Αμερικανικό Κολέγιο Παιδιάτρων: «Η Ιδεολογία του Φύλου Βλάπτει τα Παιδιά»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Tο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κολέ­γιο Παι­διά­τρων (American College of Pediatricians) δημο­σί­ευ­σε μια αιχ­μη­ρή δήλω­ση με τίτλο «Η Ιδε­ο­λο­γία του Φύλου Βλά­πτει τα Παι­διά».

 

«Το Κολέ­γιο αντι­τά­χθη­κε στην αυξα­νό­με­νη transgender τάση, σημειώ­νο­ντας ότι η ανθρώ­πι­νη σεξουα­λι­κό­τη­τα είναι επι­στη­μο­νι­κώς φυσι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό. «Η ανθρώ­πι­νη σεξουα­λι­κό­τη­τα είναι ένα αντι­κει­με­νι­κό βιο­λο­γι­κό δυα­δι­κό γνώ­ρι­σμα: «XY» και «XX» είναι γενε­τι­κοί δεί­κτες υγεί­ας – όχι γενε­τι­κοί δεί­κτες κάποιας δια­τα­ρα­χής», ανα­φέ­ρει.

Η οργά­νω­ση συνε­χί­ζει σημειώ­νο­ντας ότι υπάρ­χουν πραγ­μα­τι­κές, σωμα­τι­κές δια­τα­ρα­χές που μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε θέμα­τα φύλου, αλλά επί­σης λέει ότι οι συν­θή­κες αυτές είναι «εξαι­ρε­τι­κά σπά­νιες».

«Οι υπερ­βο­λι­κά σπά­νιες δια­τα­ρα­χές ανά­πτυ­ξης του φύλου (DSDs), στις οποί­ες συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται το σύν­δρο­μο θηλε­ο­ποι­η­τι­κών όρχε­ων και η συγ­γε­νής υπερ­πλα­σία των επι­νε­φρι­δί­ων, είναι όλες ιατρι­κά ανα­γνω­ρί­σι­μες απο­κλί­σεις από τον σεξουα­λι­κό δυα­δι­κό κανό­να και ορθώς ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως δια­τα­ρα­χές. Τα άτο­μα με DSD δεν απο­τε­λούν τρί­το φύλο».

Τις ενδια­φέ­ρου­σες μελέ­τες μπο­ρεί­τε να τις βρεί­τε εδώ και εδώ στα αγγλι­κά.

Πηγή: acpeds.org
Πηγή: acpeds.org
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας