Απορριπτέες οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Υπο­τί­θε­ται ότι το Κατάρ χρη­μα­το­δο­τεί την Παλαι­στι­νια­κή Χαμάς, που έχει μονα­δι­κό εχθρό το Ισρα­ήλ… Όμως το άμε­σα εμπλε­κό­με­νο Ισρα­ήλ δεν ενο­χλεί­ται καθό­λου από αυτή τη χρη­μα­το­δό­τη­ση και δεν κατη­γό­ρη­σε το Κατάρ επί­ση­μα.

 

Ενο­χλή­θη­καν ξαφ­νι­κά οι Σαου­δά­ρα­βες και τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα!

Και το ίδιο έγι­νε με τις επι­θέ­σεις στη Λιβύη και τη Συρία.

Ενώ ο μονα­δι­κός εχθρός του Καντά­φι και του Άσαντ ήταν το Ισρα­ήλ, δέχτη­καν ξαφ­νι­κά επί­θε­ση από άλλους Μου­σουλ­μά­νους.

Κι όταν τα ΜΜΕ μιλούν συνε­χώς για “Ισλα­μι­στές” κι όταν σε όλα τα video φωνά­ζουν “Αλλα­χού Ακμπάρ”, κάτι που δεν κάνουν ποτέ οι πραγ­μα­τι­κοί Μου­σουλ­μά­νοι… πως να φαντα­στεί ο κοσμά­κης… ποιος είναι αυτός που ελέγ­χει πραγ­μα­τι­κά αυτές τις ορδές μισθο­φό­ρων και ποια συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τούν;

Όταν τον μεσαί­ω­να οι Οθω­μα­νοί επι­τέ­θη­καν στους Ενε­τούς για να κατα­λά­βουν την Κύπρο… ποιος θα φαντα­ζό­ταν ότι εκτε­λού­σαν εντο­λές του παντο­δύ­να­μου τοκο­γλύ­φου Joseph Nasi, από τον οποίο είχαν πάρει δάνεια οι Οθω­μα­νοί;

Δια­βά­στε εδώ πως ο Joseph Nasi ξεκι­νού­σε πολέ­μους μετα­ξύ Αυτο­κρα­το­ριών όπο­τε κάποιος αυτο­κρά­το­ρας αρνού­νταν να εκτε­λέ­σει εντο­λές των τοκο­γλύ­φων.

Για το θέμα της απόρ­ρι­ψης των κατη­γο­ριών περί τρο­μο­κρα­τί­ας από τη Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα γρά­φει το NEWS 247:

Πηγή: news247.gr

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία ζητεί από το Κατάρ να τερ­μα­τί­σει την στή­ρι­ξη που παρέ­χει “σε τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις όπως η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς αλλά και οι Αδελ­φοί Μου­σουλ­μά­νοι”, προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν οι σχέ­σεις του με τις άλλες αρα­βι­κές χώρες.

Η Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα, στην πρώ­τη της δημό­σια αντί­δρα­ση για την κρί­ση στον Κόλ­πο, απέρ­ρι­ψε την Τετάρ­τη τις ψευ­δείς – όπως τις χαρα­κτή­ρι­σε — κατη­γο­ρί­ες του Βασι­λεί­ου της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας ότι η ισλα­μι­στι­κή οργά­νω­ση στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία.

Με ανα­κοί­νω­ση, που αναρ­τή­θη­κε στον επί­ση­μο ιστό­το­πό τους, οι Αδελ­φοί Μου­σουλ­μά­νοι κάλε­σαν το Βασί­λειο να παύ­σει να στη­ρί­ζει τον Αιγύ­πτιο πρό­ε­δρο Άμπ­ντελ Φάταχ αλ Σίσι και να μην ακού­ει τους ηγε­μό­νες των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των (ΗΑΕ), τους οποί­ους και χαρα­κτή­ρι­σαν διε­φθαρ­μέ­νους, που επι­βάλ­λουν μέτρα κατα­στο­λής.

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, η Αίγυ­πτος και το Μπα­χρέιν διέ­κο­ψαν την Δευ­τέ­ρα τις διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις τους με το Κατάρ, κατη­γο­ρώ­ντας το εμι­ρά­το ότι στη­ρί­ζει την τρο­μο­κρα­τία και ισλα­μι­στι­κές οργα­νώ­σεις, όπως αυτή της Αδελ­φό­τη­τας.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας Άντελ Αλ Τζου­μπέιρ δήλω­σε χθες ότι το Κατάρ θα πρέ­πει να κάνει πολ­λές ενέρ­γειες, όπως να τερ­μα­τί­σει την στή­ρι­ξη που παρέ­χει στην παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς αλλά και στους Αδελ­φούς Μου­σουλ­μά­νους, προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν οι σχέ­σεις του με τις άλλες αρα­βι­κές χώρες.

«Η επι­μο­νή του Βασι­λεί­ου να παρέ­χει στή­ρι­ξη στο δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Αιγύ­πτου, να του χορη­γεί οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­κή στή­ρι­ξη, να εξα­πο­λύ­ει επί­θε­ση στο μετριο­πα­θές ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα, που αντι­προ­σω­πεύ­ει η Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα, κατη­γο­ρώ­ντας την για τρο­μο­κρα­τία, θέτει σε κίν­δυ­νο την αξιο­πι­στία του Βασι­λεί­ου», τόνι­σαν οι Αδελ­φοί Μου­σουλ­μά­νοι.

Ο Σίσι, πρώ­ην αρχη­γός του γενι­κού επι­τε­λεί­ου εθνι­κής άμυ­νας της Αιγύ­πτου, ανέ­τρε­ψε με πρα­ξι­κό­πη­μα το 2013 τον πρό­ε­δρο Μοχά­μεντ Μόρ­σι, πολι­τι­κό που ανή­κε στις τάξεις των Αδελ­φών Μου­σουλ­μά­νων. Η κίνη­ση του Αιγύ­πτιου προ­έ­δρου έφε­ρε την στή­ρι­ξη της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας και των ΗΑΕ.

«Μην ακού­τε τους πρί­γκι­πες της κατα­πί­ε­σης και της αδι­κί­ας στα ΗΑΕ, αυτοί οι διε­φθαρ­μέ­νοι είναι μια μάστι­γα για το ισλα­μι­στι­κό έθνος και για το ίδιο το Βασί­λειο. Είναι η συνο­δεία των Σιω­νι­στών και οι χρη­μα­το­δό­τες της κατα­πί­ε­σης και της χυδαιό­τη­τας», ανέ­φε­ρε σε δρι­μύ ύφος η οργά­νω­ση.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ, φωτό: AP Photo/Amr Nabil, File)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας