Από το ΝΑΤΟ στον «αντιφασιστικό αγώνα» ως ρουφιάνος του ΝΑΤΟ στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
47

Ήταν ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ στο Αφγα­νι­στάν …αλλά μετα­νό­η­σε και μην γελά­τε! Ήρθε στην Ελλά­δα …κι αντί για ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ… έγι­νε ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ στην ΑΝΤΑΡCIA… Και προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν …ότι άλλα­ξε ο άνθρω­πος.

Πηγή: protothema.gr

Η ΑΝΤΑΡCIA έκα­νε επί­θε­ση στο ΙΡΑΝ… όπως το ΝΑΤΟ και το ISIS, έκα­νε επί­θε­ση στον Άσαντ, όπως το ΝΑΤΟ και το ISIS και έκα­νε κι επί­θε­ση στον Σίσι, όπως το ΝΑΤΟ και το ISIS. Και για να μην κατα­λά­βουν οι ψηφο­φό­ροι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τι τρέ­χει… μιλά­ει κατά του ΝΑΤΟ. Όπως ο Τσί­πρας έσχι­ζε τα Μνη­μό­νια στα λόγια και μετά τα υπέ­γρα­φε δύο-δύο στην πρά­ξη… έτσι κι η ΑΝΤΑΡCIA… έχει ακρι­βώς τους ίδιους εχθρούς με το ΝΑΤΟ… αλλά κάπως όψι­μα θυμή­θη­καν να παρα­στή­σουν τους αντι­ΝΑ­ΤΟΪ­κούς…

Πηγή: antarsya.gr

Η ΑΝΤΑΡCIA έχει ήδη εκπαι­δεύ­σει στρα­τό φανα­τι­σμέ­νων αγράμ­μα­των πιθή­κων, έτοι­μο να επι­τε­θεί όπου χρεια­στεί. Ένα κοντέι­νερ σπα­θιά θα χρεια­στούν μόνο…

Αισθαν­θεί­τε τον «δημο­κρα­τι­κό αντι­φα­σι­σμό» που οργα­νώ­νουν οι πρά­κτο­ρες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Τέτοια «δημο­κρα­τία» όπου το νόμι­σμα, τα δημό­σια έσο­δα και την περιου­σία του Δημο­σί­ου τα ελέγ­χουν ξένοι ιδιώ­τες …πρέ­πει να την προ­στα­τέ­ψουν με κάθε μέσο… Είναι πολ­λά τα λεφτά φίλοι…
Είδα­τε να χρη­σι­μο­ποιούν τον στρα­τό αυτόν ενά­ντια στους τοκο­γλύ­φους, ενά­ντια στους δολο­φό­νους των Μου­σουλ­μά­νων στα Αρα­βι­κά Κρά­τη, ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, το Ισρα­ήλ, τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, ενά­ντια στο Κεφά­λαιο; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! Το τρο­μο­κρα­τι­κό σόου είχε έναν μονα­δι­κό απο­δέ­κτη… τον ψηφο­φό­ρο, το θύμα της Ελίτ κι όχι την Ελίτ φυσι­κά.

Οι μου­σουλ­μά­νοι της Θρά­κης εξε­λί­χθη­καν σε φιλο­χρι­στια­νούς, κι έτσι άλλα­ξε ο σχε­δια­σμός. Αν χρεια­στεί να ανα­τρα­πεί κάποια ανυ­πά­κουη κυβέρ­νη­ση …μπο­ρούν να ανα­λά­βουν μερι­κές χιλιά­δες μετα­να­στών στο κέντρο της Αθή­νας, καθο­δη­γού­με­νοι από καλο­πλη­ρω­μέ­νους πρά­κτο­ρες ξένων πρε­σβειών.

Η εκπαί­δευ­ση είχε ξεκι­νή­σει με τα επει­σό­δια που προ­κά­λε­σαν δήθεν για ένα σκι­σμέ­νο Κορά­νι που ποτέ δεν υπήρ­ξε τελι­κά, αλλά και με κάποιες υπαί­θριες προ­σευ­χές κ.λπ. Η συντα­γή της φήμης και της εμπλο­κής των ΜΜΕ στη διά­δο­σή της …όπως και στη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση, όπως στην Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, όπως στη Ρωσι­κή Επα­νά­στα­ση …είναι πάντα μπρο­στά μας.

Οι πιστοί μου­σουλ­μά­νοι καθο­δη­γού­με­νοι από άθε­ους της ΑΝΤΑΡCIA δια­μαρ­τύ­ρο­νται για θρη­σκευ­τι­κά θέμα­τα! …Κάτι φυσι­κά πολύ ύπο­πτο και βρώ­μι­κο και που επε­σή­μα­νε κι ένας μου­φτής σε συνέ­ντευ­ξή του.

Οι πρά­κτο­ρες ξέρουν να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την εσω­τε­ρι­κή οργή που χαρα­κτη­ρί­ζει κάθε μειο­νό­τη­τα σε μία κοι­νω­νία.

Δεν είναι τυχαίο που ο Soros έρι­χνε εκα­τομ­μύ­ρια σε πρά­κτο­ρες που παρί­στα­ναν τους «εξορ­γι­σμέ­νους» μαύ­ρους, να σπά­νε το σύμπαν σε Αμε­ρι­κά­νι­κες Πολι­τεί­ες.

Πηγή: washingtontimes.com

O ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ που επα­νήλ­θε δήθεν στον σωστό αντι­φα­σι­στι­κό δρό­μο δεν προ­βάλ­λε­ται τυχαία στην πρώ­τη σε κυκλο­φο­ρία εφη­με­ρί­δα του Κεφα­λαί­ου…

Πρέ­πει να τον καθιε­ρώ­σουν στη συνεί­δη­ση των ξένων μου­σουλ­μά­νων της Ελλά­δας ως αρχη­γό, ως «αντι­φα­σί­στα».

Τι σύμ­πτω­ση πάλι; Ο περιού­σιος και πεντα­κά­θα­ρος εφο­πλι­στής Βίκτωρ Ρέστης, ιδιο­κτή­της του Θέμα­τος, μαζί με τους τοκο­γλύ­φους της Πει­ραιώς …πάντα στο πλευ­ρό των «επα­να­στα­τών».

Κι ο Μπό­μπο­λας, κι ο Ψυχά­ρης, επα­να­στά­τες τότε με τον Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λο και τον Φύσ­σα, κι η Τεγο­πού­λου με τους Ιούς, κι ο Αλα­φού­ζος με την Ελλη­νο­φρέ­νεια, κι ο Κοντο­μη­νάς επί­σης με την Ελλη­νο­φρέ­νεια Νο.2, κι ο Κυρια­κού με το Vice…

Δεν υπάρ­χει εφο­πλι­στής που να μην σπρώ­χνει την «επα­νά­στα­ση» από τα μέσα που ελέγ­χει…

Ακό­μα κι ο αντι­κα­πι­τα­λι­στής δικη­γό­ρος Ραγκού­σης …πάντα στο πλευ­ρό της επα­νά­στα­σης…

Πηγή: tvxs.gr

Αν είναι να περι­μέ­νουν την «επα­νά­στα­ση» να την κάνουν οι φτω­χοί, δηλα­δή τα θύμα­τα της Ελίτ, κάη­καν…

Η Ελίτ δεν μπο­ρεί να περι­μέ­νει… κάνει την επα­νά­στα­ση μόνη της …και οι φτω­χοί γίνο­νται φτω­χό­τε­ροι και οι επα­να­στά­τες της Ελίτ ακό­μα πλου­σιό­τε­ροι.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας