Απάντηση για τις κυρώσεις της Ε.Ε. ετοιμάζει η Ρωσία!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Η από­φα­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης να παρα­τεί­νει τις οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις σε βάρος της Ρωσί­ας για έξι μήνες, έως την 31η Ιανουα­ρί­ου του 2018, επει­δή δεν δια­πί­στω­σε καμία πρό­ο­δο στην εφαρ­μο­γή των συμ­φω­νιών του Μινσκ για την Ουκρα­νία από μέρους της Ρωσί­ας, δεν εξέ­πλη­ξε το Κρεμ­λί­νο.

Ο επι­κε­φα­λής της διεύ­θυν­σης ευρω­παϊ­κής συνερ­γα­σί­ας του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Αντρέι Κέλιν, σημεί­ω­σε ότι «δεν υπάρ­χει τίπο­τα το νέο για μας στην περί­πτω­ση αυτή» όπως και ότι «το πλέ­ον σημα­ντι­κό είναι ότι οι κυρώ­σεις δεν πέτυ­χαν τους στό­χους εκεί­νους χάριν των οποί­ων επι­βλή­θη­καν, δηλα­δή δεν άλλα­ξαν την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας και δεν ασκούν καμία επί­δρα­ση στην κατά­στα­ση που υπάρ­χει γύρω από την ουκρα­νι­κή διέ­νε­ξη».

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Αλε­ξέι Μεσκόφ, από την πλευ­ρά του δήλω­σε απευ­θυ­νό­με­νος προς τους δημο­σιο­γρά­φους ότι η παρά­τα­ση των κυρώ­σε­ων «προ­κα­λεί θλί­ψη», υπεν­θυ­μί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι από τις κυρώ­σεις και τα ρωσι­κά αντί­με­τρα υπο­φέ­ρουν οι οικο­νο­μί­ες των χωρών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Ωστό­σο η από­φα­ση αυτή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η οποία ελή­φθη μετά τις ειση­γή­σεις του Γάλ­λου προ­έ­δρου, Εμα­νου­έλ Μακρόν, και της Γερ­μα­νί­δας καγκε­λα­ρί­ου, Άγγε­λα Μέρ­κελ, δεν άφη­σε αδιά­φο­ρο το Κρεμ­λί­νο, το οποίο έδει­ξε ότι είναι δια­τε­θει­μέ­νο να απα­ντή­σει με τον δικό του τρό­πο, κάτι που άφη­σε σαφώς να εννοη­θεί ο εκπρό­σω­πος τύπου του Ρώσου προ­έ­δρου, Ντμί­τρι Πεσκόφ , όταν δήλω­νε ότι η Μόσχα θα απα­ντή­σει στην παρά­τα­ση των κυρώ­σε­ων. «Την αρχή της αμοι­βαιό­τη­τας δεν την έχει καταρ­γή­σει κανείς» δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Ντμί­τρι Πεσκόφ , απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κό ερώ­τη­μα που του ετέ­θη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας