Ανακατάληψη της παλιάς πόλης της Μοσούλης επιχειρούν οι Ιρακινές δυνάμεις

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5
Πηγή: Associated Press

Επί­θε­ση στην Παλιά Πόλη της Μοσού­λης, όπου έχουν οχυ­ρω­θεί οι τζι­χα­ντι­στές της οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κρά­τος, άρχι­σαν οι ιρα­κι­νές δυνά­μεις, σύμ­φω­να με τον στρα­τη­γό Αμπ­ντε­λα­μίρ Για­ρά­λα.

 

«Οι ιρα­κι­νές δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν έφο­δο στην παλιά πόλη», ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­ση. Η ανα­κα­τά­λη­ψη αυτής της ιδιαί­τε­ρα πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νης περιο­χής με τους στε­νούς δρό­μους θεω­ρεί­ται καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις, στην προ­σπά­θειά τους να επα­να­κτή­σουν το σύνο­λο της δεύ­τε­ρης μεγα­λύ­τε­ρης πόλης του Ιράκ.

Η ιστο­ρι­κή περιο­χή είναι η τελευ­ταία που τελεί υπό τον έλεγ­χο των τζι­χα­ντι­στών στη βόρεια ιρα­κι­νή πόλη, η οποία ήταν η πρω­τεύ­ου­σά τους στο Ιράκ.

Η υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τις ΗΠΑ ιρα­κι­νή επί­θε­ση για την ανα­κα­τά­λη­ψη της Μοσού­λης εισήλ­θε χθες στον 9ο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας