Η «ανάπτυξη» όπως την εννοούν πολιτικοί και τοκογλύφοι…

0
27

Ανά­πτυ­ξη χρειά­ζε­ται ένας κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για να μπο­ρέ­σει κυρί­ως να πλη­ρώ­σει τους τόκους του χρέ­ους του και ίσως λίγο από το κεφά­λαιο του δανεί­ου, έτσι ώστε αυτό να μειω­θεί κάπο­τε …ίσως μετά από 200 χρό­νια.

Οι τοκο­γλύ­φοι δεν ενδια­φέ­ρο­νται για το πως θα επι­τευ­χθεί η ανά­πτυ­ξη και με τι κόστος σε απώ­λεια ανθρω­πί­νων ζωών και περιου­σιών. Τους ενδια­φέ­ρει να πλη­ρω­θούν οι ίδιοι στην ώρα τους για να μην ενερ­γο­ποι­ή­σουν τις κατά­πτυ­στες ρήτρες που περι­λαμ­βά­νο­νται στις δανεια­κές συμ­βά­σεις τις οποί­ες φυσι­κά αγνο­εί ή δεν κατα­νο­εί ο λαός, που καλεί­ται να πλη­ρώ­σει χρέη που δημιούρ­γη­σαν προ­δό­τες πολι­τι­κοί. Αυτό που κάνουν οι κυβερ­νή­σεις για να πλη­ρώ­σουν τους τοκο­γλύ­φους θα μπο­ρού­σε να περι­γρα­φεί πιο απλά όπως παρα­κά­τω:

Φαντα­στεί­τε μία υπερ­πο­λύ­τε­κνη οικο­γέ­νεια με δέκα παι­διά, στην οποία εργά­ζε­ται μόνο ο πατέ­ρας (το κρά­τος) και με το μερο­κά­μα­τό του καλεί­ται να πλη­ρώ­σει και το στε­γα­στι­κό του δάνειο και το φαγη­τό των παι­διών του. Έχο­ντας να επι­λέ­ξει μετα­ξύ της καταγ­γε­λί­ας της δανεια­κής σύμ­βα­σης, που θα τον αφή­σει άστε­γο στους δρό­μους και του να ταΐ­σει τα παι­διά του… επι­λέ­γει αρχι­κά να τους μειώ­σει το φαγη­τό. Στην πορεία επει­δή η Τρά­πε­ζα έχει δικαί­ω­μα να ανε­βά­ζει αυθαί­ρε­τα το επι­τό­κιο …και δεν αρκεί πλέ­ον η μεί­ω­ση της ποσό­τη­τας του φαγη­τού, απο­φα­σί­ζει να εκτε­λέ­σει τα 3 από τα 10 παι­διά του, ώστε να του περισ­σεύ­ουν τα χρή­μα­τα για τους τόκους του δανεί­ου του.

Αφού μεί­ω­σε κατά 30% τα έξο­δα για την ήδη προ­βλη­μα­τι­κή σίτι­ση των παι­διών του …η πλη­ρω­μή του δανεί­ου του συνε­χί­στη­κε κανο­νι­κά.

Με τα μάτια των τοκο­γλύ­φων, όπως δηλα­δή αντι­λαμ­βά­νο­νται τον κόσμο και οι πρά­κτο­ρές τους …πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι …ο πατέ­ρας πέτυ­χε την πολυ­πό­θη­τη ανά­πτυ­ξη δημιουρ­γώ­ντας το περί­φη­μο πλε­ό­να­σμα …ώστε να πλη­ρώ­νει τις δόσεις του στην ώρα τους και να πλη­ρώ­νει με τα ρέστα για τα άκρως απα­ραί­τη­τα.

Το ότι πέτυ­χε το συγκε­κρι­μέ­νο πλε­ό­να­σμα θυσιά­ζο­ντας τρία από τα παι­διά του …δεν ενδια­φέ­ρει κανέ­ναν και ειδι­κά τους τοκο­γλύ­φους, για τους οποί­ους πλέ­ον είναι ένας αξιό­πι­στος δανειο­λή­πτης, με καλή πιστο­λη­πτι­κή εικό­να.

Αυτό κάνουν και τα κρά­τη-προ­τε­κτο­ρά­τα όπως η Ελλά­δα, αυτό έκα­ναν δια της βίας και στην Αργε­ντι­νή.

Εξα­θλί­ω­σαν και τελι­κά σκό­τω­σαν πάρα πολ­λά παι­διά στην Αργε­ντι­νή, αφού το κρά­τος διέ­κο­ψε όλα τα κοι­νω­νι­κά προ­γράμ­μα­τα και σήμε­ρα οι δημο­σιο­γρά­φοι-πρά­κτο­ρες και οι οίκοι αξιο­λό­γη­σης …χει­ρο­κρο­τούν το επί­τευγ­μα της αιμα­τη­ρής αυτής «ανά­πτυ­ξης» …που φυσι­κά είναι κατα­στρο­φή για τον ίδιο τον λαό και ανά­πτυ­ξη μόνο για τα οικο­νο­μι­κά των τοκο­γλύ­φων, των πολι­τι­κών και των δημο­σιο­γρά­φων.

Γι’ αυτό …ας μην χαι­ρό­μα­στε καθό­λου όταν ακού­με ότι έρχε­ται «ανά­πτυ­ξη». Δεν αφο­ρά τα δικά μας οικο­νο­μι­κά, δεν αφο­ρά το εισό­δη­μα του λαού, αλλά τα οικο­νο­μι­κά της κυβέρ­νη­σης και τη δυνα­τό­τη­τα αυτής να πλη­ρώ­νει τους τόκους, από τα πραγ­μα­τι­κά και τα εικο­νι­κά δάνεια, που υπέ­γρα­ψαν στο όνο­μά μας.

Η «ανά­πτυ­ξη» όπως την εννο­ούν πολι­τι­κοί και τοκο­γλύ­φοι… σημαί­νει την οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή ή ακό­μα και τον θάνα­το συναν­θρώ­πων μας …εννο­εί­ται από τις φτω­χό­τε­ρες τάξεις, που εξα­σφά­λι­ζαν με δυσκο­λία τα απα­ραί­τη­τα, ακό­μα και πριν το μεγά­λο κόλ­πο που βάφτι­σαν …«κρί­ση».

Πηγή: Αρί­στου Δοξιά­δη, “Το Αόρα­το Ρήγ­μα”

Πηγή: bankingnews.gr

Πηγή: iefimerida.gr

Πηγή: pri.org

Πηγή: telesurtv.net

Πηγή: theguardian.com

Πηγή: bbc.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας