Αντί για επιστήμονα επιστρατεύουν βιβλιοπώλη για να μας ενημερώσει για την «θεραπευτική» ιδιότητα της κάνναβης

| upd 23 Δεκεμβρίου 2017 21:42
0
40

Έναν βιβλιο­πώ­λη που δήθεν θερά­πευ­σε καρ­κί­νο του δέρ­μα­τος με λάδι μαρι­χουά­νας φέρ­νουν στην Ελλά­δα, για να δημιουρ­γή­σουν κύμα οπα­δών της απο­ποι­νι­κο­ποί­η­σης …δήθεν για ιατρι­κούς λόγους.

Βέβαια ο καρ­κί­νος που θερά­πευ­σε ήταν στο δικό του δέρ­μα… και «τυχαία» είπε να που­λή­σει τη μαγι­κή συντα­γή για το «μαγι­κό» υγρό και στους απελ­πι­σμέ­νους ασθε­νείς.

Δίνει οδη­γί­ες πως να το φτιά­ξει κάποιος μόνος του… οπό­τε …αν δεν δει κανέ­να απο­τέ­λε­σμα …εννο­εί­ται …θα έχει κάνει κάπου λάθος στη «συντα­γή» και στον τρό­πο παρα­σκευ­ής και στα υλι­κά.

Δεν φέρ­νουν για­τρό, δεν φέρ­νουν βιο­χη­μι­κό …αλλά έναν βιβλιο­πώ­λη που «αυτο­θε­ρα­πεύ­τη­κε». Άλλω­στε πλού­τι­σαν όλοι οι απα­τε­ώ­νες της τηλε­ό­ρα­σης που­λώ­ντας μαγι­κά βότα­να …για­τί να μην πλου­τί­σει κι αυτός;

Μάλι­στα, σε επι­στη­μο­νι­κά πει­ρά­μα­τα έχει απο­δει­χτεί, ότι οι ουσί­ες που περιέ­χει η κάν­να­βη, όχι μόνο δεν θερα­πεύ­ουν, αλλά μπο­ρεί να ευνο­ή­σουν την εξέ­λι­ξη του καρ­κί­νου …δίνο­ντας νέα ώθη­ση στα καρ­κι­νι­κά κύτ­τα­ρα.

Δεν υπάρ­χει καμία επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη που να απέ­δει­ξε την παρα­μι­κρή θερα­πευ­τι­κή ιδιό­τη­τα της κάν­να­βης …και αν υπήρ­χε ακό­μα …κανέ­νας νόμος και ποτέ δεν απα­γό­ρευ­σε την κυκλο­φο­ρία φαρ­μά­κου, που να περιέ­χει οποια­δή­πο­τε θερα­πευ­τι­κή ουσία, απ’ όπου κι αν προ­έρ­χε­ται. Όπως νόμι­μα κυκλο­φο­ρούν οπιού­χα φάρ­μα­κα, όπως η μορ­φί­νη, από την οποία παρά­γε­ται και η ηρω­ί­νη, έτσι θα μπο­ρού­σαν πολύ εύκο­λα να κυκλο­φο­ρούν χάπια με τις «θερα­πευ­τι­κές» ουσί­ες της κάν­να­βης …που όμως δεν υπάρ­χουν τέτοιες.

Με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙ­ΖΑ-Soros …πρέ­πει να επι­σπεύ­σουν την ψήφι­ση των σχε­τι­κών νόμων, ώστε τα ξένα αφε­ντι­κά να απο­κτή­σουν νέα έσο­δα από την μονο­πω­λια­κή υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση, που θα επι­βάλ­λουν στην χρή­ση της κάν­να­βης …όπως ακρι­βώς έκα­ναν με τον καπνό.

Αυτοί που νομί­ζουν ότι η απο­ποι­νι­κο­ποί­η­ση της κάν­να­βης για να «σωθού­με» από τον καρ­κί­νο …είναι «επα­νά­στα­ση» που προ­ω­θεί ο Soros, το Forbes και το CNN …απο­τε­λούν τη ζωντα­νή από­δει­ξη των σοβα­ρών επι­πλο­κών που έχει η χρή­ση της κάν­να­βης στον ανθρώ­πι­νο εγκέ­φα­λο.

Πηγή: zougla.gr

Πηγή: skepdic.com

Πηγή: money.cnn.com

Πηγή: dailymail.co.uk

Πηγή: forbes.com

Πηγή: sciencebasedmedicine.org
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας