Άμεση αυτονόμηση της Μακεδονίας αν την πουλήσουν οι πολιτικάντηδες!

1
349

Αν η συμ­μο­ρία της Βου­λής δια­νοη­θεί να απο­φα­σί­σει για το όνο­μα της Μακε­δο­νί­ας ενά­ντια στη βού­λη­ση και τα συμ­φέ­ρο­ντα των ίδιων των Μακε­δό­νων …οι Μακε­δό­νες θα έχουν ένα άρι­στο άλλο­θι κι έναν πολύ σοβα­ρό λόγο να ζητή­σουν να αυτο­νο­μη­θούν όπως οι Κατα­λα­νοί και να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους.

Να δού­με τότε αν θα δεί­ξουν την ίδια θέρ­μη για σεβα­σμό της βού­λη­σης των πολι­τών και το δικαί­ω­μά τους για αυτο­διά­θε­ση.

Οι πολι­τι­κοί ως γνω­στόν …δεν φορούν παντε­λό­νια, δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο κι είναι πιστο­ποι­η­μέ­νοι προ­δό­τες και πρά­κτο­ρες των ξένων συμ­φε­ρό­ντων. Αν που­λή­σουν, εκτός από τη μάνα τους, και τη ίδια τη Μακε­δο­νία …οι Μακε­δό­νες πρέ­πει να απα­ντή­σουν την άλλη μέρα με Δημο­ψή­φι­σμα για την αυτο­διά­θε­ση …ό,τι μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί αυτο­διά­θε­ση στην επο­χή μας.

Οι New York Times είχαν δημο­σιεύ­σει χάρ­τη με τα κινή­μα­τα ανε­ξαρ­τη­σί­ας στην Ευρώ­πη και συμπε­ριέ­λα­βαν μέσα σ’ αυτά και …κίνη­μα για Αυτό­νο­μη Μακε­δο­νία …όπως αυτό εκφρά­ζε­ται μέσα από πρα­κτο­ρί­σκους του Soros.

Οι υπό­λοι­ποι Μακε­δό­νες όμως… που είναι 2.000.000 φορο­λο­γού­με­νοι …και δεν είναι πρα­κτο­ρί­σκοι του Soros …ευχα­ρί­στως θα στή­ρι­ζαν μία Αυτό­νο­μη Μακε­δο­νία …που να μην πλη­ρώ­νει τις πισί­νες των Δημο­σιο­γρά­φων στην Εκά­λη, τα κότε­ρα και τις βίλες των πολι­τι­κών σε Πάρο και Μύκο­νο, τους «πατριώ­τες» της Λίστας Λαγκάρντ και όλους όσους πρό­κο­ψαν μπαι­νο­βγαί­νο­ντας στα Υπουρ­γεία.

Η Βου­λή δεν είναι των Ελλή­νων το ξέρου­με… Αν η χώρα κυβερ­νά­ται από ανθέλ­λη­νες και δεν υπη­ρε­τεί τους Έλλη­νες …ποιο το νόη­μα οι Έλλη­νες, Μακε­δό­νες, Κρη­τι­κοί, Πελο­πον­νή­σιοι, Θρα­κιώ­τες, Επτα­νή­σιοι κ.λπ. να συντη­ρούν αυτή την που­λη­μέ­νη μαφία, να πλου­τί­ζει και να ληστεύ­ει τους πολί­τες, για να πλου­τί­ζουν και τα ξένα αφε­ντι­κά της;

Πηγή: voria.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας