Άντρος Σωτηρίου: Με τα «προσόντα» του καρφιτσωμένα στο …πέτο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

«…Και λόγω προ­σό­ντων …διο­ρί­στη­κα ενδιά­με­σος μετα­ξύ των Ηνω­μέ­νων Εθνών και του Κυπρια­κού Στρα­τού»… μας λέει ο Άντρος Σωτη­ρί­ου με τα προ­σό­ντα καρ­φι­τσω­μέ­να στο πέτο.

…“Για να γίνεις απο­δε­κτός στον τεκτο­νι­σμό πρέ­πει να είσαι οικο­νο­μι­κά ανε­ξάρ­τη­τος” λέει άλλος Τέκτων… αλλιώς ποιος θα πλη­ρώ­νει τη συν­δρο­μή σου εξυ­πνά­κια; Οι άλλοι “γεν­ναιό­δω­ροι και φιλάν­θρω­ποι” συνά­δελ­φοι τέκτο­νες;

Όλοι πρά­κτο­ρες των Άγγλων φυσι­κά… και υπη­ρέ­τες Αγγλι­κών Στο­ών.

Κι έτσι στέ­φθη­κε με από­λυ­τη επι­τυ­χία η εισβο­λή του Αττί­λα κι ο δια­με­λι­σμός της Κύπρου.

Ακούς να υπε­ρη­φα­νεύ­ο­νται για όλους τους πανί­σχυ­ρους πολι­τι­κούς που ήταν Τέκτο­νες αλλά δεν μας λένε ποτέ ποιους υπη­ρε­τούν πραγ­μα­τι­κά αυτοί οι πανί­σχυ­ροι Τέκτο­νες.

Αν δεν ήταν όλοι πρά­κτο­ρες των ξένων, δεν θα μπο­ρού­σε να στα­θεί ποτέ στην Ελλά­δα ούτε η Χού­ντα της CIA και της Μοσάντ… ούτε η σημε­ρι­νή Χού­ντα των ξένων τοκο­γλύ­φων, που σκο­τώ­νει Έλλη­νες και τους αρπά­ζει τη Δημό­σια και την Ιδιω­τι­κή Περιου­σία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας