Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια νέας δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Ανοί­γει ο δρό­μος για τη διε­νέρ­γεια νέας δημο­πρα­σί­ας από το ΕΣΡ για την αδειο­δό­τη­ση ιδιω­τι­κών τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών μετά την τρο­πο­λο­γία που κατα­τέ­θη­κε σήμε­ρα στη Βου­λή από το υπουρ­γείο Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Ενη­μέ­ρω­σης.

 

Η τρο­πο­λο­γία αφο­ρά την κατάρ­γη­ση του επί­μα­χου άρθρου 2Α του Νόμου 4339/2015, που προ­έ­βλε­πε ότι ο αριθ­μός των αδειών για ιδιω­τι­κούς σταθ­μούς «εθνι­κής εμβέ­λειας ενη­με­ρω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος γενι­κού περιε­χο­μέ­νου ορί­ζε­ται σε 4», ενώ προ­στί­θε­ται ότι «το πρό­γραμ­μα των παρό­χων περιε­χο­μέ­νου επί­γειας ψηφια­κής τηλε­ο­πτι­κής ευρυ­εκ­πο­μπής ελεύ­θε­ρης λήψης όλων των κατη­γο­ριών θα μετα­δί­δε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά σε υψη­λή ευκρί­νεια (high definition), καθό­λη τη διάρ­κεια ισχύ­ος της άδειας, και ταυ­τό­χρο­να σε τυπι­κή ευκρί­νεια (standard definition) μέχρι τις 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021».

Σε δελ­τίο Τύπου του υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Πολι­τι­κής υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι «με προη­γού­με­νη τρο­πο­λο­γία, που ψηφί­στη­κε το Νοέμ­βριο του 2016, είχε ανα­στα­λεί η εφαρ­μο­γή του συγκε­κρι­μέ­νου άρθρου μέχρι τη δημο­σί­ευ­ση της από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, κάτι που έγι­νε τον Ιανουά­ριο του 2017 και ενό­ψει των προ­σπα­θειών συγκρό­τη­σης νέου Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των κομ­μά­των της Βου­λής».

Παράλ­λη­λα, επι­ση­μαί­νε­ται ότι «μετά την ψήφι­ση της τρο­πο­λο­γί­ας, το ΕΣΡ θα κλη­θεί να κατα­θέ­σει τη γνώ­μη του για τον αριθ­μό των τηλε­ο­πτι­κών αδειών που θα πρέ­πει να δημο­πρα­τη­θούν, όπως και για την ελά­χι­στη τιμή εκκί­νη­σης για κάθε μία από αυτές, οπό­τε ανοί­γει, κατ’ αυτόν τον τρό­πο, ο δρό­μος για τη διε­νέρ­γεια νέας δημο­πρα­σί­ας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας