Αμερικανός Αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ είναι εναντίον του «Turkstream»

| upd 6 Δεκεμβρίου 2017 20:39
0
15

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες αντι­τί­θε­νται στο αγω­γό φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία που δια­μέ­σου του Εύξει­νου Πόντου κατευ­θύ­νε­ται στην Τουρ­κία και από εκεί επε­κτεί­νε­ται στις γει­το­νι­κές χώρες της Τουρ­κί­ας, δήλω­σε την Τετάρ­τη ο ανα­πλη­ρω­τής γραμ­μα­τέ­ας του Γρα­φεί­ου Ενερ­γεια­κών Πόρων του Κρά­τους, Τζον Μακά­ρικ.

Το έργο των 1.100 χιλιο­μέ­τρων του ‘Turkstream’ προ­ο­ρί­ζε­ται να μετα­φέ­ρει 63 δισε­κα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα φυσι­κού αερί­ου, μέσω τεσ­σά­ρων παράλ­λη­λων γραμ­μών.

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι τα 47 δισε­κα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα φυσι­κού αερί­ου θα φθά­νουν στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα. Τα υπό­λοι­πα 16 δισε­κα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα φυσι­κού αερί­ου θα δια­τε­θούν για οικια­κή χρή­ση της Τουρ­κί­ας.

Η Ρωσία απο­στέλ­λει σήμε­ρα φυσι­κό αέριο στην Τουρ­κία μέσω του ‘Blue Stream’ και των δια­βαλ­κα­νι­κών αγω­γών.

Ο Μακά­ρικ είπε επί­σης ότι «δεν βλέ­πει τη δυνα­τό­τη­τα ο σχε­δια­ζό­με­νος από τη Ρωσία αγω­γός φυσι­κού αερί­ου Nord Stream II στη Γερ­μα­νία να κατα­σκευα­σθεί ποτέ.

Ο ίδιος δήλω­σε ότι εάν γίνει συμ­φω­νία μετα­ξύ της Gazprom με ευρω­παί­ους προ­μη­θευ­τές, θα πρέ­πει να εξε­τα­σθούν τα «περι­γράμ­μα­τα της συμ­φω­νί­ας, πριν απο­φα­σι­σθεί εάν οι ευρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες θα μπο­ρού­σαν να αντι­με­τω­πί­σουν τις κυρώ­σεις από τις ΗΠΑ.

Ο αγω­γός Nord Stream είναι ένα πολι­τι­κό σχέ­διο της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης που απο­σκο­πεί στην εκτρο­πή των υφι­στά­με­νων ροών μέσω της Ουκρα­νί­ας στην Ευρώ­πη και θα στε­ρού­σε την Ουκρα­νία από τις πλη­ρω­μές δια­με­τα­κό­μι­σης.

(Στοι­χεία από dailysabah.com)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας