μα του αρμο­δί­ου υπουρ­γού συνι­στά εξαι­ρε­τι­κό λόγο ένε­κα του οποί­ου δεν συζη­τεί­ται η επί­και­ρη ερώ­τη­ση που απευ­θύ­νε­ται σε αυτόν. Έτσι ως «κώλυ­μα» υπουρ­γού θα νοεί­ται στο εξής κυβερ­νη­τι­κή απο­στο­λή του στο εξω­τε­ρι­κό ή το εσω­τε­ρι­κό, όπως και συμ­με­το­χή του σε συνε­δριά­σεις συλ­λο­γι­κών κυβερ­νη­τι­κών οργά­νων και σε συνε­δριά­σεις με εκπρο­σώ­πους ευρω­παϊ­κών και διε­θνών θεσμών.

Τις αλλα­γές στον Κανο­νι­σμό της Βου­λής είχε προ­α­ναγ­γεί­λει ο Νίκος Βού­τσης πριν από μερι­κούς μήνες και προη­γή­θη­καν αλλε­πάλ­λη­λες δια­βου­λεύ­σεις με τα κόμ­μα­τα και πολύ­ω­ρες συνε­δριά­σεις της Επι­τρο­πής Κανο­νι­σμού της Βου­λής με στό­χο την επί­τευ­ξη της μεγα­λύ­τε­ρης δυνα­τής συναί­νε­σης, πράγ­μα που φαί­νε­ται να επι­τυγ­χά­νε­ται για τη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των δια­τά­ξε­ων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας