Αναμνηστική πλάκα του Στάλιν εξοργίζει τους νομικούς

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Η τοπο­θέ­τη­ση μιας επι­τοί­χιας ανα­μνη­στι­κής πλά­κας με την μορ­φή του Στά­λιν στην Εθνι­κή Νομι­κή Ακα­δη­μία της Μόσχας προ­κά­λε­σε ποι­κί­λες αντι­δρά­σεις στους νομι­κούς κύκλους της χώρας, σε ορι­σμέ­νους κύκλους της κυβέρ­νη­σης, αλλά και σε χιλιά­δες νομι­κούς που ζητούν με αίτη­μα τους από την ηγε­σία της Ακα­δη­μί­ας να αφαι­ρέ­σει την ανα­μνη­στι­κή πλά­κα.

Παρα­μο­νές μάλι­στα της τοπο­θέ­τη­σης της, στον χώρο της Νομι­κής Ακα­δη­μί­ας ο δικη­γό­ρος Γκέν­ρι Ρέζ­νικ, ανα­κοί­νω­σε στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ότι απο­χω­ρεί από την Νομι­κή Ακα­δη­μία επει­δή η διοί­κη­ση του Ιδρύ­μα­τος τοπο­θέ­τη­σε στο κεντρι­κό αμφι­θέ­α­τρο της Ακα­δη­μί­ας την ανα­μνη­στι­κή πλά­κα του Στά­λιν.

Αλλη­λεγ­γύη προς τον Ρέζ­νικ εξέ­φρα­σε ο εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης στο Συνταγ­μα­τι­κό δικα­στή­ριο Μιχα­ήλ Μπαρ­σέφ­σκι.

Ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, επι­χει­ρώ­ντας να μετριά­σει τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε η τοπο­θέ­τη­ση της ανα­μνη­στι­κής επι­τοί­χιας πλά­κας του Στά­λιν -η δημο­τι­κό­τη­τα του οποί­ου ως ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας σύμ­φω­να με μια πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση βρί­σκε­ται στο 38%- δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι ” στην περί­πτω­ση αυτή δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει επί­ση­μη θέση.

Ο πρό­ε­δρος (Βλα­ντί­μιρ Πούτιν-σ.σ) επα­νει­λημ­μέ­να έχει πει ότι αυτό είναι τμή­μα της δικής μας Ιστο­ρί­ας, της ιστο­ρί­ας την οποία διή­νυ­σε η χώρα μας και η ιστο­ρία πρέ­πει να εκλαμ­βά­νε­ται στο μέγι­στο δυνα­τό με τον τρό­πο που αρμό­ζει”.

Ωστό­σο οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες αυτές για την πρω­το­βου­λία της διοί­κη­σης του Ιδρύ­μα­τος, άρχι­σαν πριν από μερι­κές μέρες, όταν στην ιστο­σε­λί­δα change.org δημο­σιεύ­θη­κε αίτη­ση προς την διοί­κη­ση του Ιδρύ­μα­τος να αφαι­ρέ­σει την πλά­κα.

Την αίτη­ση αυτή μέχρι στιγ­μής, όπως ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο Tass, έχουν υπο­γρά­ψει 5.900 άτο­μα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας