Ανοίγει «επιτέλους» η αγορά εργασίας …στις φυλακές

0
62

Στην κάλυ­ψη θέσε­ων με μόνι­μους υπαλ­λή­λους στα σωφρο­νι­στι­κά ιδρύ­μα­τα ετοι­μά­ζει το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης μέσω ΑΣΕΠ.

Στα γρα­φεία του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Επι­λο­γής Προ­σω­πι­κού, βρί­σκε­ται ήδη το αίτη­μα του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης για την προ­κή­ρυ­ξη δια­γω­νι­σμού από την Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή για την πρό­σλη­ψη 588 μόνι­μων υπαλ­λή­λων σε φυλα­κές της χώρας.

Η συγκε­κρι­μέ­νη προ­κή­ρυ­ξη σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί στα τέλη Ιανουα­ρί­ου ή αρχές Φεβρουα­ρί­ου.

Οι θέσεις αφο­ρούν εκπαι­δευ­τι­κές βαθ­μί­δες (Δ.Ε), (Τ.Ε) και (Π.Ε). Ανά­με­σα στις ειδι­κό­τη­τες που θα καλυ­φθούν είναι: για­τροί, νοση­λευ­τές, υπάλ­λη­λοι φύλα­ξης, προ­σω­πι­κό εξω­τε­ρι­κής φρού­ρη­σης, σωφρο­νι­στι­κοί υπάλ­λη­λοι, κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί, ψυχο­λό­γοι κ.ά.

Στη Διαύ­γεια έχει δημο­σιευ­θεί από­φα­ση της ανα­πλη­ρώ­τριας υπουρ­γού Εργα­σί­ας, κ. Φωτί­ου, με την οποία καθο­ρί­ζο­νται οι θέσεις που θα κατα­λη­φθούν από τους «προ­στα­τευο­μέ­νους» του ΟΑΕΔ. Συγκε­κρι­μέ­να, καθο­ρί­ζε­ται ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θέσε­ων εργα­σί­ας στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, που πρό­κει­ται να πλη­ρω­θούν από άτο­μα που προ­στα­τεύ­ο­νται από τις δια­τά­ξεις του ν. 2643/1998, σε σαρά­ντα πέντε (45).

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας