Το αγγειοχειρουργικό τμήμα του Ευαγγελισμού έμεινε χωρίς μόνιμο γιατρό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Την υπο­στε­λέ­χω­ση του αγγειο­χει­ρουρ­γι­κού τμή­μα­τος του νοσο­κο­μεί­ου Ευαγ­γε­λι­σμός καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου στην οποία σημειώ­νει:

«Με αφορ­μή το περι­στα­τι­κό νέας κοπέ­λας που δια­κο­μί­στη­κε μετά από τρο­χαίο στη Γενι­κή Εφη­με­ρία του νοσο­κο­μεί­ου προ­χτές (14/6) και τελι­κά, μετά από πολ­λές ώρες δια­κο­μί­στη­κε στον Ερυ­θρό καθώς δεν υπήρ­χε για­τρός της απαι­τού­με­νης ειδι­κό­τη­τας, επι­ση­μαί­νου­με προς το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και κάθε άλλο αρμό­διο τα παρα­κά­τω:

Καταγ­γέλ­λου­με για πολ­λο­στή φορά ότι το μεγα­λύ­τε­ρο νοσο­κο­μείο της χώρας παρα­μέ­νει χρό­νια χωρίς οργα­νω­μέ­νο — πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νο Αγγειο­χει­ρουρ­γι­κό Τμή­μα. Ευθύ­νες υπάρ­χουν και σε παλιό­τε­ρες Διοι­κή­σεις που “εξα­φά­νι­σαν” εν μία νυκτί ακό­μη και τη μια θέση ειδι­κευ­μέ­νου Αγγειο­χει­ρουρ­γού (από τον Οργα­νι­σμό του νοσο­κο­μεί­ου) παρό­τι μάλι­στα είχε ήδη προ­κη­ρυ­χθεί, με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει η κρί­ση κι ο διο­ρι­σμός μόνι­μου για­τρού. Ευθύ­νες υπάρ­χουν και στις επό­με­νες Διοι­κή­σεις ως σήμε­ρα, που “αρκού­νται” σε έναν επι­κου­ρι­κό δηλα­δή συμ­βα­σιού­χο — όμη­ρο Αγγειο­χει­ρουρ­γό ο οποί­ος προ­φα­νώς δεν γίνε­ται να εφη­με­ρεύ­ει 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρό­νο!

Η λύση προ­φα­νώς δεν είναι η δια­κο­μι­δή σε άλλα νοσο­κο­μεία — όσο κοντά και να είναι — καθώς είναι απο­λύ­τως σαφές ότι πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται γεω­με­τρι­κά ο κίν­δυ­νος για την υγεία — την αρτι­μέ­λεια, την ίδια τη ζωή των ασθε­νών.

Ως εργα­ζό­με­νοι σε τεταρ­το­βάθ­μιο, επί της ουσί­ας, νοσο­κο­μείο, θεω­ρού­με εκ των ων ουκ άνευ τη δυνα­τό­τη­τα κάλυ­ψης της ανά­γκης για άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση σε χρό­νους μηδε­νι­κούς τέτοιων περι­στα­τι­κών. Το έχου­με επι­ση­μά­νει ανα­ρίθ­μη­τες φορές και με κάθε τρό­πο: Με επι­στο­λές, με κεί­με­να υπο­γε­γραμ­μέ­να από τους συνα­δέλ­φους, με υπο­μνή­μα­τα (κατα­τε­θει­μέ­να και στη Βου­λή), με κινη­το­ποι­ή­σεις και απερ­γί­ες.

Αν και όλοι λοι­πόν γνω­ρί­ζουν, επα­νερ­χό­μα­στε με έμφα­ση σήμε­ρα καθώς συμ­βαί­νει όλο και πιο συχνά να αισθα­νό­μα­στε ανί­σχυ­ροι ακό­μη και μπρο­στά σε σχε­τι­κά απλά περι­στα­τι­κά, την ώρα που η εξέ­λι­ξη της Επι­στή­μης, της Τεχνο­λο­γί­ας κι η εξει­δί­κευ­ση του προ­σω­πι­κού μπο­ρεί να κάνει θαύ­μα­τα.

Ξεκα­θα­ρί­ζου­με ότι δεν πρό­κει­ται να συμ­βι­βα­στού­με με μια κατά­στα­ση που “δια­σφα­λί­ζει” ότι θα χάνο­νται άνθρω­ποι που μπο­ρούν να σωθούν!

Απέ­να­ντι σ’ αυτούς που σήμε­ρα τολ­μούν να πανη­γυ­ρί­ζουν για τις ματω­μέ­νες συμ­φω­νί­ες τους που ανοί­γουν νέο κύκλο επί­θε­σης απέ­να­ντι στα πλα­τιά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, στ’ όνο­μα της “διευ­θέ­τη­σης του χρέ­ους”, εμείς οι μαχό­με­νοι υγειο­νο­μι­κοί με συμ­μά­χους τους ασθε­νείς μας, εργα­ζό­με­νους — συντα­ξιού­χους — άνερ­γους — νεο­λαία, δεν θα στα­μα­τή­σου­με στιγ­μή να παλεύ­ου­με για απο­κλει­στι­κά δημό­σιο, δωρε­άν σύστη­μα υγεί­ας με βάση τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες και χωρίς επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση.

Απαι­τού­με άμε­ση κάλυ­ψη με ειδι­κευ­μέ­νους μόνι­μους για­τρούς — αλλά και ειδι­κευό­με­νους — στην κρί­σι­μη ειδι­κό­τη­τα της Αγγειο­χει­ρουρ­γι­κής στα πλαί­σια οργα­νω­μέ­νου Αγγειο­χει­ρουρ­γι­κού Τμή­μα­τος με τις ανά­λο­γες κλί­νες, τον εξο­πλι­σμό και όλο το προ­σω­πι­κό των υπό­λοι­πων κι εντε­λώς, απα­ραί­τη­των ειδι­κο­τή­των (νοση­λευ­τές κ.λπ)», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου.

Πηγή: 902.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας