Από 21 Ιούνη μέχρι και τις 14 Ιούλη η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8
Πηγή: Eurokinissi

Από αύριο, Τετάρ­τη 21 Ιού­νη, μέχρι και την Παρα­σκευή 14 Ιού­λη θα μπο­ρούν οι υπο­ψή­φιοι των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων να υπο­βά­λουν το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο.

 

Ανα­λυ­τι­κά, οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να απευ­θυν­θούν στο λύκειο τους από αύριο, Τετάρ­τη, και έπει­τα για να απο­κτή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password). Με αυτόν τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό θα μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελε­τούν το μηχα­νο­γρα­φι­κό τους και σε πρώ­το στά­διο να κάνουν κάποιες προ­σω­ρι­νές προ­τι­μή­σεις (προ­σω­ρι­νή απο­θή­κευ­ση).

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της ανα­κοί­νω­σης των βαθ­μών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, όλοι οι υπο­ψή­φιοι στην ίδια ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση θα πρέ­πει να «κλει­δώ­σουν» το τελι­κό τους μηχα­νο­γρα­φι­κό (επι­λέ­γο­ντας «Ορι­στι­κο­ποί­η­ση») μέχρι και τις 14 Ιού­λη. Μετά την ορι­στι­κο­ποί­η­ση, το μηχα­νο­γρα­φι­κό κατα­χω­ρεί­ται στη βάση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και καμία τρο­πο­ποί­η­ση από τους υπο­ψη­φί­ους δεν είναι πλέ­ον δυνα­τή, χωρίς τη μεσο­λά­βη­ση της σχο­λι­κής μονά­δας. Προ­τεί­νε­ται οι υπο­ψή­φιοι να εκτυ­πώ­σουν ή και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Σημειώ­νε­ται ότι η προ­θε­σμία είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο. Αυτό πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι όσοι δεν υπο­βά­λουν μηχα­νο­γρα­φι­κό εμπρό­θε­σμα, θα απο­κλει­στούν από την εισα­γω­γή τους στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση για φέτος.

Μηχα­νο­γρα­φι­κό δελ­τίο μπο­ρούν να υπο­βά­λουν:

  • όσοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φέτος, και εφό­σον κατέ­χουν ή απο­κτούν απο­λυ­τή­ριο (οι υπο­ψή­φιοι ΓΕΛ) και απο­λυ­τή­ριο και πτυ­χίο (οι υπο­ψή­φιοι ΕΠΑΛ).
  • όσοι από­φοι­τοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις των ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016, διεκ­δι­κώ­ντας φέτος το 10% των θέσε­ων εισα­κτέ­ων, χωρίς νέα εξέ­τα­ση. Όσοι από­φοι­τοι είναι υπο­ψή­φιοι για το 10%, συμ­με­τέ­χουν στη δια­δι­κα­σία επι­λο­γής με τα μόρια που είχαν επι­τύ­χει στην τελευ­ταία τους εξέ­τα­ση. Οι υπο­ψή­φιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα ή δικαί­ω­μα να εξε­τα­στούν ξανά σε ειδι­κό μάθη­μα ή στα αγω­νί­σμα­τα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυ­πο­λο­γί­ζο­νται τα μόρια που είχαν επι­τύ­χει στην τελευ­ταία τους εξέ­τα­ση.

Οι υπο­ψή­φιοι, που παρα­πέ­μπο­νται στις επα­να­λη­πτι­κές πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις του Σεπτεμ­βρί­ου, κατα­θέ­τουν μηχα­νο­γρα­φι­κό με τις προ­τι­μή­σεις τους, μαζί με τους υπο­ψη­φί­ους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτι­κής εξε­τα­στι­κής περιό­δου, δηλα­δή την ίδια περί­ο­δο 21 Ιού­νη με 14 Ιού­λη 2017.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας