Άλλο ένα ρατσιστικό σχολείο για τους «περιούσιους» ετοιμάζει ο Μπουτάρης

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης "θα είναι ένα σχολείο, όχι μόνο για τα Εβραιόπουλα και θα γίνει στην περιοχή Χίρς"

0
54

Ρατσι­στι­κό σχο­λείο ετοι­μά­ζει ο Μπου­τά­ρης. Που χάθη­καν οι αντι­ρα­τσι­στές κι οι αλλη­λέγ­γυοι; Μακριά από τον κ…ο μας κι ας μπει όπου να’ ναι… το αντι­ρα­τσι­στι­κό δόγ­μα.

Βρε Μπου­τά­ρη …προ­σφυ­γό­που­λα θα δέχε­ται το σχο­λείο που ετοι­μά­ζεις ή θα είναι πολύ βρώ­μι­κα για να κάτσουν δίπλα στην εκλε­κτή φυλή; Για­τί άρα­γε χρειά­ζε­ται η Θεσ­σα­λο­νί­κη ακό­μα ένα ρατσι­στι­κό σχο­λείο; Για να κάνεις τον καλό στους τοκο­γλύ­φους; …Για να σε στη­ρί­ξουν οι βρά­χοι της ηθι­κής και της νομι­μό­τη­τας όπως ο Καπόν; 

Το φαντά­ζο­μαι με αλε­ξί­σφαι­ρα τζά­μια, ανι­χνευ­τές όπλων, πυρη­νι­κό κατα­φύ­γιο κ.λπ. Κτί­ρια κενά υπάρ­χουν, αλλά μάλ­λον άλλος είναι ο λόγος που θα το χτί­σουν από την αρχή. Η Ελίτ θέλει νέες προ­δια­γρα­φές ασφα­λεί­ας.

Δημο­σί­ευ­σε σχε­τι­κά το “newspost.gr”:

Τη δημιουρ­γία εβραϊ­κού σχο­λεί­ου στην περιο­χή Χιρς σχε­διά­ζει η διοί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης μαζί με την Ισραη­λι­τι­κή Κοι­νό­τη­τα της πόλης, όπως ανα­κοί­νω­σε ο δήμαρ­χος, Γιάν­νης Μπου­τά­ρης.

Σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης “θα είναι ένα σχο­λείο, όχι μόνο για τα Εβραιό­που­λα και θα γίνει στην περιο­χή Χίρς”. Παράλ­λη­λα ο δήμος θα παρα­χω­ρή­σει το οικό­πε­δο και την ανέ­γερ­ση του κτι­ρί­ου θα ανα­λά­βει η Ισραη­λι­τι­κή Κοι­νό­τη­τα. Επί­σης θα εξε­τα­στεί το ενδε­χό­με­νο να γίνει μέσω σύμπρα­ξης του δημο­σί­ου με τον ιδιω­τι­κό τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο κ. Μπου­τά­ρης ανα­φέρ­θη­κε και στο Μου­σείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος με αφορ­μή τις επι­κρί­σεις που δέχτη­κε από την αντι­πο­λί­τευ­ση για τα έργα που σχε­διά­ζει ο δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης το 2018, λέγο­ντας ότι “Θα σας πω τι θα αρχί­σει να παίρ­νει σάρ­κα και οστά εντός του 2018: Μέσα στον Ιανουά­ριο θα αρχί­σει η ανέ­γερ­ση του Μου­σεί­ου Ολο­καυ­τώ­μα­τος. Έχου­με τέσ­σε­ρα χρό­νια που πολε­μά­με αυτή την ιστο­ρία. Υπο­γρά­φε­ται το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα, και στις αρχές του χρό­νου θα αρχί­σουν οι προ­ερ­γα­σί­ες. Θα είναι ένα έργο διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας” δια­βε­βαί­ω­σε.

Παράλ­λη­λα, ο κ. Μπου­τά­ρης ανα­φέρ­θη­κε στο μητρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο που σχε­διά­ζε­ται να δημιουρ­γη­θεί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή όπου θα δημιουρ­γη­θεί το Μου­σείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος. “Ο χώρος από τα δικα­στή­ρια μέχρι το Μου­σείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος θα μετα­τρα­πεί σε ένα ανοι­χτό μητρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο. Στο χώρο θα μετα­φερ­θεί και το Μου­σείο Σιδη­ρο­δρό­μων, που βρί­σκε­ται αυτή τη στιγ­μή στο Κορ­δε­λιό. Θα δια­φο­ρο­ποι­η­θεί όλη η περιο­χή της δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης την επό­με­νη τριε­τία — τετρα­ε­τία”, είπε ο κ. Μπου­τά­ρης.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας