Απόλυτη δικαίωση Βεργίνα: Πρόστιμο €26,7 εκατ. στη Heineken από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
35

UPD: 15 Ιου­λί­ου 2017, 13:19

Το AZ News στην αμεί­ω­τη προ­σπά­θειά του για έγκυ­ρη και έγκαι­ρη ενη­μέ­ρω­ση, θέλει να ζητή­σει συγ­γνώ­μη από τους ανα­γνώ­στες του σε ό,τι αφο­ρά στην εσφαλ­μέ­νη ανα­φο­ρά στο παρόν άρθρο, που προ­ήλ­θε από ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το ιστο­λό­γιο του “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ LIVE”, και ταυ­το­χρό­νως να τους ευχα­ρι­στή­σει για την επι­σή­μαν­ση του λάθους. Σαφώς και δεν πρό­κει­ται για απο­ζη­μί­ω­ση 26,7 εκατ. ευρώ προς τη μπύ­ρα Βερ­γί­να, αλλά για από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Αθη­νών, με την οποία επι­κυ­ρώ­θη­κε, εν μέρει, η από­φα­ση της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού κατά της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας, στην οποία, έπει­τα από ανα­προ­σαρ­μο­γή, επι­βλή­θη­κε το πρό­στι­μο των 26,7 εκατ. ευρώ.

Η είδη­ση στις πραγ­μα­τι­κές της δια­στά­σεις έχει ως εξής:

Με ικα­νο­ποί­η­ση έγι­νε δεκτή από την Ζυθο­ποι­ία Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης η από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Αθη­νών, με την οποία επι­κυ­ρώ­θη­κε, εν μέρει, η από­φα­ση της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού κατά της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας, στην οποία, έπει­τα από ανα­προ­σαρ­μο­γή, επι­βλή­θη­κε το πρό­στι­μο των 26,7 εκατ. ευρώ.

Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό της από­φα­σης (4055/2017), η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία, ιδιο­κτη­σί­ας κατά 98,8% της ολλαν­δι­κής Heineken, εφάρ­μο­ζε για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες πρα­κτι­κές που είναι αντί­θε­τες στην ελλη­νι­κή και ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία περί προ­στα­σί­ας του αντα­γω­νι­σμού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στην Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία έχει αρχι­κώς επι­βλη­θεί πρό­στι­μο 31,4 εκατ. ευρώ από την Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού, το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­στι­μο που έχει επι­βλη­θεί για κατά­χρη­ση δεσπό­ζου­σας θέσης από την Επι­τρο­πή (δεί­τε το φάκε­λο της υπό­θε­σης εδώ).

«Η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού και τώρα και το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο επι­κύ­ρω­σαν την παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Heineken στην Ελλά­δα, μέσω της θυγα­τρι­κής της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας.», δήλω­σε ο κ. Δημή­τρης Πολι­τό­που­λος, ένας εκ των ιδρυ­τών της Ζυθο­ποι­ί­ας Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης.

Ήδη από τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο, η Ζυθο­ποι­ία Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης έχει κατα­θέ­σει αγω­γή απο­ζη­μί­ω­σης άνω των 100 εκατ. ευρώ σε ολλαν­δι­κό δικα­στή­ριο ενα­ντί­ον της Heineken N.V. και της θυγα­τρι­κής της, Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας, επι­κα­λού­με­νη ως επι­χεί­ρη­μα την κατά­χρη­ση της δεσπό­ζου­σας θέσης της τελευ­ταί­ας στην ελλη­νι­κή αγο­ρά. (βλέ­πε επί­σης: lawspot.gr)

Πηγή: athenianbrewery.gr


Με 
ανα­κοί­νω­σή της, η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία επι­ση­μαί­νει στις 2 Μαρ­τί­ου 2017, τέσ­σε­ρις μήνες πριν την έκδο­ση της από­φα­σης του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου Αθη­νών, πως από την αρχή έχει δηλώ­σει ότι θεω­ρεί την από­φα­ση της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού εντε­λώς αβά­σι­μη και έχει προ­σφύ­γει ενα­ντί­ον της στο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο, αμφι­σβη­τώ­ντας, μετα­ξύ άλλων, την αξιο­πι­στία των υπο­βλη­θέ­ντων απο­δει­κτι­κών μέσων, με την από­φα­ση επί της προ­σφυ­γής να εκκρε­μεί.

Η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία ανα­φέ­ρει επί­σης ότι «η Ζυθο­ποι­ία Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης προ­σφεύ­γει στα Ολλαν­δι­κά δικα­στή­ρια ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη νομι­κές ενέρ­γειες της ίδιας υπό­θε­σης στην ελλη­νι­κή δικαιο­σύ­νη, στην οποία η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία έχει εμπι­στο­σύ­νη», τονί­ζο­ντας ότι «σε κάθε περί­πτω­ση τόσο η Heineken N.V. όσο και η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία, θα προ­βούν σε κάθε νόμι­μη ενέρ­γεια στο πλαί­σιο της υπε­ρά­σπι­σής τους».

Όπως ανα­φέ­ρει το dutchnews.nl, το 2007 η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή επέ­βα­λε πρό­στι­μο ύψους 198 εκατ. Ευρώ στη Heineken για καρ­τέλ στην ολλαν­δι­κή αγο­ρά μπύ­ρας, με το πρό­στι­μο να επι­κυ­ρώ­νε­ται αργό­τε­ρα και από το Δικα­στή­ριο της Ε.Ε. (βλέ­πε επί­σης: lawspot.gr)

Σήμε­ρα, από την πλευ­ρά της, η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία με δύο ανα­κοι­νώ­σεις της (α. 04.07.2017, β. 11.07.2007), δήλω­σε εκ νέου ότι «εμπι­στεύ­ε­ται ότι η Ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη θα την δικαιώ­σει στον επό­με­νο βαθ­μό, για αυτό και θα συνε­χί­σει να μάχε­ται προς υπο­στή­ρι­ξη των θέσε­ών της, στο μέτρο που θεω­ρεί ότι η Από­φα­ση της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού δεν ήταν δίκαιη». Κι όταν μιλά για δικαί­ω­ση στον επό­με­νο βαθ­μό, εννο­εί σαφώς το ΣτΕ.

Πηγή: athenianbrewery.gr
Πηγή: athenianbrewery.gr

Στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας λοι­πόν θα συνε­χι­σθεί η προ­σπά­θεια της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας για μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση ή ακό­μη και πλή­ρη ακύ­ρω­ση του προ­στί­μου που της επι­βλή­θη­κε από την Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού με την κατη­γο­ρία της κατά­χρη­σης δεσπό­ζου­σας θέσης. Θα κατα­θέ­σει αίτη­ση αναί­ρε­σης της από­φα­σης του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου, στο οποίο είχε αρχι­κά προ­σφύ­γει κατά της από­φα­σης της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού, διό­τι το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο απο­φά­σι­σε τελι­κώς μικρή μεί­ω­ση του προ­στί­μου, μόλις κατά 15% σε σύγκρι­ση με το αρχι­κό, στα 26,73 εκατ. Ευρώ, κάνο­ντας δεκτά λίγα μόνο από τα επι­χει­ρή­μα­τα της εται­ρεί­ας. Η από­φα­ση του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου 4055/2017 κοι­νο­ποι­ή­θη­κε στις 04.07.2017 στα εμπλε­κό­με­να μέρη. (βλέ­πε επί­σης: kathimerini.gr)

Ολό­κλη­ρη η από­φα­ση 4055/2017 του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τεί­ου:

A4055-2017 by aznews.site on Scribd

Το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε το αίτη­μα της εται­ρεί­ας για παρα­γρα­φή των αδι­κη­μά­των, ενώ δεν δέχθη­κε ότι ήταν υπαί­τια η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού για την καθυ­στέ­ρη­ση στην έκδο­ση από­φα­σης. Αντι­θέ­τως, μάλι­στα, το δικα­στή­ριο φέρε­ται να έκρι­νε ως λογι­κή τη μεγά­λη χρο­νι­κή διάρ­κεια μέχρι την έκδο­ση της από­φα­σης, θεω­ρώ­ντας ότι η ίδια η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία με συγκε­κρι­μέ­νες ενέρ­γειές της καθυ­στέ­ρη­σε τη δια­δι­κα­σία (για παρά­δειγ­μα, η προ­σφυ­γή της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας στη Δικαιο­σύ­νη κατά της από­φα­σης της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού για συνεκ­δί­κα­ση της αυτε­πάγ­γελ­της έρευ­νας της αρχής και των σχε­τι­κών καταγ­γε­λιών της Μύθος Ζυθο­ποι­ία). (βλέ­πε επί­σης: kathimerini.gr)

 


Η προη­γού­με­νη εσφαλ­μέ­νη ανάρ­τη­ση που ανα­δη­μο­σιεύ­σα­με από το “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ LIVE”:

Το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο κατα­δί­κα­σε την Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία, ιδιο­κτη­σί­ας κατά 98,9% της Heineken, να πλη­ρώ­σει 26,7 εκατ. ευρώ στην μπύ­ρα Βερ­γί­να για κατα­χρη­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά ενα­ντί­ον της.

Ο  ιδρυ­τής της Ζυθο­ποι­ί­ας Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης που παρά­γει την μπύ­ρα Βερ­γί­να, Δημή­τρης Πολι­τό­που­λος δηλώ­νει ότι πρό­κει­ται για μεγά­λη δικαί­ω­ση του πολυ­ε­τούς αγώ­να του.

Όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση της ΖΜΘ, πρό­κει­ται για μια από­φα­ση που στη­ρί­ζει τις απαι­τή­σεις της εται­ρεί­ας για απο­ζη­μί­ω­ση ύψους 100 εκατ. ευρώ κατά της μεγα­λύ­τε­ρης ζυθο­ποι­ί­ας στην Ευρώ­πη, για ζημία που υπέ­στη από την κατα­χρη­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας.

Το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο επι­κύ­ρω­σε κατ’ ουσί­αν την από­φα­ση που εξέ­δω­σε η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού (ΕΠΑΝΤ) το 2015, με την οποία δια­πί­στω­σε ότι η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία, θυγα­τρι­κή εται­ρεία της Heineken NV στην Ελλά­δα, εφάρ­μο­ζε για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες παρά­νο­μες και αντι-αντα­γω­νι­στι­κές πρα­κτι­κές στην Ελλά­δα.

Μετά από έρευ­να της ΕΠΑΝΤ που διήρ­κη­σε 12 χρό­νια, τη μεγα­λύ­τε­ρη σε διάρ­κεια που έχει πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, απο­δεί­χθη­κε ότι η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία κατα­χρά­στη­κε τη δεσπό­ζου­σα θέση της στην ελλη­νι­κή αγο­ρά ζύθου, παρα­βιά­ζο­ντας την Ελλη­νι­κή και Ευρω­παϊ­κή Νομο­θε­σία Προ­στα­σί­ας του Αντα­γω­νι­σμού.

Να τονι­στεί ότι το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο επι­κύ­ρω­σε την από­φα­ση της ΕΠΑΝΤ και μετά από ανα­προ­σαρ­μο­γή του αρχι­κού προ­στί­μου, επέ­βα­λε το πρό­στι­μο-ρεκόρ των 26,7 εκατ. ευρώ στην Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία.

Όπως επι­ση­μαί­νει η ανα­κοί­νω­ση, η ΕΠΑΝΤ κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νάς της, βρή­κε αδιά­σει­στα στοι­χεία ότι η Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία, που στην Ελλά­δα δια­κι­νεί τα σήμα­τα ΑΛΦΑ, Amstel και Heineken, εφάρ­μο­ζε μια ενιαία και στο­χευ­μέ­νη πολι­τι­κή για τον απο­κλει­σμό και τον περιο­ρι­σμό των δυνα­το­τή­των ανά­πτυ­ξης των αντα­γω­νι­στών της από όλα τα κανά­λια δια­νο­μής, είτε αφο­ρού­σαν δια­νο­μή σε χον­δρι­κή, σε ξενο­δο­χεία, μπαρ και κατα­στή­μα­τα εστί­α­σης και σε άλλα σημεία λια­νι­κής πώλη­σης.

Έτσι τον Φεβρουά­ριο, η ΖΜΘ κατέ­θε­σε αγω­γή απο­ζη­μί­ω­σης κατά της Heineken και της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας στα Δικα­στή­ρια του Άμστερ­νταμ -όπου βρί­σκε­ται η έδρα της εν λόγω πολυ­ε­θνι­κής.

Δημήτρης Πολιτόπουλος: «Απόλυτη δικαίωση»

Ο κ. Δημή­τρης Πολι­τό­που­λος, ιδρυ­τής ΖΜΘ, δήλω­σε: «Η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού και τώρα και το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο επι­κύ­ρω­σαν την παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Heineken στην Ελλά­δα, μέσω της θυγα­τρι­κής της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας. Η δέου­σα νομι­κή δια­δι­κα­σία θριάμ­βευ­σε παρά τις όποιες από­πει­ρες της Heineken να απο­ποι­η­θεί των ευθυ­νών της και τις αδιά­κο­πες προ­σπά­θειές της να αναι­ρέ­σει την από­φα­ση των ελλη­νι­κών αρχών».

Και πρό­σθε­σε: «Η μακρό­χρο­νη κατά­χρη­ση δεσπό­ζου­σας θέσης της Heineken στην ελλη­νι­κή αγο­ρά πρέ­πει να αντι­κα­τα­στα­θεί από τον υγιή αντα­γω­νι­σμό και η ολλαν­δι­κή πολυ­ε­θνι­κή οφεί­λει να απο­ζη­μιώ­σει τη ΖΜΘ και όποιες άλλες ζυθο­ποι­ί­ες έχουν υπο­στεί ζημί­ες από τις πρα­κτι­κές της. Η Ελλά­δα μπο­ρεί να επι­τύ­χει οικο­νο­μι­κά μόνο αν επι­κρα­τούν συν­θή­κες ελεύ­θε­ρης και δίκαι­ης αγο­ράς, ενθαρ­ρύ­νο­ντας τις επεν­δύ­σεις και τον υγιή αντα­γω­νι­σμό».

Και κατέ­λη­ξε ο κ. Πολι­τό­που­λος: «Πιστεύ­ου­με ότι η από­λυ­τη ευθύ­νη για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες κατα­χρη­στι­κών πρα­κτι­κών στην ελλη­νι­κή αγο­ρά ζύθου βαρύ­νει τα κεντρι­κά γρα­φεία της Heineken στο Άμστερ­νταμ και για αυτό τον λόγο έχου­με κατα­θέ­σει αγω­γή τόσο κατά της Heineken, όσο και κατά της Αθη­ναϊ­κής Ζυθο­ποι­ί­ας στην έδρα της πολυ­ε­θνι­κής στην Ολλαν­δία».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας